Tarnybinis automobilis – ne tik darbui?

Tarnybinis automobilis – ne tik darbui? / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Ar ga­li­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius nau­do­ti ne tik dar­bo reik­mėms? Nors kai ku­riais at­ve­jais ir čia yra iš­im­čių, gy­ven­to­jams at­ro­do, jog tai – pik­tnau­džia­vi­mas pri­vi­le­gi­jo­mis.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo tvar­ka vie­no­da. Ta­čiau mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jai ste­bi­si, ko­dėl, pa­vyz­džiui, jais kai ka­da va­ži­nė­ja­ma ne dar­bo me­tu. 

Į re­dak­ci­ją krei­pę­sis žmo­gus pa­sa­ko­jo ne kar­tą ma­tęs ši­taip be­si­el­gian­čią Še­šuo­lių se­niū­nę. Sa­kė įsi­dė­mė­jęs da­tą ir lai­ką, kai va­ka­re, po dar­bo, pra­si­len­kė su se­niū­ne va­žiuo­jant ke­ly­je, o dar­bo me­tu ma­to ap­si­pir­ki­nė­jan­čią.

„Juk mes, mo­kes­čių mo­kė­to­jai, iš­lai­kom tą tur­tą. Ar nie­kas ne­tu­rė­tų ši­to kon­tro­liuo­ti?“ – klau­sė jis. 

Mi­nė­ta tvar­ka, anot Ben­dro­jo sky­riaus ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bos ve­dė­jos Auk­sės Pus­vaš­kie­nės, yra pa­tvir­tin­ta sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2004 m. Jo­je nu­ro­dy­ta, ka­da nau­do­ja­mi tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai. Ve­dė­jos tei­gi­mu, jais tam tik­rais at­ve­jais ga­li­ma nau­do­tis ne dar­bo me­tu: „Ta­čiau jei vyks­ta­ma ne dar­bo die­ną, rei­kia di­rek­to­riaus lei­di­mo, tu­ri bū­ti ra­šo­mas įsa­ky­mas.“

Tvar­ka ga­lio­jan­ti sa­vi­val­dy­bės, jos sky­rių va­do­vams, se­niū­nams. Į pas­ta­rų­jų rei­ka­lus, pa­sak pa­šne­ko­vės, „per daug ne­si­ki­ša­ma“: „Se­niū­nai – pa­tys ve­dė­jai sa­vo tar­ny­bi­nėms ma­ši­noms, ga­li spręs­ti, kur siųs­ti, kur leis­ti va­žiuo­ti. Tik ir jiems vi­siems ku­ro nor­ma nu­sta­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus.“

Po dar­bo, anot jos, „se­niū­nai ir­gi tu­ri vi­so­kių rei­ka­lų“. Kaip ir – Še­šuo­lių se­niū­nės at­ve­ju. „O vyks­tant na­mo su­sto­ti nu­si­pirk­ti duo­nos, žmo­giš­kai gal­vo­jant, nė­ra nie­ko bai­saus“, – svars­tė A. Pus­vaš­kie­nė.  

Pa­ti Še­šuo­lių se­niū­nė Jo­lan­ta Luk­šie­nė ti­ki­na sa­vų pro­ble­mų se­niū­ni­jos au­to­mo­bi­liu ne­spren­džian­ti. „Tik­rai va­žia­vau, ir tik­rai – dar­bo rei­ka­lais. Bu­vo pa­va­ka­rys, dar­ba­vo­mės prie Ma­siu­lių ka­pi­nai­čių, tvar­kėm tvo­rą iš tu­jų“, – ji ma­no, kad tuo­met ir bu­vo pa­ste­bė­ta va­žiuo­jan­ti po dar­bo.

Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė pa­me­na, jog pa­na­šių nu­si­skun­di­mų dėl sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­niais au­to­mo­bi­liais anks­čiau yra bu­vę. „Ši te­ma, kaip ir vi­daus tvar­kos tai­syk­lės, ap­ta­ria­ma ne­bū­ti­nai su­lau­kus skun­do. Apie tai pri­me­na­ma sky­rių ve­dė­jų, se­niū­nų pa­si­ta­ri­muo­se. Kaip ir tai, kad sa­vi­val­dy­bės ga­ra­žai – ne as­me­ni­niai“, – sa­ko ji. 

„Kal­bant apie sa­vi­val­dy­bės įmo­nių au­to­mo­bi­lius, sa­vi­val­dy­bė ne­si­ki­ša. Ne­reg­la­men­tuo­ja­ma, ką ir kiek su jais da­ryt. Ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se įstai­gų au­to­mo­bi­lius lei­džia­ma nau­do­ti sa­viems tiks­lams, tik yra ku­ro li­mi­tai“, – pa­sa­ko­jo Z. Kur­me­lie­nė.

Anot ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bos ve­dė­jos A. Pus­vaš­kie­nės, vi­si au­to­mo­bi­liai – sa­vi­val­dy­bės il­ga­lai­kis tur­tas. „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ba­lan­se jų tu­rim 16. Yra ke­tu­ri vai­ruo­to­jai, ku­rie val­do po 3–4 au­to­mo­bi­lius, – sa­kė ji. – Be ši­tų – trys nau­jau­si, per­nai spa­lį įsi­gy­ti nau­do­ti au­to­mo­bi­liai Še­šuo­lių, Tau­jė­nų ir Ly­duo­kių se­niū­ni­joms. Pir­ki­mus at­li­ko pa­tys se­niū­nai.“

Tuo me­tu se­niau­sios ma­ši­nos sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­lių par­ke yra 1994, 1997, 1999 me­tų. Ve­dė­jos tei­gi­mu, ne­ma­žai at­si­ei­nan­tys ir re­mon­tai. Lai­mė­ju­si kon­kur­są, sa­vi­val­dy­bės ma­ši­nas tvar­ko UAB „Al­ju­va“.

Ne­be­rei­ka­lin­gi au­to­mo­bi­liai ran­da nau­jus sa­vo šei­mi­nin­kus skel­bia­muo­se tur­to par­da­vi­mo auk­cio­nuo­se: „Pir­kė­jų tik­rai at­si­ran­da, ir per­nai ypač ne­ma­žai par­da­vėm – bu­vo net ke­li auk­cio­nai. Daž­niau­siai per­ka pri­va­tūs as­me­nys, o pi­ni­gai grįž­ta į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.“

Ve­dė­ja tei­gia, jog par­kas pra­šo­si at­nau­ji­na­mas: „Jei leis biu­dže­tas, gal po­rą nau­jų au­to­mo­bi­lių ki­tais me­tais reik­tų įsi­gy­ti.“

Po dar­bo, anot jos, sa­vi­val­dy­bės ma­ši­nos grįž­tan­čios į jos ga­ra­žus. „Vi­si tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai sau­go­mi ga­ra­žuo­se, yra pri­duo­da­ma sig­na­li­za­ci­ja. Tik Še­šuo­lių se­niū­nė yra pra­šiu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po dar­bo au­to­mo­bi­lį lai­ky­ti na­muo­se, nes ne­tu­ri ga­ra­žo. Toks lei­di­mas duo­tas“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.   

Automobilių nuoma palankiausiomis sąlygomis

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *