Patiekalus ragavo Sveiko maisto šventėje

Šeš­ta­die­nį kul­tū­ros cen­tre vy­ko Svei­ko mais­to šven­tė. Į ją su­kvie­tė Svei­kuo­lių klu­bas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir ren­gi­nio šei­mi­nin­kai – kul­tū­ros cen­tras.

 

Vil­ma  NEMUNAITIENĖ

12-06-1_straipsnio_1_nuotr


 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pir­ma vie­ta skir­ta Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sta­lui.

 

Ši šven­tė yra tra­di­ci­nė, ren­gia­ma ad­ven­to me­tu. Į ją kas­met su­si­ren­ka gau­sus bū­rys uk­mer­giš­kių. Šie­met sa­vo šei­mi­nin­ka­vi­mo su­ma­nu­mą de­monst­ra­vo dau­giau nei de­šim­ties įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų, klu­bų at­sto­vai. Vi­si jie ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai ir žiū­ro­vams pri­sta­tė sa­vo svei­kuo­liš­kais, ad­ven­to me­tui tin­kan­čiais pa­tie­ka­lais nu­krau­tus sta­lus.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Uk­mer­gės svei­kuo­lių klu­bas, mo­ky­to­jų ve­te­ra­nų klu­bas „Dar ne ru­duo“, Še­šuo­lių, Ly­duo­kių, Sli­žių ben­druo­me­nių at­sto­vai, gru­pė mo­te­rų iš Del­tu­vos.

Taip pat su sa­vo gar­dė­siais at­vy­ko ast­mi­nin­kų klu­bo, Uk­mer­gės „Bo­čių“ bei Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos na­riai.

Svei­ko mais­to ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja ne tik su­au­gu­sie­ji – jau ne vie­nus me­tus jau­nys­tės spal­vų į juos įne­ša Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ko­lek­ty­vai bei svei­ku mais­tu be­si­do­min­čios moks­lei­vės iš Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

 

12-06-1_straipsnio_2_nuotr

Ža­lia­val­gys­tę pro­paga­vo vil­nie­tis Re­mi­gi­jus.


 

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rėms – gy­dy­to­jai Da­liai Va­liu­ke­vi­čie­nei, po­etei Le­o­no­rai Jan­ke­liū­nie­nei, kul­tū­ros cen­tro spe­cia­lis­tei Vil­mai Mu­le­vi­čiū­tei-Sa­ba­liaus­kie­nei, Jau­ni­mo ir lais­va­lai­kio cen­tro psi­cho­lo­gei Jur­gi­tai Va­si­liaus­kie­nei, vieš­niai iš Jo­na­vos – vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rei Inai Ka­za­ke­vi­čie­nei te­ko ne­leng­va už­duo­tis – pa­ra­gau­ti ir įver­tin­ti vi­sų da­ly­vių pa­tie­ka­lus.

O jie bu­vo kuo įvai­riau­si: pa­ga­min­ti iš vai­sių, dar­žo­vių, uo­gų, gry­bų, mil­tų, rie­šu­tų ir ki­to­kių gė­ry­bių. Tik mė­sos ant gar­du­my­nų sta­lų ne­si­ma­tė.

Ko­mi­si­jos na­riai ver­ti­no iš­ra­din­gu­mą, te­mos ati­ti­ki­mą, pa­puo­ši­mą, pa­tie­ka­lų sko­nį.

Pir­mą vie­tą nu­tar­ta skir­ti Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los, an­trą – Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los, tre­čią – Sli­žių kai­mo ben­druo­me­nės sta­lams.

 

12-06-1_straipsnio_3_nuotr

Pa­tie­ka­lus ga­lė­jo ra­gau­ti vi­si, kas tik no­rė­jo.


 

Pri­zi­nių vie­tų nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti svei­kuo­liš­ka do­va­na – abo­nemen­tais į ba­sei­ną, o vi­si šven­tės da­ly­viai – pa­dė­kos raš­tais.

Po to, kai pa­tie­ka­lų pa­ra­ga­vo ko­mi­si­ja, iki so­ties vai­ši­no­si bei jų ga­my­ba do­mė­jo­si ir vi­si šven­tės da­ly­viai.

Taip pat ren­gi­ny­je ga­li­ma bu­vo įsi­gy­ti svei­kuo­liš­kų ar­ba­tų, me­daus, alie­jaus, įvai­rios li­te­ra­tū­ros svei­kuo­liš­ka te­ma, apie ža­lia­val­gys­tę ren­gi­ny­je pa­sa­ko­jo sve­čias iš Vil­niaus Re­mi­gi­jus.

 

12-06-1_straipsnio_4_nuotr


 

Kon­cer­ta­vo Jū­ra­tės Mar­tin­ku­tės va­do­vau­ja­mas kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Da­gi­lė­lis“.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *