Tarnybinis automobilis – ne tik darbui?

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Ar ga­li­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius nau­do­ti ne tik dar­bo reik­mėms? Nors kai ku­riais at­ve­jais ir čia yra iš­im­čių, gy­ven­to­jams at­ro­do, jog tai – pik­tnau­džia­vi­mas pri­vi­le­gi­jo­mis.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo tvar­ka vie­no­da. Ta­čiau mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jai ste­bi­si, ko­dėl, pa­vyz­džiui, jais kai ka­da va­ži­nė­ja­ma ne dar­bo me­tu. 

Į re­dak­ci­ją krei­pę­sis žmo­gus pa­sa­ko­jo ne kar­tą ma­tęs ši­taip be­si­el­gian­čią Še­šuo­lių se­niū­nę. Sa­kė įsi­dė­mė­jęs da­tą ir lai­ką, kai va­ka­re, po dar­bo, pra­si­len­kė su se­niū­ne va­žiuo­jant ke­ly­je, o dar­bo me­tu ma­to ap­si­pir­ki­nė­jan­čią.

„Juk mes, mo­kes­čių mo­kė­to­jai, iš­lai­kom tą tur­tą. Ar nie­kas ne­tu­rė­tų ši­to kon­tro­liuo­ti?“ – klau­sė jis. 

Mi­nė­ta tvar­ka, anot Ben­dro­jo sky­riaus ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bos ve­dė­jos Auk­sės Pus­vaš­kie­nės, yra pa­tvir­tin­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2004 m. Jo­je nu­ro­dy­ta, ka­da nau­do­ja­mi tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai. Ve­dė­jos tei­gi­mu, jais tam tik­rais at­ve­jais ga­li­ma nau­do­tis ne dar­bo me­tu: „Ta­čiau jei vyks­ta­ma ne dar­bo die­ną, rei­kia di­rek­to­riaus lei­di­mo, tu­ri bū­ti ra­šo­mas įsa­ky­mas.“

Tvar­ka ga­lio­jan­ti sa­vi­val­dy­bės, jos sky­rių va­do­vams, se­niū­nams. Į pas­ta­rų­jų rei­ka­lus, pa­sak pa­šne­ko­vės, „per daug ne­si­ki­ša­ma“: „Se­niū­nai – pa­tys ve­dė­jai sa­vo tar­ny­bi­nėms ma­ši­noms, ga­li spręs­ti, kur siųs­ti, kur leis­ti va­žiuo­ti. Tik ir jiems vi­siems ku­ro nor­ma nu­sta­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus.“

Po dar­bo, anot jos, „se­niū­nai ir­gi tu­ri vi­so­kių rei­ka­lų“. Kaip ir – Še­šuo­lių se­niū­nės at­ve­ju. „O vyks­tant na­mo su­sto­ti nu­si­pirk­ti duo­nos, žmo­giš­kai gal­vo­jant, nė­ra nie­ko bai­saus“, – svars­tė A. Pus­vaš­kie­nė.  

Pa­ti Še­šuo­lių se­niū­nė Jo­lan­ta Luk­šie­nė ti­ki­na sa­vų pro­ble­mų se­niū­ni­jos au­to­mo­bi­liu ne­spren­džian­ti. „Tik­rai va­žia­vau, ir tik­rai – dar­bo rei­ka­lais. Bu­vo pa­va­ka­rys, dar­ba­vo­mės prie Ma­siu­lių ka­pi­nai­čių, tvar­kėm tvo­rą iš tu­jų“, – ji ma­no, kad tuo­met ir bu­vo pa­ste­bė­ta va­žiuo­jan­ti po dar­bo.

Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė pa­me­na, jog pa­na­šių nu­si­skun­di­mų dėl sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­niais au­to­mo­bi­liais anks­čiau yra bu­vę. „Ši te­ma, kaip ir vi­daus tvar­kos tai­syk­lės, ap­ta­ria­ma ne­bū­ti­nai su­lau­kus skun­do. Apie tai pri­me­na­ma sky­rių ve­dė­jų, se­niū­nų pa­si­ta­ri­muo­se. Kaip ir tai, kad sa­vi­val­dy­bės ga­ra­žai – ne as­me­ni­niai“, – sa­ko ji. 

„Kal­bant apie sa­vi­val­dy­bės įmo­nių au­to­mo­bi­lius, sa­vi­val­dy­bė ne­si­ki­ša. Ne­reg­la­men­tuo­ja­ma, ką ir kiek su jais da­ryt. Ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se įstai­gų au­to­mo­bi­lius lei­džia­ma nau­do­ti sa­viems tiks­lams, tik yra ku­ro li­mi­tai“, – pa­sa­ko­jo Z. Kur­me­lie­nė.

Anot ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bos ve­dė­jos A. Pus­vaš­kie­nės, vi­si au­to­mo­bi­liai – sa­vi­val­dy­bės il­ga­lai­kis tur­tas. „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ba­lan­se jų tu­rim 16. Yra ke­tu­ri vai­ruo­to­jai, ku­rie val­do po 3–4 au­to­mo­bi­lius, – sa­kė ji. – Be ši­tų – trys nau­jau­si, per­nai spa­lį įsi­gy­ti nau­do­ti au­to­mo­bi­liai Še­šuo­lių, Tau­jė­nų ir Ly­duo­kių se­niū­ni­joms. Pir­ki­mus at­li­ko pa­tys se­niū­nai.“

Tuo me­tu se­niau­sios ma­ši­nos sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­lių par­ke yra 1994, 1997, 1999 me­tų. Ve­dė­jos tei­gi­mu, ne­ma­žai at­si­ei­nan­tys ir re­mon­tai. Lai­mė­ju­si kon­kur­są, sa­vi­val­dy­bės ma­ši­nas tvar­ko UAB „Al­ju­va“.

Ne­be­rei­ka­lin­gi au­to­mo­bi­liai ran­da nau­jus sa­vo šei­mi­nin­kus skel­bia­muo­se tur­to par­da­vi­mo auk­cio­nuo­se: „Pir­kė­jų tik­rai at­si­ran­da, ir per­nai ypač ne­ma­žai par­da­vėm – bu­vo net ke­li auk­cio­nai. Daž­niau­siai per­ka pri­va­tūs as­me­nys, o pi­ni­gai grįž­ta į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.“

Ve­dė­ja tei­gia, jog par­kas pra­šo­si at­nau­ji­na­mas: „Jei leis biu­dže­tas, gal po­rą nau­jų au­to­mo­bi­lių ki­tais me­tais reik­tų įsi­gy­ti.“

Po dar­bo, anot jos, sa­vi­val­dy­bės ma­ši­nos grįž­tan­čios į jos ga­ra­žus. „Vi­si tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai sau­go­mi ga­ra­žuo­se, yra pri­duo­da­ma sig­na­li­za­ci­ja. Tik Še­šuo­lių se­niū­nė yra pra­šiu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po dar­bo au­to­mo­bi­lį lai­ky­ti na­muo­se, nes ne­tu­ri ga­ra­žo. Toks lei­di­mas duo­tas“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.   

Automobilių nuoma palankiausiomis sąlygomis

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų