Šilumos įmonėje „ieškos“ korupcijos

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“, ben­dra­dar­biau­jant su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, bus at­lie­ka­ma ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė. Tiks­las – įver­ti­nus jos veik­lą, re­ko­men­duo­ti ko­vos su ga­li­ma ko­rup­ci­ja prie­mo­nes. Toks ty­ri­mas mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­mas pir­mą kar­tą.

Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro Ro­lan­do Ja­nic­ko, STT spren­di­mai rei­ka­lin­gi dėl ši­lu­mos įmo­nės veik­los efek­ty­vu­mo. „Tai su­si­ję su įmo­nės val­dy­mu, va­do­vų at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mu. Es­mė – pa­žiū­rė­ti, ar vi­sos tvar­kos vei­kia tin­ka­mai“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

„Jie žiū­ri ta­ry­bos pri­im­tus spren­di­mus, ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mų vi­su­mą, pa­čios įmo­nės val­dy­mo spren­di­mus, kad jie bū­tų skaid­rūs, nuo­sek­lūs. Pe­rė­mę ši­lu­mos ūkį sa­vi­val­dy­bės ži­nion, veik­lą pra­dė­jom nau­jai, tad rei­kia vis­ką su­si­dė­lio­ti taip, kad nie­kam ne­lik­tų ko­kių nors ne­aiš­ku­mų ar abe­jo­nių“, – pa­sa­ko­jo me­ras.

Vyk­dys nu­ro­dy­mus

Kaip „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ bus vyk­do­ma ana­li­zė, ap­tar­ta tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­ju­siais STT pa­rei­gū­nais.

„Pa­sa­ky­ti de­ta­liau, kaip vi­sa tai at­ro­dys, kol kas su­dė­tin­ga, – dar prieš šį su­si­ti­ki­mą „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Vy­das Pa­knys. – Ma­nau, kad bus pa­tei­kia­mi įvai­rūs klau­si­mai, pra­šo­ma me­džia­gos. Tu­rė­da­mi ati­tin­ka­mas me­to­di­kas, spe­cia­lis­tai ana­li­zuos, teiks iš­va­das, ku­rias mes tu­rė­sim įgy­ven­din­ti.“

Iš šios ins­ti­tu­ci­jos jis vi­lia­si kon­sul­ta­ci­jų ir pa­ta­ri­mų: „Mes pa­si­ruo­šę ben­dra­dar­biau­ti, vyk­dy­ti nu­ro­dy­mus, ku­rie pa­dė­tų tvar­ky­tis ir, jei rei­kia, pa­ge­rin­ti si­tu­a­ci­ją.“

Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę ši­lu­mos ūkio įmo­nė­je ke­ti­na­ma pra­dė­ti lap­kri­čio 23 die­ną. Ji bus at­lie­ka­ma iki ko­vo 18 die­nos.

Vi­lia­ma­si, jog STT ty­ri­mas pri­si­dė­tų, sėk­min­giau spren­džiant ir ne­si­bai­gian­čius teis­mi­nius gin­čus su bu­vu­siu ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku.

Svar­bus sa­vi­val­dy­bei

„Ši ana­li­zė – įpras­tas ty­ri­mas, vie­na iš mū­sų pa­gal įsta­ty­mą vyk­do­mų ko­vos su ko­rup­ci­ja prie­mo­nių. Tai orien­tuo­ta į įstai­gos at­skai­tin­gu­mą, skaid­ru­mą, – sa­ko STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos sky­riaus vir­ši­nin­kas Vid­man­tas Meč­kaus­kas. – Nag­ri­nė­sim do­ku­men­tus, ver­tin­sim, kaip sa­vi­val­dy­bė pri­žiū­ri ši­lu­mos ūkį, ana­li­zuo­sim klau­si­mus, su­si­ju­sius su va­do­vų at­ran­ka, dar­bo už­mo­kes­čiu, įmo­nės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis.“

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, svar­bu iš­si­aiš­kin­ti, kaip sa­vi­val­dy­bė at­lie­ka val­dy­mo, prie­žiū­ros funk­ci­jas, ko­kias grės­mes ir ri­zi­kas ma­to pa­ti.

„Ty­ri­mas svar­bus pa­čiai sa­vi­val­dy­bei – juk ji tu­ri at­si­skai­ty­ti gy­ven­to­jams, to­bu­lin­da­ma veik­lą. O mes siū­lom pa­gal­bą – ga­lim pa­teik­ti tik re­ko­men­da­ci­jas“, – sa­kė vir­ši­nin­kas.

To­kia ana­li­zė ne­rei­ka­lau­jan­ti jo­kių pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių iš­tek­lių: „At­lie­kant ty­ri­mą dir­ba mū­sų žmo­gus, ku­ris už tai gau­na al­gą. Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė to­je pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­ma kas 2–3 me­tus. Uk­mer­gė­je ji bus pir­ma.“

Ją „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ at­liks mi­nė­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ais­tė Alek­nie­nė.

Ki­to­se mū­sų sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se, pa­sak V. Meč­kaus­ko, pa­na­šūs ty­ri­mai ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja­mi.

Ti­ria ir mi­nis­te­ri­jas

Šiuo me­tu to­kios ana­li­zės at­lie­ka­mos Mo­lė­tų ra­jo­no bei Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė­se. STT pa­rei­gū­nus jo­se su­do­mi­nu­si veik­los sri­tis – vie­šų­jų pir­ki­mų ini­ci­ja­vi­mo, or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo kon­tro­lė. Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ką tik baig­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė, ti­riant klau­si­mus, su­si­ju­sius su sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių re­konst­ra­vi­mo dar­bais.

Į šių me­tų ti­ria­mų­jų są­ra­šą taip pat pa­te­ko So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Ūkio mi­nis­te­ri­jos, Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras, Vals­ty­bi­nė ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ba, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba.

Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­me sa­ko­ma, jog to­kia ana­li­zė ga­li bū­ti at­lie­ka­ma vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įstai­gos veik­los sri­ty­se, ku­rio­se eg­zis­tuo­ja di­de­lė ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bė. Nu­ma­ty­ti ir to­kių sri­čių kri­te­ri­jai. Tarp jų – pa­da­ry­ta ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­ma vei­ka; pa­grin­di­nės funk­ci­jos yra kon­tro­lės ar prie­žiū­ros vyk­dy­mas; at­ski­rų vals­ty­bės tar­nau­to­jų funk­ci­jos, už­da­vi­niai, dar­bo ir spren­di­mų pri­ėmi­mo tvar­ka bei at­sa­ko­my­bė nė­ra iš­sa­miai reg­la­men­tuo­ti; veik­la yra su­si­ju­si su lei­di­mų, nuo­lai­dų, leng­va­tų ir ki­to­kių pa­pil­do­mų tei­sių su­tei­ki­mu ar ap­ri­bo­ji­mu.

***

Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė api­brė­žia­ma kaip vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įstai­gos veik­los ana­li­zė an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu. Ji įgy­ven­di­na­ma Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ap­ima iš­va­das dėl ko­vos su ko­rup­ci­ja pro­gra­mos pa­ren­gi­mo, prie­mo­nes, siū­ly­mus šioms įstai­goms. Veik­la ver­ti­na­ma pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mą, taip pat at­si­žvel­giant į ki­tas su­si­ju­sias tvar­kas, re­ko­men­da­ci­jas.

***

At­lie­kant ana­li­zę re­mia­ma­si įstai­gos veik­los iš­orės ir vi­daus au­di­to in­for­ma­ci­ja, tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo ir ver­ti­ni­mo sis­te­ma, so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis. Ver­ti­na­ma ga­li­my­bė dar­buo­to­jams pri­im­ti spren­di­mus dėl vals­ty­bės lė­šų ir ki­to tur­to, tei­sė spręs­ti ko­kį nors klau­si­mą sa­vo nuo­žiū­ra, dar­buo­to­jų ir pa­da­li­nių prie­žiū­ros ir kon­tro­lės ly­gis, dar­buo­to­jų ro­ta­ci­jos są­ly­gos, at­lie­ka­mos veik­los ir su­da­ro­mų san­do­rių do­ku­men­ta­vi­mo rei­ka­la­vi­mai.

***

STT pa­rei­gū­nai, at­lik­da­mi ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę įvai­rio­se sa­vi­val­dy­bių veik­los sri­ty­se, an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu įver­ti­na sa­vi­val­dy­bių veik­lą, tei­kia me­to­di­nę pa­gal­bą dėl ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bės nu­sta­ty­mo. Ty­ri­mo vyk­dy­to­jų re­ko­men­da­ci­jos skir­tos pa­dė­ti val­dy­ti nu­sta­ty­tus ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nius, di­din­ti pre­ven­ci­ją, su­kur­ti sa­vi­val­dy­bė­je sis­te­mą, ma­ži­nan­čią ko­rup­ci­jos ri­zi­ką bei pa­pli­ti­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų