Po komentarų televizijoje – į etikos komisiją

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­ja su­lau­kė krei­pi­mo­si dėl ra­jo­no ta­ry­bos na­rio An­driaus Ka­les­ni­ko vie­šo pa­si­sa­ky­mo te­le­vi­zi­jos lai­do­je.

Sau­sio 17 die­ną LNK te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Ka­ka­du“ ta­ry­bos na­rys iš­sa­kė min­tis apie VVG pa­ra­mą ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to šei­mai.

Šiuo pa­si­sa­ky­mu pa­pik­tin­ti uk­mer­giš­kiai, ku­riems pri­ta­rė ke­li ta­ry­bos na­riai, krei­pė­si į eti­kos ko­mi­si­ją.

Pra­šo­ma jos ap­svars­ty­ti A. Ka­les­ni­ko el­ge­sį ir im­tis prie­mo­nių, kad to­kie at­ve­jai dau­giau ne­pa­si­kar­to­tų. „Ma­no­me, kad ta­ry­bos na­rys ne­tik­rus fak­tus pri­va­lo vie­šai pa­neig­ti ir ap­si­pra­šy­ti“, – tei­gia­ma eti­kos ser­gė­to­jams ad­re­suo­ta­me raš­te.

Eti­kos ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­vau­ja An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė, svars­tys, ar nag­ri­nė­ti šį pa­reiš­ki­mą.

Pas­ta­rą­jį kar­tą ši ko­mi­si­ja bu­vo su­si­rin­ku­si sau­sio, vė­liau – va­sa­rio mė­ne­sį. Vie­nas iš tą­kart svars­ty­tų klau­si­mų – ar ne­si­ker­ta me­ro pri­va­tūs ir vie­šie­ji in­te­re­sai, su­si­ję su per VVG gau­ta ES pa­ra­ma.

Ko­mi­si­ja pa­da­rė iš­va­das, kad gau­ti at­sa­ky­mai iš ati­tin­ka­mų ES lė­šų įsi­sa­vi­ni­mą kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų ne­pa­tvir­ti­no fak­to, kad pa­ra­ma gau­ta ne­tei­sė­tai ar pa­žei­džiant įsta­ty­mus.

Nu­tar­ta ne­at­si­ra­dus nau­jiems fak­tams to­les­nių veiks­mų ne­si­im­ti ir ap­si­ri­bo­ti klau­si­mo svars­ty­mu eti­kos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *