Plėtojama Lietuvos parko idėja

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vo dar­bo gru­pės, su­da­ry­tos dėl bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio bei Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo, na­riai. Svars­ty­tos šių te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo ga­li­my­bės, sie­kiant jas pri­tai­ky­ti tu­riz­mui ir da­ry­ti pa­trauk­lias ver­slui.

2006 me­tais bu­vo pa­reng­ta ir ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta kon­cep­ci­ja „Uk­mer­gės ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mas“. 21 hek­ta­ro plo­te nu­ma­ty­tos trys ak­ty­vaus po­il­sio zo­nos: mi­li­ta­ri­nių pra­mo­gų zo­na, ama­tų mies­te­lis ir vie­šo­ji zo­na su vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­mis bei eks­po­zi­ci­nių na­mų zo­na. At­lik­tus dar­bus su­si­rin­ku­siesiems pri­sta­tė Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ri­ma Boš­ke­vi­čie­nė. 2007 me­tais at­lik­tas „Ver­slo plėt­ros ga­li­my­bių Uk­mer­gės ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jo­je ty­ri­mas“, o per­nai ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lė­šo­mis įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Už­terš­tų te­ri­to­ri­jų Uk­mer­gės ka­ri­nia­me mies­te­ly­je su­tvar­ky­mas“. Šiuo me­tu ruo­šia­ma­si de­ta­lio­jo pla­no ren­gi­mui.

Su­si­rin­ki­me ap­tar­ta ga­li­my­bė lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų par­ko te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti mi­ni Lie­tu­vos par­ką.

Tai ga­lė­tų tap­ti pui­kia vie­ta po­il­siui, lais­va­lai­kiui, edu­ka­ci­jai, pa­trauk­li vie­ta Lie­tu­vos ir už­sie­nio tu­ris­tams. Par­ko eks­po­zi­ci­ją ga­lė­tų su­da­ry­ti Lie­tu­vos mies­tų ver­tin­gi pa­sta­tai bei sta­ti­niai, iš­dės­ty­ti, at­kar­to­jant Lie­tu­vos že­mė­la­pį, pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nį skirs­ty­mą, mies­tus bei juo­se vyks­tan­čius ren­gi­nius. Su­si­rin­ki­me dar­bo gru­pės na­riai pri­ta­rė šios te­ri­to­ri­jos vys­ty­mui.

Ant­ro­ji te­ri­to­ri­ja, dėl ku­rios vys­ty­mo bu­vo su­si­rin­ku­si dar­bo gru­pė, – Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro apy­lin­kės. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma pri­tai­ky­ti dva­ro so­dy­bą tu­riz­mo reik­mėms, įsteig­ti il­ga­lai­kes dar­bo vie­tas, ska­tin­ti vie­ti­nių bei už­sie­nio tu­ris­tų srau­tą ir pri­va­čių in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą.

Pro­jek­tai dėl Užu­gi­rio dva­ro pri­tai­ky­mo tu­riz­mui pra­dė­ti reng­ti 2005 me­tais. Per­nai pro­jek­tui „Užu­gi­rio (A. Sme­to­nos) dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“ nu­ma­ty­ta skir­ti fi­nan­sa­vi­mą – 5 mln. Lt. Šių me­tų ba­lan­džio 27 d. pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tis.

Užu­gi­rio dva­re šiuo me­tu at­lie­ka­mi pa­grin­di­nių dva­ro rū­mų bei bu­vu­sios kar­vi­dės pa­sta­to ka­pi­ta­li­nio re­mon­to bei res­tau­ra­vi­mo dar­bai. Už skir­tas lė­šas bus vyk­do­mas in­ži­ne­ri­nių tin­klų ir ap­lin­ki­nės te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mas, įsi­gy­ja­ma eks­po­zi­ci­nė įran­ga. Pro­jek­to veik­lų pa­bai­ga nu­ma­ty­ta 2013 me­tų rug­pjū­čio 31 die­ną.

Pro­jek­to pa­reiš­kė­jas – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, par­te­riai – Tau­jė­nų se­niū­ni­ja bei Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus. Ka­dan­gi pa­grin­di­niuo­se rū­muo­se yra nu­ma­to­ma mu­zie­jaus veik­la, kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė pri­sta­tė te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo idė­jas. Svars­to­ma prie eže­ro įreng­ti žve­jų zo­ną su lau­ko vir­tu­ve, ku­rio­je su­teik­tos ga­li­my­bės ruoš­ti švie­žią žu­vį, vie­ną pa­sta­tą skir­ti vai­kams, įkur­ti vi­de­o­te­kos pa­tal­pas, kur pa­tei­kia­ma is­to­ri­nė me­džia­ga apie An­ta­no Sme­to­nos gy­ve­ni­mą. Bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma apie ga­li­my­bes dva­ro te­ri­to­ri­jo­je už­si­i­mi­nė­ti bi­ti­nin­kys­te, žir­gy­no pa­slau­go­mis, už­si­im­ti duo­nos ke­pi­mu.

Per­nai įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Užu­gi­rio dva­ro ir gre­ti­mų te­ri­to­ri­jų de­ta­lio­jo pla­no pa­ren­gi­mas“. Šis pla­nas ap­ima apie 80 ha te­ri­to­ri­jos. Dar­bo gru­pės na­rių įsi­ti­ki­ni­mu, bū­ti­na te­ri­to­ri­ją vys­ty­ti kom­plek­siš­kai ir pri­tai­ky­ti ją ver­slui ir tu­riz­mui.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *