Plėšikai teigė esą pareigūnai

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su­lai­kė ne­pil­na­me­čius, įta­ria­mus įvyk­džius įžū­lų plė­ši­mą.

Va­sa­rio 18 d. apie 20 val. Uk­mer­gė­je į tri­jų jau­nuo­lių nuo­mo­ja­mą bu­tą, iš­ėmę me­di­nes du­ris su stak­ta, įsi­ver­žė trys ne­pa­žįs­ta­mi vai­ki­nai. Jie su­mu­šė bu­to gy­ven­to­jus A. B., A. P. ir A. L. bei ėmė vis­ką vers­ti, sa­ky­da­mi, kad jie po­li­ci­jos dar­buo­to­jai ir ieš­ko nar­ko­ti­kų, o kra­tos or­de­ris ne­tru­kus bus pri­sta­ty­tas.

Įsi­bro­vė­liai pa­gro­bė te­le­fo­nus „Sam­sung“, „No­kia 3220“, „No­kia 1616“ bei 13 pa­ke­lių ci­ga­re­čių ir iš bu­to pa­si­ša­li­no. Nu­ken­tė­ju­sie­ji apie nu­si­kal­ti­mą pra­ne­šė po­li­ci­jai.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad ki­tą va­ka­rą bu­vo su­lai­ky­ti ir į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pri­sta­ty­ti du įta­ria­mie­ji. Abu jie – še­šio­lik­me­čiai Uk­mer­gės mies­to gy­ven­to­jai. Vie­nam nu­sta­ty­tas 0,34 prom., ki­tam – 1,37 prom. gir­tu­mas. Jau­nuo­liai pa­tal­pin­ti į areš­ti­nę. Tre­čias įta­ria­ma­sis ieš­ko­mas.

Dėl šio įvy­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *