Per Uk­mer­gę ke­lia­vo Vai­kų gy­ni­mo die­nos ka­ra­va­nas

 

Bir­že­lio 1-oji – Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Ją ypa­tin­gai nu­ta­rė pa­žy­mė­ti Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras. Net šim­tas vai­kus au­gi­nan­čių uk­mer­giš­kių šei­mų ar­tė­jant šiai šven­tei su­lau­kė ne­ti­kė­to siun­ti­nio.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad iš Vo­kie­ti­jos pa­ra­mos fon­do Uk­mer­gę prieš ke­lias sa­vai­tes pa­sie­kė di­džiu­lė lab­da­ros siun­ta. 15 529 ki­log­ra­mų svo­rio siun­tą pa­tys vo­kie­čiai įver­ti­no be­veik pu­se mi­li­jo­no li­tų. Gau­ti to­kią bran­gią do­va­ną kiek­vie­nai įstai­gai ne tik džiaugs­mas, bet ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė. Juk lab­da­rą rei­kia de­ra­mai įfor­min­ti, san­dė­liuo­ti ir pa­da­lin­ti. Cen­tro dar­buo­to­jai nu­ta­rė ge­ro­kai pra­plės­ti pa­ra­mos ga­vė­jų ra­tą. Lig šiol lab­da­ros daž­niau­siai su­lauk­da­vo so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos. „Ma­nau, kad šian­dien gy­ve­na­me to­kiu sun­kiu laik­me­čiu, kai pa­ra­ma rei­ka­lin­ga dau­ge­liui pra­ra­du­sių dar­bą, at­si­dū­ru­sių sun­kio­je fi­nan­si­nė­je si­tu­a­ci­jo­je žmo­nių“, – įsi­ti­ki­nu­si S. Ba­ka­naus­kie­nė.

 

 

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė (kai­rė­je), Lai­ma Mo­tie­jū­nie­nė ir Da­rius Ku­lie­ša nu­ta­rė, kad jų au­to­bu­siu­kas tu­ri pa­si­puoš­ti.

 

Uk­mer­giš­kė Ma­ri­jo­na sa­ko Vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga do­va­nų sa­vo anū­kams dar nie­ka­da ne­bu­vo su­lau­ku­si.
Au­to­rės nuotr.

 Vo­kie­čių do­va­nas – kos­me­ti­ką, pie­ši­mo da­žus, vai­kiš­kus dra­bu­žė­lius, ba­te­lius, žais­lus, vy­riš­kus marš­ki­nius ir ki­tus daik­tus nu­tar­ta iš­da­lin­ti dau­giau nei šim­tui uk­mer­giš­kių šei­mų.

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė, ad­mi­nist­ra­to­rė Li­na Su­kac­kie­nė ir ki­ti dar­buo­to­jai rū­šia­vo ir į kar­to­ni­nes dė­žes kro­vė do­va­nas.

Sun­kiems li­go­niams bu­vo pa­da­lin­tos ir tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nės: ne­įga­lie­siems skir­ti ve­ži­mė­liai, lo­vos, kel­tu­vai, vaikš­ty­nės.

Lab­da­ra pa­sie­kė ir se­niū­ni­jas. Di­rek­to­rė ne­sle­pia: kai ku­rios se­niū­ni­jos lab­da­ros pri­im­ti ne­si­ry­žo. Jos da­vė­jų fi­nan­si­nis siun­tos įver­ti­ni­mas pa­si­ro­dė per­ne­lyg bau­gi­nan­tis. Ki­tos pri­ėmė ir lai­min­gai iš­da­li­no.

Do­va­nas sun­kiau be­si­ver­čian­čioms vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms cen­tro dar­buo­to­jai ve­žio­jo ke­lias die­nas.

Vai­ruo­to­jas Sta­nis­lo­vas Ja­nu­šev­skis iš anks­to su­da­rė ke­lio­nės marš­ru­tą ir ne­pri­eš­ta­ra­vo, kad jo vai­ruo­ja­mas au­to­bu­siu­kas bū­tų šven­tiš­kai pa­da­bin­tas pla­ka­tais ir ba­lio­nais. Or­ga­ni­za­to­riai no­rė­jo, kad žmo­nėms ši siun­ta su­teik­tų kuo dau­giau tei­gia­mų emo­ci­jų.

Į ke­lio­nę po uk­mer­giš­kių na­mus lei­do­si so­cia­li­niai dar­buo­to­jai Lai­ma Mo­tie­jū­nie­nė, Da­rius Ku­lie­ša, Ilo­na Ma­siu­kie­nė, Dan­guo­lė Per­traus­kie­nė.

Dar­buo­to­jai džiau­gė­si pri­mi­nę uk­mer­giš­kiams apie Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną ir at­ne­šę į jų na­mus šven­tę.

Do­va­nas ga­vę uk­mer­giš­kiai ste­bė­jo­si pa­ro­dy­tu dė­me­siu, ne­slė­pė jau­du­lio ir dė­ko­jo už pa­ra­mą. Tie­sa, at­si­ra­do ke­li, ku­rie do­va­nas im­ti at­si­sa­kė…

Įstai­gos va­do­vė la­bai dė­kin­ga vi­siems nuo­šir­džiai sa­vo dar­bą at­li­ku­siems dar­buo­to­jams. Ji sa­kė ne­si­ti­kė­ju­si iš sa­vo ko­man­dos to­kio nuo­šir­du­mo ir drau­giš­ko pa­lai­ky­mo.

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras rū­pi­na­si so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, au­gi­nan­čio­mis vai­kus, tei­kia pa­gal­bą į na­mus ne­įga­lie­siems ir se­niems žmo­nėms, ug­do so­cia­li­nius įgū­džius psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims, ap­rū­pi­na tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nė­mis, da­li­na mais­to pro­duk­tus, tei­kia vi­so­ke­rio­pą in­for­ma­ci­ją.

Ak­ci­ja vai­kų gy­ni­mo die­nos pro­ga Cen­tre ren­gia­ma pir­mą kar­tą.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *