Rajono taryboje – priesaikos žodžiai

Prisiekė naujoji tarybos narė D. Užkurėlytė. Gedimino Nemunaičio nuotr. Prisiekė naujoji tarybos narė D. Užkurėlytė. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tui Juo­zui Varž­ga­liui pa­te­kus į Sei­mą, pa­si­kei­tė ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos su­dė­tis. Jo­je par­la­men­ta­rą pa­kei­tė par­ti­jos są­ra­še per 2015 me­tais vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus že­miau įra­šy­ta Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė.

Nau­jo­sios ta­ry­bos na­rės prie­sai­ką pri­ėmė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys Al­gis Ur­bo­nas. Ko­le­gę pa­svei­ki­no par­ti­jos bi­čiu­liai ir ra­jo­no me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas.

D. Už­ku­rė­ly­tė – Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sio­ji ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ja-ins­pek­to­rė. Že­mait­kie­my­je ji ei­na mies­te­lio ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kės pa­rei­gas. Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bo­je dir­bo už­pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je.

Nors po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja Uk­mer­gės ta­ry­bo­je vie­nam Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui pa­kei­tus ki­tą ne­pa­si­kei­tė, tei­gia­mų po­ky­čių įvy­ko ly­čių ly­gy­bės as­pek­tu: nuo šiol ta­ry­bo­je dar­buo­sis dau­giau mo­te­rų – 7 iš 25.

Po­sė­dy­je tra­di­ciš­kai svei­ki­na­mi ir tą mė­ne­sį gi­mu­sie­ji. Šį­syk svei­ki­ni­mai su gim­ta­die­niu bu­vo skir­ti Vy­tau­tui Čes­nai­čiui.

Ir be­sme­ge­nis, ir prie­kaiš­tai

Net trys uk­mer­giš­kiai pa­si­nau­do­jo pro­ga iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją pi­lie­čių tri­bū­no­je.

Ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ju­lius Ka­zė­nas įtei­kė ak­ci­jos „Šyp­se­nų slė­nis“ se­nį be­sme­ge­nį ir kvie­tė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją jung­tis prie šios ak­ci­jos. Pas­kui per­ėjo prie vi­sai ki­tos te­mos – iš­sa­kė daug įvai­rių prie­kaiš­tų ra­jo­no va­do­vams: apie ne­gau­na­mą ža­dė­tą nau­ją grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį, nau­jo til­to per Šven­to­sios upę pro­jek­tą, rei­ka­la­vo mies­to se­niū­ni­jos veik­los ana­li­zės, do­mė­jo­si vie­ti­nės rin­klia­vos kai­na, už­da­vė ki­tų klau­si­mų. Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką, at­sa­ky­mai į juos tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ti ki­ta­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Pra­šė­si bū­ti tei­sia­mas

Ki­tas kal­bė­to­jas – uk­mer­giš­kis Hen­ri­kas Gin­tau­tas – kal­bė­jo vi­suo­ti­nės rin­klia­vos už bui­ti­nių at­lie­kų tvar­ky­mą te­ma. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, ren­gia­mi dvi­na­rės vie­ti­nės rin­klia­vos nuo­sta­tai yra ne­tei­sin­gi, nes nu­ma­to­ma pa­sto­vio­ji šio mo­kes­čio da­lis, pla­nuo­ja­ma, su­da­rys iki 70, o kin­ta­mo­ji – 30 proc. mo­kes­čio. H. Gin­tau­to įsi­ti­ki­ni­mu, šios pro­por­ci­jos tu­rė­tų bū­ti su­keis­tos vie­to­mis.

H. Gin­tau­tas iš sa­vi­val­dy­bės nie­kaip ne­iš­si­rei­ka­lau­ja, kad už bui­ti­nes at­lie­kas mo­kė­tų pa­gal fak­ti­nį iš­vež­tą jų kie­kį. Šis gin­čas tę­sia­si jau ne pir­mus me­tus. Uk­mer­giš­kis už pa­slau­gą mo­kė­ti at­si­sa­ko.

Ne­se­niai žmo­gus pa­sa­ko­jo kon­sul­ta­vę­sis su tei­si­nin­ke. Ši jį pa­ti­ki­nu­si, kad gin­če ne­tei­si sa­vi­val­dy­bė. Ka­dan­gi pats į teis­mą su ieš­ki­niu kreip­tis ne­no­ri, H. Gin­tau­tas pra­šo, kad pa­ti sa­vi­val­dy­bė jį skųs­tų teis­mui.

Pra­šė do­va­no­ti kny­gų

Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė Vio­le­ta Mar­kaus­kie­nė po­li­ti­kus pa­kvie­tė da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Kny­gų Ka­lė­dos“ ir šie­met do­va­no­ti kny­gų ug­dy­mo įstai­goms – mo­kyk­loms ir vai­kų dar­že­liams. 

Bib­lio­te­ki­nin­kė taip pat pa­sa­ko­jo apie mo­kyk­lo­je vyk­do­mą ak­ci­ją, ku­ria mo­ki­niai ska­ti­na­mi skai­ty­ti kny­gas ir ga­min­ti kny­gų skir­tu­kus. Juos su­rin­kus ir su­kli­ja­vus ke­ti­na­ma siek­ti il­giau­sio skir­tu­ko re­kor­do.

Pa­tvir­ti­no nuo­sta­tus

Ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­ti nau­ji Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos nuo­sta­tai. Pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siais ga­lios ta­ry­bos prieš me­tus tvir­tin­ti ana­lo­giš­ki nuo­sta­tai.

Sa­vi­val­dy­bės vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas ci­vi­li­nei sau­gai ir mo­bi­li­za­ci­jai Val­das Ra­ba­zaus­kas sa­ko, kad nau­ji nuo­sta­tai bu­vo pa­reng­ti ne dėl ko­kių nors es­mi­nių po­ky­čių tar­ny­bos veik­lo­je, o va­do­vau­jan­tis pa­si­kei­tu­siais tei­sės ak­tais.

Svei­ka­tos am­ba­sa­do­rė

Ben­druo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­ba pa­siū­lė Uk­mer­gės ra­jo­no ben­druo­me­nės svei­ka­tos am­ba­sa­do­riaus var­dą šie­met su­teik­ti Ne­rin­gai God­liaus­kie­nei.

Šis var­das tei­kia­mas kas dve­jus me­tus. Taip sie­kia­ma pa­gerb­ti ra­jo­no pi­lie­čius už il­ga­me­tę ak­ty­vią veik­lą vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo sri­ty­je. 2014 me­tais pir­mą­ja ben­druo­me­nės svei­ka­tos am­ba­sa­do­re Uk­mer­gė­je ta­po Ni­jo­lė Ka­se­lie­nė.

N. God­liaus­kie­nė api­bū­di­na­ma kaip ži­nan­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo re­for­mos kryp­tis, nau­jau­sius svei­ka­tos ug­dy­mo me­to­dus, su­si­pa­ži­nu­si su už­sie­nio ša­lių pa­žan­giau­sio­mis me­to­di­ko­mis.

Ji – na­cio­na­li­nių se­mi­na­rų at­vi­rų veik­lų or­ga­ni­za­to­rė, svei­ka­tos ug­dy­mo kon­sul­tan­tė, aso­cia­ci­jos ,,Svei­ka­tos žel­me­nė­liai“ val­dy­bos na­rė. Yra ap­do­va­no­ta švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­dė­kos raš­tu už ini­cia­ty­vas, svei­ka­tos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą ir pa­siek­tus lai­mė­ji­mus kon­kur­suo­se.

At­sto­vaus su­si­rin­ki­me

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ag­nė Bal­čiū­nie­nė (jos ne­sant – Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Li­na Baub­lie­nė) įga­lio­ta at­sto­vau­ti sa­vi­val­dy­bei Žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do ke­lio aso­cia­ci­jos vi­suo­ti­nia­me na­rių su­si­rin­ki­me.

Žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do ke­lio aso­cia­ci­ja, ku­rios vie­na iš stei­gė­jų – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, bu­vo įsteig­ta šių me­tų sau­sio 19 d.

Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bė yra ju­ri­di­nis as­muo, rei­kė­jo ta­ry­bos spren­di­mo, ku­riuo kon­kre­tiems fi­zi­niams as­me­nims bū­tų su­teik­ti įga­lio­ji­mai at­sto­vau­ti sa­vi­val­dy­bei Aso­cia­ci­jos vi­suo­ti­nia­me na­rių su­si­rin­ki­me.

Su­teik­ti pa­va­di­ni­mai

Pa­kei­tus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių te­ri­to­ri­jų ri­bas, kai ku­rio­se gy­ve­na­mo­sio­se te­ri­to­ri­jo­se ati­tin­ka­mai ten­ka ko­re­guo­ti gat­vių tra­sas ar su­teik­ti nau­jus pa­va­di­ni­mus gat­vėms.

Ta­ry­bos spren­di­mu Pa­bais­ko se­niū­ni­jos Vait­kuš­kio kai­me su­tei­kia­mi Pi­vo­ni­jos ir Vait­kuš­kio gat­vių pa­va­di­ni­mai, Del­tu­vos se­niū­ni­jos Še­me­tiš­kių kai­me – Le­li­jų 1-osios gat­vės pa­va­di­ni­mas.

Pa­tiks­lin­tas biu­dže­tas

Po­sė­dy­je pa­tiks­lin­tas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas.

Įver­ti­nus pa­ja­mų rin­ki­mą, pa­di­din­tas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio su­rin­ki­mo pla­nas 23,3 tūkst. Eur. Gau­tos virš­pla­ni­nės lė­šos ski­ria­mos ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai fi­nan­suo­ti.

Su­tau­py­tus so­cia­li­nėms iš­mo­koms bei kom­pen­sa­ci­joms mo­kė­ti skir­tus asig­na­vi­mus nu­tar­ta skir­ti bū­ti­niau­sioms biu­dže­to reik­mėms fi­nan­suo­ti – pa­di­din­ti lė­šas vien­kar­ti­nėms pa­šal­poms mo­kė­ti, vai­ko die­nos cen­trams ko­fi­nan­suo­ti, sa­vi­val­dy­bės įsteig­tų vie­šų­jų įstai­gų vyk­do­mas pro­gra­mas pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti, švie­ti­mo įstai­gų, ku­rio­se įren­gia­mos ap­sau­gos sis­te­mos, sar­gų iš­ei­ti­nėms iš­mo­koms iš­mo­kė­ti, Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Lai­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių lan­gams ir du­rims pa­keis­ti, bal­dams įsi­gy­ti, Tau­jė­nų gim­na­zi­jos mais­to pa­ruo­ši­mo pa­tal­pų re­mon­to iš­lai­doms ap­mo­kė­ti, Vi­diš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riaus ava­ri­nės būk­lės sto­go re­mon­to dar­bams ap­mo­kė­ti ir kt.

Leis­ti iš su­tau­py­tų asig­na­vi­mų Vep­rių se­niū­ni­jai įsi­gy­ti kom­piu­te­rį, o Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jai – prie­ka­bą su ten­tu tar­ny­bi­niam au­to­mo­bi­liui.

Da­lį Ug­dy­mo pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mo ir moks­lei­vių da­ly­va­vi­mo ra­jo­ni­niuo­se bei ša­lies ren­gi­niuo­se pro­gra­mai skir­tų asig­na­vi­mų nu­tar­ta skir­ti Pe­da­go­gi­nei psi­cho­lo­gi­nei tar­ny­bai kom­piu­te­ri­nei įran­gai įsi­gy­ti bei Švie­ti­mo cen­tro vyk­do­mo pro­jek­to ,,Al­ko­ho­lio var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams“ fi­nan­suo­ti.

Ne­tin­ka­mi nau­do­ti

Ra­jo­no ta­ry­ba per­nai pri­pa­ži­no ne­tin­ka­mais nau­do­ti de­vy­nis sa­vi­val­dy­bės būs­tus. Vie­nas iš jų, esan­tis Pi­vo­ni­jos gat­vė­je 5A, ne­se­niai par­duo­tas. Ta­ry­bai pri­ta­rus jis iš­brauk­tas iš sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­do są­ra­šo.

Šia­me są­ra­še yra ir ki­tų pa­si­kei­ti­mų. Šią va­sa­rą pa­ren­gus pro­jek­tą dėl Vep­rių am­bu­la­to­ri­jos pa­tal­pų ati­da­li­ni­mo į at­ski­rus tur­ti­nius vie­ne­tus, bu­vo at­lik­ti ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai ir su­for­muo­ta gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pa – bu­tas. Ta­ry­bai pri­ta­rus jis įtrauk­tas į so­cia­li­nio būs­to fon­do są­ra­šą – bus ga­li­my­bė jį nuo­mo­ti šei­moms, tu­rin­čioms tei­sę į so­cia­li­nio būs­to nu­omą.

Sa­vi­val­dy­bės būs­tas, esan­tis Ja­siu­liš­kio kai­me, Vi­diš­kių se­niū­ni­jo­je, ku­rį per­da­vė Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mai, šiuo me­tu yra tuš­čias, to­dėl jis taip pat įra­šy­tas į so­cia­li­nio būs­to fon­do są­ra­šą.

Ben­dra­bu­tį pa­si­lie­ka

Nu­tar­ta iš­brauk­ti iš vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ki­tų ne­kil­no­ja­mų­jų daik­tų są­ra­šo ben­dra­bu­tį, esan­tį Li­nų gat­vė­je, ša­lia Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Li­ku­ti­nė 1597,14 kv. m ben­dra­bu­čio ver­tė – 31 507 Eur. Nu­tar­ta, kad pa­sta­tas rei­ka­lin­gas sa­vi­val­dy­bės reik­mėms.

Tur­to val­dy­mo ir ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jas Al­ber­tas Jac­kū­nas sa­ko, kad bu­vu­sį ben­dra­bu­tį auk­cio­ne ban­dy­ta par­duo­ti ne vie­ne­rius me­tus. Ta­čiau re­a­lus pir­kė­jas taip ir ne­at­si­ra­do.

Ra­jo­no ta­ry­ba, iš­va­žiuo­ja­mo­jo po­sė­džio me­tu ap­svars­čiu­si si­tu­a­ci­ją, nu­ta­rė ob­jek­to par­da­vi­mą nu­trauk­ti ir at­ei­ty­je ban­dy­ti jį pri­tai­ky­ti sa­voms reik­mėms. Ti­ki­ma­si, kad pa­ren­gus pro­jek­tą lė­šų bū­tų ga­li­ma siek­ti iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų.

Ko­mi­si­jos ir ta­ry­bos

Pa­keis­ta Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ne­veiks­nių as­me­nų būk­lės per­žiū­rė­ji­mo ko­mi­si­jos su­dė­tis. Taip pat pa­tvir­tin­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­jos nuo­sta­tai ir ko­mi­si­ja.

Dar vie­nas pri­im­tas spren­di­mas – pa­tvir­tin­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Šei­mos ta­ry­bos su­dė­tį ir nuo­sta­tus. Po­sė­džio da­ly­viams už­klau­sus pla­čiau apie Šei­mos ta­ry­bą, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja  As­ta Le­o­na­vi­čie­nė ti­ki­no, kad jos na­riai dirbs vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, bei ra­gi­no į šią vi­suo­me­ni­nę ta­ry­bą jung­tis ir vy­rus, mat šiuo me­tu iš de­šim­ties jos na­rių – tik vie­nas vy­ras. 

Iš­mo­kos pa­di­dės

Po­li­ti­kai pri­ta­rė spren­di­mui nuo ki­tų me­tų pa­va­sa­rio di­din­ti iš­mo­kas vai­kus glo­bo­jan­tiems as­me­nims. Pa­tvir­tin­tas nau­jas šios tvar­kos ap­ra­šas, ku­rį pa­tei­kė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius.

Pa­gal­bos pi­ni­gai glo­bė­jui (rū­pin­to­jui) – 4 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio iš­mo­ka (152 Eur) už vai­ko glo­bą (rū­py­bą) kas mė­ne­sį bus mo­ka­mi iš ra­jo­no biu­dže­to lė­šų. 

Šiuo me­tu už vie­ną vai­ką glo­bė­jams mo­ka­ma iš ke­lių da­lių su­si­de­dan­ti su­ma, ku­ri iš vi­so sie­kia 190 Eur. Pri­dė­jus ra­jo­no biu­dže­to lė­šas, ji pa­di­dės iki 342 Eur. Šiai pa­ra­mai vi­siems me­tams reik­tų per 140 tūkst. Eur. Spren­di­mas įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų ko­vo, nes tam rei­kia biu­dže­te nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mų lė­šų.

Pra­šo pra­tęs­ti

Sa­vi­val­dy­bė yra ga­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ap­skri­ty­je rei­ka­la­vi­mą nu­sta­ty­ti nau­jus ar pa­keis­ti esa­mus rin­klia­vos už at­lie­kas dy­džius, va­do­vau­jan­tis At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mu, ku­rio pa­kei­ti­mus Sei­mas pri­ėmė dar per­nai. Ta­čiau nau­ja tvar­ka Uk­mer­gė­je dar ne­pa­tvir­tin­ta.

Šią va­sa­rą ta­ry­ba jau pra­šė Vy­riau­sy­bės at­sto­vo pa­si­ren­gi­mo jai ter­mi­ną pra­tęs­ti iki gruo­džio 1 d. Tuo­met ra­jo­no va­do­vas R. Ja­nic­kas ža­dė­jo, kad spa­lį pro­jek­tas bus pri­sta­ty­tas vi­suo­me­nei, lap­kri­tį – svars­to­mas ta­ry­bo­je.

De­ja, klau­si­mas, su­si­jęs su rin­klia­vos kai­nos pa­di­dė­ji­mu ir nau­ja skai­čia­vi­mo me­to­di­ka, už­si­tę­sė. Šia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je vėl pra­šy­ta ter­mi­ną pra­tęs­ti. Šį­kart – iki gruo­džio 31 die­nos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

+4 # Kažkas 2016-11-30 21:27
O Gintautas ko gero teisus, pastovioji rinkliavos dalis turi atitikti pastoviai išlaidų daliai, pvz., apskaitos vedimas ir pan., kuri turėtų būti mažesnė.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų