Po smūgio į namą žuvo žmogus

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą skau­di tra­ge­di­ja nu­ti­ko Tau­jė­nuo­se. Ava­ri­jos me­tu čia bu­vo mir­ti­nai su­ža­lo­tas jau­nas žmo­gus. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­gi­na at­si­liep­ti įvy­kio liu­di­nin­kus.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Avarija

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po smū­gio į na­mą iš au­to­mo­bi­lio li­ko me­ta­lo krū­va.

Apie 22 val. 30 min. mies­te­lio Užu­gi­rio gat­vė­je Tau­jė­nų se­niū­ni­jos Var­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jui 23 me­tų V. Č. pri­klau­san­tis au­to­mo­bi­lis BMW 320 at­si­tren­kė į gat­vės bor­diū­rą, ap­si­ver­tė ir tren­kė­si į me­di­nį na­mą.

Žmo­nes iš su­mai­to­tos trans­por­to prie­mo­nės va­da­vo ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai. Su­ža­lo­tie­ji bu­vo iš­ga­ben­ti į li­go­ni­nę.

BMW ke­lei­viui 21 me­tų Ju­liui Š. nu­sta­ty­tos dau­gy­bi­nės trau­mos. Jau­no žmo­gaus gy­vy­bės me­di­kams iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko. Anks­ty­vą ry­tą jis li­go­ni­nė­je mi­rė.

Ma­ši­nos sa­vi­nin­kas V. Č., ku­ris, po­li­ci­jos pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę, dėl įvai­rių kū­no su­ža­lo­ji­mų gy­do­mas li­go­ni­nės trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je.

Ta­čiau kal­ba­ma, kad ma­ši­no­je ne­lai­mės me­tu bu­vo ge­ro­kai dau­giau ke­lei­vių. Tarp jų – ži­no­mų ra­jo­ne žmo­nių vai­kai.

Tau­jė­nų gy­ven­to­jai sa­vait­ga­lį ap­ta­ri­nė­jo skau­džią ne­lai­mę ir svars­tė, ko­dėl ties po­sū­kiu vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė ma­ši­nos. Vi­siems mig­lo­ta at­ro­do ir ki­ta svar­bi de­ta­lė: kas vai­ra­vo ka­pu jau­nam žmo­gui ta­pu­sią trans­por­to prie­mo­nę ir ko­dėl bu­vo lėk­ta to­kiu ne­žmo­niš­ku grei­čiu.

Di­de­lių nuos­to­lių pa­ty­rė ir na­mo, į ku­rį at­si­tren­kė au­to­mo­bi­lis, šei­mi­nin­kai.

Pen­si­nin­kai Bro­nis­la­va ir My­ko­las Žė­gai ne­lai­mės me­tu bu­vo sa­vo na­muo­se. Kaip tik to­je vie­to­je, į ku­rią rė­žė­si ma­ši­na, sto­vė­jo na­mo šei­mi­nin­ko lo­va. Žmo­gus jau bu­vo at­si­gu­lęs mie­go­ti. Dūž­tan­tis lan­gas su vi­sais rė­mais bei bal­dai ir daik­tai už­vir­to tie­siog ant gu­lė­ju­sio žmo­gaus.

Šo­ką pa­ty­ręs 78 me­tų pen­si­nin­kas rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų iš­ven­gė – iš­ti­no tik jo ko­jos. Ta­čiau nuo di­de­lio smū­gio se­nas me­di­nis na­mas bu­vo tie­siog iš­ju­din­tas iš vie­tos: ski­lo ka­mi­nas, su­mai­to­ti bal­kiai, pa­ma­tai. Ne­ži­nia, ar iš vi­so pa­sta­tą pa­vyks su­re­mon­tuo­ti.

Į įvy­kio vie­tą iš Uk­mer­gės nak­tį at­sku­bė­ju­si pen­si­nin­kų duk­ra Zi­ta Kvik­lie­nė pa­sa­ko­jo, jog  au­to­mo­bi­lio grei­čio bū­ta mil­ži­niš­ko: iš­vers­tos prie­šais na­mą au­gu­sios tu­jos, obe­lis, se­na aly­va, nu­muš­ti be­to­ni­niai stul­pe­liai, tvo­ra.

Jei ne ­šios kliū­tys, na­mas tik­riau­siai bū­tų tie­siog nu­vers­tas. Įvy­kio liu­di­nin­kai ma­tė, kad su­mai­to­to au­to­mo­bi­lio  grei­čio ma­tuok­lis bu­vo su­sto­jęs ties 180 ki­lo­met­rų per va­lan­dą žy­ma.

Taip pat yra ma­čiu­sių­jų, kaip iš BMW iš kar­to po ne­lai­mės iš­li­po ir pa­bė­go ke­li žmo­nės. Vie­nas iš jų, kad ne­bū­tų at­pa­žin­tas, tuo­jau per­si­ren­gė. Tau­jė­niš­kiai kal­ba, kad vie­nin­te­lė svar­bi prie­žas­tis, ga­lė­ju­si pa­ska­tin­ti žmo­gų pa­bėg­ti iš ne­lai­mės vie­tos, yra ta, kad jis pats sė­dė­jo prie ma­ši­nos vai­ro.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos ne­ko­men­tuo­ja ir kvie­čia įvy­kio liu­di­nin­kus pa­skam­bin­ti ty­rė­jai te­le­fo­nu 60417.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *