Pabaiskas alsavo viduramžiais

Sa­vait­ga­lį į Pa­bais­ką su­si­rin­ko šim­tai sve­čių. Čia bu­vo mi­ni­mos is­to­ri­nio Pa­bais­ko mū­šio me­ti­nės, skam­bė­jo vi­du­ram­žių lai­kų mu­zi­ka, vy­ko is­to­ri­nio mū­šio ins­ce­ni­za­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

09-07-1_straipsnio_1_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žiū­ro­vų dė­me­sį pri­kaus­tė ri­te­rių ko­vos.

Pa­bais­ko-Šven­to­sios mū­šis šie­met mi­ni 575-ąsias me­ti­nes. Mū­šis, ku­ria­me da­ly­va­vo 20 tūks­tan­čių ka­rių, ta­po su­vie­ny­tos Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės sim­bo­liu. Ku­ni­gaikš­čiui Žy­gi­man­tui nu­ga­lė­jus sa­vo prie­ši­nin­kų – Švit­ri­gai­los ir jo są­jun­gi­nin­kų  kry­žiuo­čių ar­mi­ją, per­ga­lės vie­to­je bu­vo pa­sta­ty­ta baž­ny­čia ir įsi­kū­rė mies­te­lis. Tai­gi, mi­ni­ma ne tik is­to­ri­nio mū­šio, bet ir mies­te­lio įkū­ri­mo su­kak­tis.

 

09-07-1_straipsnio_2_nuotr

Mies­te­lio aikš­tė­je įsi­kū­rė tra­di­ci­nių ama­tų puoselėtojai.


Į šven­tę su­si­rin­kę pa­bais­kie­čiai ir sve­čiai šeš­ta­die­nį tik­rai tu­rė­jo kur akis pa­ga­ny­ti. Aikš­tė­je įsi­kū­rė tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­to­jų, tau­to­dai­li­nin­kų kie­me­liai, vy­ko var­žy­tu­vės, bu­vo pre­kiau­ja­ma įvai­riais ska­nės­tais.

Spek­tak­lį „La­pės gud­ry­bės“ vai­kams pa­ro­dė Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro „Ka­ti­no Mur­klio“ lė­lių te­at­ras, bu­vo ati­da­ry­ta fo­to­gra­fės Me­la­ni­jos Šir­vie­nės nuo­trau­kų pa­ro­da.

 

09-07-1_straipsnio_4_nuotr

Vi­du­ram­žių šo­kiai.


Ta­čiau, ži­no­ma, di­džiau­sią dė­me­sį ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai sky­rė svar­biau­siam ak­cen­tui – 1435 me­tais vy­ku­sio mū­šio su­kak­čiai.

Šeš­ta­die­nį Pa­bais­ko baž­ny­čio­je au­ko­tos šven­tos mi­šios, šven­tin­ta mies­te­lio vė­lia­va bei her­bas. Iš­kil­min­go ren­gi­nio me­tu skam­bė­jo iš­trau­ka iš A. Ši­ma­to­nio ei­liuo­tos po­emos apie Pa­bais­ko mū­šį. Apie mū­šio, ku­ria­me ko­vė­si Žy­gi­man­to Kęs­tu­tai­čio ir Švit­ri­gai­los ka­riuo­me­nės, svar­bą Lie­tu­vos is­to­ri­jai pa­sa­ko­jo is­to­ri­jos moks­lų dak­ta­ras, ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos do­cen­tas Ro­mas Ba­tū­ra. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no į šven­tę at­vy­kę Sei­mo na­rys Vy­te­nis An­driu­kai­tis, Pa­bais­ko se­niū­nas Ge­di­mi­nas La­pu­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys. Ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti ka­dai­se žu­vę ko­vo­to­jai.

 

09-07-1_straipsnio_5_nuotr

Tarp ren­gi­nio sve­čių – Sei­mo na­riai V. An­driu­kai­tis ir J. Ole­kas.


Vi­du­ram­žių šo­kius šo­ko ir vi­sus no­rin­čius jų mo­kė se­no­vi­nių šo­kių ir kul­tū­ros klu­bo „Mis­te­ri­ja mun­di“ na­riai.

Lan­ki­nin­kų klu­bas „Gin­ta­ri­nė strė­lė“ siū­lė kiek­vie­nam iš­mė­gin­ti sa­vo taik­lu­mą su lan­ku ran­ko­se. Su­te­mus klu­bas „Strė­lė“ vi­siems pa­do­va­no­jo įspū­din­gą re­gi­nį – ug­nies strė­lių sal­vę.

 

09-07-1_straipsnio_6_nuotr

Kiek­vie­nas ga­lė­jo pa­šau­dy­ti iš lan­ko.


Di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė mū­šio vie­to­je vy­ku­si anuo­me­ti­nių ko­vų ins­ce­ni­za­ci­ja ir ka­rių šar­vuo­tės pri­sta­ty­mas. Ka­rių ap­ran­gą, ko­vos bū­dus ro­dė ir iš­sa­miai apie juos pa­sa­ko­jo Se­no­vės Bal­tų ko­vų Bro­li­jos „Vil­kat­la­kai“ na­riai.

Va­ka­re kon­cer­ta­vo ro­ko gru­pė „Thun­der­ta­le-Per­kū­no sak­mė“, vy­ko klu­bo „Roc­kmer­gė“ dis­ko­te­ka jau­ni­mui.

 

09-07-1_straipsnio_7_nuotr

Renginio dalyviai skanavo žirnių košės.


09-07-1_straipsnio_8_nuotr

Pa­bais­kie­čiams bu­vo pui­ki pro­ga pa­si­žmo­nė­ti.


09-07-1_straipsnio_9_nuotr

Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo kon­cer­tas.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *