Pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti pra­di­nes mo­kyk­las

Nuo ki­tų moks­lo me­tų iš­tuš­tės dvi ra­jo­no mo­kyk­los. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ti­ki­si ra­jo­no ta­ry­bos pri­ta­ri­mo už­da­ry­ti Krikš­tė­nuo­se ir Ba­le­liuo­se esan­čias pra­di­nes mo­kyk­las.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Už­da­ry­ti Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los Krikš­tė­nų pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių no­rė­ta nuo šių moks­lo me­tų pra­džios. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad šiems moks­lo me­tams mo­kyk­la bu­vo pa­lik­ta tik at­si­žvel­gus į pra­di­nu­kų tė­ve­lių pra­šy­mą ir pa­ža­dą leis­ti vai­kus į šią mo­kyk­lą. Šie­met Krikš­tė­nų pra­di­nę mo­kyk­lą tu­rė­jo lan­ky­ti de­vy­ni mo­ki­niai. „Mes sa­vo pa­ža­dą įvyk­dėm – mo­kyk­lą pa­li­kom. To ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie tė­ve­lių pa­ža­dą – pra­si­dė­jus moks­lo me­tams pa­aiš­kė­jo, kad iš de­vy­nių be­li­ko tik še­ši“, – ve­dė­ja sa­ko, kad tris pra­di­nu­kus tė­ve­liai vis tik nu­spren­dė pa­tys ve­žio­ti į Uk­mer­gę.

Pra­di­nu­kų suo­lai tuš­tė­ja.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

 

Tė­vų pa­ža­dai – ne įsi­pa­rei­go­ji­mas. Jei ir pri­ža­da, vyk­dy­ti ne­pri­va­lo. Mo­kyk­lo­je be­li­kus še­šiems mo­ki­niams, an­tra, tre­čia ir ket­vir­ta kla­sės su­jung­tos į vie­ną kom­plek­tą. Ki­tais moks­lo me­tais kla­sė­je lik­tų tik trys pra­di­nu­kai. Tuo tar­pu Krikš­tė­nų pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je dir­ba vie­na mo­ky­to­ja, trys sar­gai-kū­ri­kai, po pu­sę eta­to tu­ri dar­bi­nin­kas pa­sta­tų prie­žiū­rai ir va­ly­to­ja. Me­tams sky­riaus iš­lai­ky­mui rei­kia dau­giau kaip 78 tūks­tan­čių li­tų. Apy­tuš­tis li­ko ir Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los Ba­le­lių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius. Čia šiais moks­lo me­tais mo­ko­si še­ši mo­ki­niai. Pir­ma, tre­čia ir ket­vir­ta kla­sės su­jung­tos į vie­ną kom­plek­tą – vi­sus juos mo­ko vie­na mo­ky­to­ja. Ne­pa­dau­gė­tų pra­di­nu­kų ir ki­tais me­tais. Už­da­rius sky­rių ma­no­ma su­tau­py­ti apie 30 tūks­tan­čių li­tų per me­tus. Pa­sak ve­dė­jos, su pra­di­nu­kų tė­ve­liais bei Ba­le­lių ben­druo­me­nės at­sto­vais dėl vai­kų mo­ky­mo Tau­jė­nuo­se bu­vo su­tar­ta. Už­da­rius Krikš­tė­nų bei Ba­le­lių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius, mo­ki­niai bū­tų pa­ve­ža­mi mo­kyk­los trans­por­tu į „Ši­lo“ ir Tau­jė­nų vi­du­ri­nes mo­kyk­las.


D. Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, kad bus ieš­ko­ma ga­li­my­bės įdar­bin­ti už­da­ry­tų sky­rių mo­ky­to­jas. Krikš­tė­nuo­se dir­ban­čią pra­di­nu­kų mo­ky­to­ją ti­ki­ma­si įdar­bin­ti Ant­akal­nio pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je, Ba­le­liuo­se – Tau­jė­nų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je.

Ma­žė­jant vai­kų, tuš­čio­se kla­sė­se ne­be­lie­ka ką veik­ti ir pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­joms. Šie­met mū­sų sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tams te­ko pa­suk­ti gal­vas, kur įdar­bin­ti sep­ty­nias pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jas. Tiek pat dar­bo vie­tų rei­kės ieš­ko­ti ir ki­tais moks­lo me­tais.

De­ja, ma­žė­jant gims­ta­mu­mui ir di­dė­jant mig­ra­ci­jai, at­ei­ty­je ga­li tek­ti už­da­ry­ti ir dau­giau ra­jo­no pra­di­nių mo­kyk­lų. Kai ku­rio­se jų šiuo me­tu mo­ko­si po ke­lio­li­ka ar ma­žiau vai­kų.

Klau­si­mus dėl Krikš­tė­nuo­se ir Ba­le­liuo­se esan­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių už­da­ry­mo ra­jo­no ta­ry­ba svars­tys ki­tą sa­vai­tę.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *