Pritarta klausimams, išklausyta ataskaitų

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Praėjusią savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje pritarta visiems numatytiems klausimams, išklausyti pranešimai ir pateiktos ataskaitos.

Posėdžio pradžioje tradiciškai sveikinami tą mėnesį gimusieji tarybos nariai. Šįkart sveikinimai buvo skirti per Velykas gimtadienį šventusiam Arvydui Pėšinai.

Savivaldybės vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai Valdas Rabazauskas atsakė į praėjusiame tarybos posėdyje piliečių tribūnoje pasisakiusio Mindaugo Tamošiūno paklausimą apie legioneliozės grėsmę ir siūlymus užkirsi kelią šiai ligai Ukmergės daugiabučiuose.

Pasak V. Rabazausko, šis klausimas buvo išsamiai svarstytas ekstremalių situacijų komisijos posėdyje. Priimti nutarimai dėl atitinkamos temperatūros karšto vandens tiekimo užtikrinimo ir termošoko vandens vamzdynuose datų.

Tebevyksta tyrimas

Prieš tvirtinant ugdymo įstaigų vadovų ataskaitas,  tarybos narys socialdemokratas Andrius Lyška teiravosi, kokia situacija Senamiesčio pagrindinėje mokykloje, kurios ataskaita nebuvo  patvirtinta praėjusiame tarybos posėdyje ir neteikiama tvirtinti šiame.

Rajono meras Rolandas Janickas sakė, kad šioje mokykloje nustatyta galimų pažeidimų, plačiau iki galo situacija nėra aiški – tyrimą atlieka atitinkamos institucijos. Kol kas pažeidimai nepatvirtinti.

Kitas užklausimas buvo apie gautą skundą dėl Užupio pagrindinės mokyklos. Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė informavo, kad tikrai gautas anoniminis skundas dėl organizacinių reikalų mokykloje. Tačiau skundo detalės tikslinamos. 

Išsamiau neatsakyta ir apie situaciją, kai pamokos metu atėjusi mama trenkė mokytojai per veidą. Dėl šio įvykio policijoje vyksta ikiteisminis tyrimas.

Vadovų ataskaitos

Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad rajono taryba kasmet išklauso savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų ataskaitas.

Šiame posėdyje pritarta vaikų lopšelių-darželių ,,Eglutė“, ,,Nykštukas“, ,,Saulutė“, ,,Žiogelis“, ,,Buratinas“, ,,Šilelis“, mokyklos-darželio ,,Varpelis“, Rečionių ir Balelių universalių daugiafunkcių centrų, Antano Smetonos, Jono Basanavičiaus, Siesikų gimnazijų direktorių 2016 m. ataskaitoms.

Taip pat pritarta rajono pedagoginės psichologinės tarnybos, Ukmergės švietimo centro, Meno mokyklos direktorių ataskaitoms.

Tvirtinant šiuos klausimus, beveik nuo visų kuris nors posėdžio dalyvis nusišalindavo – buvo susijęs darbiniais ar šeiminiais santykiais.

Pakeitė nuostatus

Nutarta pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo nuostatus.

Šio fondo komisija gavo fondo rėmėjo Ukmergės pramonės parko prašymą įtraukti į apdovanojamųjų sąrašus labai gerai besimokančius mokinius, kurių tėvai dirba šioje įmonėje.

Komisija suskaičiavo, kad, norint apdovanoti visus rajono bendrojo ugdymo mokyklose puikiai besimokančius 5–12 klasių mokinius 1 BSI dydžio prizais (šiuo metu 38 eurai), papildomai reikėtų apie 1,5 tūkst. Eur.

Po pakeitimo nuostatai skelbia, kad Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondas remia ir skatina gabius ir talentingus rajono vaikus ir jaunimą iki 25 m., pasiekusius puikių rezultatų akademinėje, meninėje, techninėje ir sportinėje veikloje, valstybinių brandos egzaminų metu gavusius šimto balų įvertinimus, studentus, labai gerai besimokančius šalies aukštųjų universitetinių mokyklų nuolatinėse studijose, puikiai besimokančius 5–12 klasių mokinius.

Kasmet iki gegužės 1 d. ir iki gruodžio 1 d. ugdymo įstaigų vadovai pateikia prašymus komisijai dėl paramos skyrimo gabiems ir talentingiems vaikams ir jaunuoliams.

Pasibaigus mokslo metams bendrojo ugdymo mokyklų vadovai pateikia komisijai 5–12 klasių mokinių, kurie baigė mokslo metus 10 balų įvertinimais, sąrašus.

Suteiks paramą

Ukmergės šeimų bendruomenė ,,Sąmoninga tėvystė“ pernai įkūrė lauko darželį ,,Vėjo vaikai“ ir prašo numatyti mechanizmą, leidžiantį kompensuoti darželinukų tėvams dalį mokesčio.

Vadovaujantis rajono tarybos praėjusių metų rugsėjo 29 d. sprendimu, šeimų bendruomenei ,,Sąmoninga tėvystė“ buvo pervesta 3 168 Eur specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti. Šiemet  pagal sutartį pervesta 9 900 Eur.

Šių metų pradžioje vykusiuose rajono tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų bei Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetų pasėdžiuose nuspręsta rekomenduoti Švietimo ir sporto skyriui parengti Nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų papildomo finansavimo tvarkos aprašą.

Suskaičiuota, kad pernai vieno vaiko išlaikymas iš savivaldybės biudžeto ikimokyklinio ugdymo įstaigose vidutiniškai per mėnesį kainavo 124 Eur. Projekte siūlyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimui nevalstybinėse ugdymo įstaigose vienam vaikui per mėnesį skirti 50 proc. šios sumos. Jeigu grupė dirba 25–35 val. – 20 Eur, 35–45 val. – 40 Eur, 45 val. ir daugiau – 60 Eur.

Jei grupė dirbs 7 val. per dieną ir joje bus ugdoma 10 vaikų, gyvenančių rajono savivaldybės teritorijoje, metams pareiškėjui iš biudžeto bus skiriama 4800 Eur. Taryba šiam sprendimui pritarė.

Ataskaitos

Rajono tarybai praėjusių metų metinės veiklos ataskaitas pateikė rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos, VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro, Vaikų globos namų, Visuomenės sveikatos biuro direktoriai.

Taip pat priimti sprendimai dėl VšĮ Ukmergės ligoninės ir Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiųjų  gydytojų atlyginimų kintamosios dalies nustatymo. Įvertinus abiejų įtaigų praėjusių metų veiklos vertinimo rodiklių rezultatus, abiejų įstaigų vadovams nustatytas 40 proc. mėnesinio atlyginimo kintamosios dalies dydį.

Prioritetinis sąrašas

Patvirtintas asfaltuotinų valstybinių žvyrkelių ruožų per Ukmergės rajono savivaldybės gyvenvietes prioritetinis sąrašas.

Manoma, kad, priėmus sprendimą, bus daroma įtaka asfaltuotinų ruožų atrankai, nes pagal prioritetus trims svarbiausiems savivaldybei projektams atitinkamai bus skiriama 20, 15 ir 10 papildomų balų.

Savivaldybės nustatyti prioritetai – gyvenviečių gyventojų skaičius, esami priemiesčio ir mokyklinių autobusų maršrutai, esamos švietimo ir medicinos įstaigos, veikiančios įmones, kiti viešojo intereso aspektai.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, atsižvelgdama į gyventojų skaičių kelio ruožo aplinkoje, vidutinį metinį paros eismo intensyvumą, tolygią kelių plėtrą regionuose, visuomenės prašymų skaičių ir projektų ekonominius rodiklius, sudarys galutinį visos Lietuvos valstybinių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per gyvenvietes prioritetinį sąrašą.

Daugiau darbuotojų

Nutarta padidinti Ukmergės kraštotyros muziejaus maksimalų pareigybių skaičių nuo 24,75 iki 25,75. Pridedama viena salių prižiūrėtojo pareigybė. Etatą apmokėti papildomai  skirta 5972,68 Eur. Lėšos bus skiriamos ne iš savivaldybės biudžeto, o iš muziejaus uždirbtų lėšų.

Bus skyriai

Vadovaujantis Ukmergės kultūros centro nuostatais lig šiol kaimuose veikia padaliniai, vadinami filialais. Nuo šiol jie vadinsis skyriais.

Tokio pasikeitimo imtasi, nes sąvoka „skyriai“ vis plačiau naudojama kitų Lietuvos kultūros centrų padalinių pavadinimuose. Taip pat nutarta panaikinti Laičių ir atkurti Žeimių skyrių.

Iš viso mūsų rajono kaimuose veikia 18 Kultūros centro skyrių.

Patikslintas biudžetas

Tikslinant rajono biudžetą nutarta skirti 1737 Eur specialią tikslinę dotaciją privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo, įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms.

Skirta 235,3 tūkst. Eur iš ES finansinės paramos lėšų savivaldybės administracijai, iš jų 58,6 tūkst. Eur projekto ,,Socialinio būsto pažeidžiamoms gyventojų grupėms įsigijimas ir pritaikymas“ finansavimui (0,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 58,1 tūkst. – ilgalaikiam turtui), 176,7 tūkst. Eur projekto ,,Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas“ finansavimui (1,7 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 174,5 tūkst. – ilgalaikiam turtui).

Leista 6,9 tūkst. Eur iš apšvietimo tinklų remonto išlaidoms skirtų asignavimų panaudoti tinklų rekonstrukcijai.

Taip pat leista 33,7 tūkst. Eur iš lėšų Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrai skirtų asignavimų panaudoti akcijoms įsigyti, 1 tūkst. Eur skirti ,,Šilo“ pagrindinei mokyklai – patalpų paskirties keitimo techninio projekto parengimo išlaidoms, 4 tūkst. Eur – Ukmergės švietimo centrui – neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi programai įgyvendinti.

Nutarta padidinti 83 tūkst. Eur asignavimus Kultūros centro veiklos programos išlaidoms, finansuojamoms iš įstaigos gautų pajamų, iš jų 10 tūkst. – kompiuterinei programinei įrangai įsigyti. Paaiškinta, kad Kultūros centre šiemet smarkiai išaugo pajamos iš kino filmų rodymo veiklos, kurios nebuvo planuotos ir įtrauktos į biudžetą. Įstaiga planuoja papildomai gauti 83 tūkst. eurų, kurių maždaug pusė bus panaudota apmokėti už kino filmų nuomą.

Taip pat leisti skirti lopšeliui-darželiui ,,Eglutė“ 2,7 tūkst. Eur veiklos programos išlaidoms – įsigyti lauko pavėsines.

Mokesčio tarifai

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, savivaldybių tarybos iki birželio 1 d. nustato konkretų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, kuris galios savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios.

2018 m. rajone nutarta palikti keletą pastarųjų metų galiojančius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus.

Juridiniams asmenims mokestis diferencijuojamas: atitinkantiems labai mažų įmonių apibrėžimą (jose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų, o metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų, turto vertė neviršija 1,5 mln. eurų) – tarifas sieks 0,7 proc. Visiems kitiems  juridiniam asmenims – 0,9 proc.

Už neprižiūrimas ir apleistas patalpas ir statinius, siekiant sudrausminti turto savininkus, nustatytas maksimalus 3 proc. tarifas.

Pernai į savivaldybės biudžetą gauta 574,3 tūkst. Eur šio mokesčio. Fiziniai asmenys sumokėjo 14,6 tūkst., o juridiniai asmenys – 559,7 tūkst. Eur.

Pateikė ataskaitas

Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja Jurgita Vijūnė pateikė šios tarybos praėjusių metų ataskaitą. Informavo apie per metus vykusius tris šios tarybos posėdžius, organizuotus renginius, susitikimus.

Kontrolės komiteto pirmininkas Andrius Kalesnikas pateikė šio komiteto ataskaitą.

Antikorupcijos komisijos pirmininkas Romas Pivoras atsiskaitė už šio komiteto praėjusių metų veiklą. Pažymėjo, kad jokių pranešimų apie galimus antikorupcinius pažeidimus komitetas negavo, taigi ir darbo jo nariams daug nebuvo. 

Ataskaitą apie praėjusių metų sveikatinimo priemonių plano įgyvendinimą pateikė savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų