Padovanojusi eglę, vėtrų nebebijos

Uk­mer­giš­kius džiu­gin­sian­ti ka­lė­di­nė eg­lė į kul­tū­ros cen­tro aikš­tę šie­met at­ke­lia­vo iš Žal­gi­rio gat­vės. Ją do­va­no­ju­si Sta­sė Ba­bi­lie­nė džiau­gia­si ne tik pa­da­riu­si ge­rą dar­bą, bet ir nuo ga­li­mos grės­mės ap­sau­go­ju­si sa­vo na­mus.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

12-09-3_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­mą rem­da­vu­sią ir rū­pes­čių kė­lu­sią di­džiu­lę eg­lę Sta­sė Ba­bi­lie­nė nu­spren­dė pa­do­va­no­ti mies­tui.

S. Ba­bi­lie­nė sa­ko, jog, su­ži­no­ju­si apie pa­siū­ly­mą do­va­no­ti mies­tui eg­lę, il­gai ne­svars­čiu­si. Di­džiu­lės gra­žuo­lės, pri­glu­du­sios prie pat na­mo, ša­kos ir pa­že­me iš­si­ke­ro­ju­sios šak­nys kė­lė dau­giau rū­pes­čių nei pa­si­gė­rė­ji­mo.

Ne­ri­mau­ti la­biau­siai vers­da­vo stip­rus vė­jas, plak­da­vęs tan­kias ša­kas į lan­gus. „O kai ne­se­niai bu­vo vėt­ros, jau ma­niau, kad kar­tu su vi­sa eg­le ir sto­gą nu­neš, ir na­mą nu­griaus“, – sa­kė uk­mer­giš­kė.

Ji spė­ja, jog maž­daug dvy­li­kos met­rų aukš­čio si­dab­ri­nei eg­lei ga­li bū­ti apie 40 me­tų: „Kai prieš tris­de­šimt me­tų čia at­si­kė­liau, ji bu­vo ma­no ūgio.“

Me­dis ir li­gi šiol pa­si­tar­nau­da­vo per šven­tes: pa­da­bin­tos jo ša­kos puoš­da­vo kam­ba­rius. „Kas­met prieš Ka­lė­das ša­kas iš apa­čios nu­pjau­da­vom. Jei to ne­da­ry­tu­me, per jas iš­vis ne­bū­tų įma­no­ma pra­ei­ti“, – pa­sa­ko­jo S. Ba­bi­lie­nė.

Na­mus ši­tiek me­tų sau­go­ju­sios si­dab­ri­nės eg­lės jai ne­gai­la. Ža­lias­ka­rės pa­si­ges ne­bent ki­tas šių na­mų šei­mi­nin­kas – ka­ti­nas, me­dy­je mėg­da­vęs me­džio­ti. Mat čia daž­nai slėp­da­vo­si žvir­bliai, o va­sa­rą ap­si­gy­ven­da­vo ul­du­kai. Ne­įpras­to šių lau­ki­nių kar­ve­lių čiul­bė­ji­mo S. Ba­bi­lie­nei gal­būt ir trūks la­biau­siai.

Tra­di­ci­ja prieš Ka­lė­das do­va­no­ti eg­lę Uk­mer­gei gy­vuo­ja penk­tus me­tus. Į to­kį mies­to se­niū­ni­jos ra­gi­ni­mą anks­tes­niais me­tais at­si­lie­pė du­ji­nin­kai, li­go­ni­nės, var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo ko­lek­ty­vai, Le­li­jų gat­vė­je gy­ve­nan­tis Jo­nas Ba­raus­kas. Šie­met su­lauk­ta 16 pa­siū­ly­mų, tarp jų – ir iš Mo­lė­tų.

Ren­kan­tis tin­ka­miau­sią me­dį, at­si­žvelg­ta į tam tik­rus kri­te­ri­jus. Eg­lė tu­rin­ti bū­ti di­de­lė ir gra­ži, ne ma­žes­nė kaip 10–12 met­rų aukš­čio, ap­va­lios la­jos, tie­saus ka­mie­no.

Prie kul­tū­ros cen­tro pa­sta­ty­ta eg­lė šio­mis die­no­mis gra­ži­na­ma, kad Ka­lė­dų dva­sią skleis­tų vi­są šven­ti­nį lai­ko­tar­pį. Anot S. Jac­kū­no, jos ir mies­to ka­lė­di­nė puo­šy­ba at­si­eis apie 10 tūkst. li­tų. Gy­ven­to­jai ir mies­to sve­čiai į eg­lės įžie­bi­mo šven­tę kvie­čia­mi jau šį šeš­ta­die­nį.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *