Podolės Kameneco vicemeras atostogoms pasirinko Ukmergę

Spa­lio mė­ne­sį mi­ni­mas Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos di­plo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo dvi­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jus. Šią su­kak­tį la­bai šil­tai pa­mi­nė­jo Uk­rai­nos Po­do­lės Ka­me­ne­co  vi­ce­me­ras Va­si­lij Su­kach. Šie­met da­lį sa­vo atos­to­gų jis su šei­ma nu­ta­rė pra­leis­ti mū­sų mies­te pas ge­rus bi­čiu­lius.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

10-18-2_straipsnio_nuotr

Va­si­lij Su­kach su žmo­na Ina ir duk­ra Anas­ta­si­ja prie Uk­mer­gės pi­lia­kal­nio su Val­du Pet­ro­niu, jo žmo­na Rū­ta, duk­ro­mis Lau­ra ir Ger­da.

Po­do­lės Ka­me­ne­cas – pir­ma­sis mies­tas, su ku­riuo mū­sų sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si abi­pu­sės part­ne­rys­tės su­tar­tį. Šiai su­tar­čiai – jau 20 me­tų.

V. Su­kach džiau­gia­si, kad mies­tų drau­gys­tė per­ei­na ir ki­tą, ge­ro­kai svar­bes­nį, lyg­me­nį, ku­rio pa­pras­tai ir sie­kia­ma – tai ar­ti­ma abie­jų žmo­nių drau­gys­tė.

 

Drau­gau­ja šei­mo­mis

 

Prieš še­še­rius me­tus tuo­met ta­ry­bos na­rys, ofi­cia­lio­je de­le­ga­ci­jo­je at­vy­kęs į Uk­mer­gę, V. Su­kach su­si­pa­ži­no su mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riu Val­du Pet­ro­niu.

Ofi­cia­li pa­žin­tis per­au­go į šei­mų drau­gys­tę. Val­das su šei­ma šie­met vie­šė­jo Uk­rai­no­je, o da­bar sve­čias su žmo­na – pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Ina ir duk­ra at­vy­ko pa­vie­šė­ti pas Pet­ro­nius.

15-me­tė duk­ra Anas­ta­si­ja jau se­niai in­ter­ne­tu bi­čiu­liau­ja­si su Pet­ro­nių duk­ro­mis. Da­bar mer­gai­tės pir­mą kar­tą tu­rė­jo pro­gos su­si­tik­ti. Ben­drau­ja kal­ba, ku­rią su­pran­ta ir vie­nos, ir ki­tos, – an­glų.

„Val­do žmo­na Rū­ta la­bai ska­niai ga­mi­na. Bi­jau, kad grį­šiu pri­au­gęs ke­lis pa­pil­do­mus ki­log­ra­mus“, – juo­ka­vo sve­čias. La­biau­siai jam pa­ti­ko pa­tie­ka­lai iš žvė­rie­nos, vi­sa­da su di­de­liu ma­lo­nu­mu užkan­da ir lie­tu­viš­kos duo­nos.

 

Ša­lis sie­ja is­to­ri­ja

 

Vi­ce­me­rui bu­vo ap­ro­dy­tos Lie­tu­vos įžy­my­bės, ap­lan­ky­ti Vil­nius, Tra­kai, Ker­na­vė. Sve­čias sa­vo po­kal­by­je vi­sa­da ak­cen­tuo­ja – Lie­tu­va ir Uk­rai­na – is­to­riš­kai la­bai ar­ti­mos vals­ty­bės.

Uk­rai­no­je yra ne­ma­žai lie­tu­viš­kos ma­te­ria­lio­sios ir dva­si­nės kul­tū­ros pa­li­ki­mo. Šis kraš­tas du šimt­me­čius bu­vo val­do­mas Lie­tu­vos Di­džiosios Ku­ni­gaikš­tys­tės.

„Kai vaikš­tau po jū­sų esa­mą ir bu­vu­sias sos­ti­nes, ma­tau ar­chi­tek­tū­ri­nius ele­men­tus, la­bai ar­ti­mus uk­rai­nie­tiš­kiems“, – sa­ko sve­čias. Jo „lie­tu­viš­ki“ sie­kiai – sa­vo mies­te pa­sta­ty­ti pa­min­klą Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čiams ir to­liau puo­se­lė­ti per Po­do­lės Ka­me­ne­cą be­si­drie­kian­čią Uk­mer­gės gat­vę.

 

Ap­ta­rė tri­ša­lį pro­jek­tą

 

Nors at­vy­ko atos­to­gau­ti, vi­ce­me­ras ne­iš­ven­gė ir da­ly­ki­nių su­si­ti­ki­mų – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko su mū­sų ra­jo­no va­do­vais, o In­ves­ti­ci­jų ir užsienio ryšių sky­riu­je ap­ta­rė ga­li­mą tri­ša­lį ben­dra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tą tarp Uk­mer­gės, Po­do­lės Ka­me­ne­co ir Šve­di­jos Her­jun­gos sa­vi­val­dy­bės.

Vi­ce­me­ras V. Su­kach sa­vi­val­dy­bė­je yra at­sa­kin­gas už hu­ma­ni­ta­ri­nes sri­tis – kul­tū­rą, me­di­ci­ną, spor­tą. Vie­na iš pa­grin­di­nių sa­vo mies­to pro­ble­mų jis įvar­di­na nedarbą ir ma­no, kad įkū­rus nau­jų dar­bo vie­tų ša­lies, o kar­tu ir mies­to fi­nan­si­nis sta­bi­lu­mas tvir­tė­tų.

Po­do­lės Ka­me­ne­ce kas­met vyks­ta be­veik 500 įvai­rių ren­gi­nių. 6–8 iš jų – tarp­tau­ti­niai, į ku­riuos at­vyks­ta ir uk­mer­giš­kių.

Sve­čias pri­mi­nė, kad jų mies­tas bi­čiu­liau­ja­si su 25 įvai­rių ša­lių mies­tais, vie­nas iš jų –  Uk­mer­gė. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­liais vi­zi­tais kei­čia­si du kar­tus per me­tus, per abie­juo­se mies­tuo­se vyk­stan­čias Mies­tų šven­tes.

 

Lais­va­lai­kiu ku­ria dai­nas

 

Vi­ce­me­ras V. Su­kach ta­ry­bo­je dir­ba an­trą ka­den­ci­ją. Į me­ro pa­va­duo­to­jo pos­tą jis bu­vo iš­rink­tas prieš me­tus.

Pa­klaus­tas, ko­kių po­mė­gių tu­ri, sve­čias pa­sa­ko­jo, jog po dar­bo mėgs­tan­tis mu­zi­kuo­ti. Pats jis yra pro­fe­sio­na­lus di­ri­gen­tas, gro­jan­tis dau­ge­liu mu­zi­kos in­stru­men­tų.

Po­do­lės Ka­me­ne­co vi­ce­me­ro ho­bis – kur­ti dai­nas apie mei­lę. Ka­dan­gi sve­čias ti­ki­na se­niai pa­mi­lęs Uk­mer­gę, sa­vo dai­ną jis pa­ža­dė­jo skir­ti ir mū­sų mies­tui.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *