Šilumos įmonėje „ieškos“ korupcijos

Šilumos įmonėje „ieškos“ korupcijos / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“, ben­dra­dar­biau­jant su Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, bus at­lie­ka­ma ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė. Tiks­las – įver­ti­nus jos veik­lą, re­ko­men­duo­ti ko­vos su ga­li­ma ko­rup­ci­ja prie­mo­nes. Toks ty­ri­mas mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­mas pir­mą kar­tą.

Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no me­ro Ro­lan­do Ja­nic­ko, STT spren­di­mai rei­ka­lin­gi dėl ši­lu­mos įmo­nės veik­los efek­ty­vu­mo. „Tai su­si­ję su įmo­nės val­dy­mu, va­do­vų at­ly­gi­ni­mų nu­sta­ty­mu. Es­mė – pa­žiū­rė­ti, ar vi­sos tvar­kos vei­kia tin­ka­mai“, – sa­ko sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

„Jie žiū­ri ta­ry­bos pri­im­tus spren­di­mus, ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mų vi­su­mą, pa­čios įmo­nės val­dy­mo spren­di­mus, kad jie bū­tų skaid­rūs, nuo­sek­lūs. Pe­rė­mę ši­lu­mos ūkį sa­vi­val­dy­bės ži­nion, veik­lą pra­dė­jom nau­jai, tad rei­kia vis­ką su­si­dė­lio­ti taip, kad nie­kam ne­lik­tų ko­kių nors ne­aiš­ku­mų ar abe­jo­nių“, – pa­sa­ko­jo me­ras.

Vyk­dys nu­ro­dy­mus

Kaip „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ bus vyk­do­ma ana­li­zė, ap­tar­ta tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­ju­siais STT pa­rei­gū­nais.

„Pa­sa­ky­ti de­ta­liau, kaip vi­sa tai at­ro­dys, kol kas su­dė­tin­ga, – dar prieš šį su­si­ti­ki­mą „Uk­mer­gės ži­nioms“ sa­kė UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Vy­das Pa­knys. – Ma­nau, kad bus pa­tei­kia­mi įvai­rūs klau­si­mai, pra­šo­ma me­džia­gos. Tu­rė­da­mi ati­tin­ka­mas me­to­di­kas, spe­cia­lis­tai ana­li­zuos, teiks iš­va­das, ku­rias mes tu­rė­sim įgy­ven­din­ti.“

Iš šios ins­ti­tu­ci­jos jis vi­lia­si kon­sul­ta­ci­jų ir pa­ta­ri­mų: „Mes pa­si­ruo­šę ben­dra­dar­biau­ti, vyk­dy­ti nu­ro­dy­mus, ku­rie pa­dė­tų tvar­ky­tis ir, jei rei­kia, pa­ge­rin­ti si­tu­a­ci­ją.“

Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę ši­lu­mos ūkio įmo­nė­je ke­ti­na­ma pra­dė­ti lap­kri­čio 23 die­ną. Ji bus at­lie­ka­ma iki ko­vo 18 die­nos.

Vi­lia­ma­si, jog STT ty­ri­mas pri­si­dė­tų, sėk­min­giau spren­džiant ir ne­si­bai­gian­čius teis­mi­nius gin­čus su bu­vu­siu ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ku.

Svar­bus sa­vi­val­dy­bei

„Ši ana­li­zė – įpras­tas ty­ri­mas, vie­na iš mū­sų pa­gal įsta­ty­mą vyk­do­mų ko­vos su ko­rup­ci­ja prie­mo­nių. Tai orien­tuo­ta į įstai­gos at­skai­tin­gu­mą, skaid­ru­mą, – sa­ko STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos sky­riaus vir­ši­nin­kas Vid­man­tas Meč­kaus­kas. – Nag­ri­nė­sim do­ku­men­tus, ver­tin­sim, kaip sa­vi­val­dy­bė pri­žiū­ri ši­lu­mos ūkį, ana­li­zuo­sim klau­si­mus, su­si­ju­sius su va­do­vų at­ran­ka, dar­bo už­mo­kes­čiu, įmo­nės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis.“

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, svar­bu iš­si­aiš­kin­ti, kaip sa­vi­val­dy­bė at­lie­ka val­dy­mo, prie­žiū­ros funk­ci­jas, ko­kias grės­mes ir ri­zi­kas ma­to pa­ti.

„Ty­ri­mas svar­bus pa­čiai sa­vi­val­dy­bei – juk ji tu­ri at­si­skai­ty­ti gy­ven­to­jams, to­bu­lin­da­ma veik­lą. O mes siū­lom pa­gal­bą – ga­lim pa­teik­ti tik re­ko­men­da­ci­jas“, – sa­kė vir­ši­nin­kas.

To­kia ana­li­zė ne­rei­ka­lau­jan­ti jo­kių pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių iš­tek­lių: „At­lie­kant ty­ri­mą dir­ba mū­sų žmo­gus, ku­ris už tai gau­na al­gą. Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė to­je pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­ma kas 2–3 me­tus. Uk­mer­gė­je ji bus pir­ma.“

Ją „Uk­mer­gės ši­lu­mo­je“ at­liks mi­nė­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ais­tė Alek­nie­nė.

Ki­to­se mū­sų sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se, pa­sak V. Meč­kaus­ko, pa­na­šūs ty­ri­mai ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja­mi.

Ti­ria ir mi­nis­te­ri­jas

Šiuo me­tu to­kios ana­li­zės at­lie­ka­mos Mo­lė­tų ra­jo­no bei Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė­se. STT pa­rei­gū­nus jo­se su­do­mi­nu­si veik­los sri­tis – vie­šų­jų pir­ki­mų ini­ci­ja­vi­mo, or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo kon­tro­lė. Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ką tik baig­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė, ti­riant klau­si­mus, su­si­ju­sius su sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių re­konst­ra­vi­mo dar­bais.

Į šių me­tų ti­ria­mų­jų są­ra­šą taip pat pa­te­ko So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Ūkio mi­nis­te­ri­jos, Na­cio­na­li­nis eg­za­mi­nų cen­tras, Vals­ty­bi­nė ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ba, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas, Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba.

Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­me sa­ko­ma, jog to­kia ana­li­zė ga­li bū­ti at­lie­ka­ma vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įstai­gos veik­los sri­ty­se, ku­rio­se eg­zis­tuo­ja di­de­lė ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bė. Nu­ma­ty­ti ir to­kių sri­čių kri­te­ri­jai. Tarp jų – pa­da­ry­ta ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­ma vei­ka; pa­grin­di­nės funk­ci­jos yra kon­tro­lės ar prie­žiū­ros vyk­dy­mas; at­ski­rų vals­ty­bės tar­nau­to­jų funk­ci­jos, už­da­vi­niai, dar­bo ir spren­di­mų pri­ėmi­mo tvar­ka bei at­sa­ko­my­bė nė­ra iš­sa­miai reg­la­men­tuo­ti; veik­la yra su­si­ju­si su lei­di­mų, nuo­lai­dų, leng­va­tų ir ki­to­kių pa­pil­do­mų tei­sių su­tei­ki­mu ar ap­ri­bo­ji­mu.

***

Ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zė api­brė­žia­ma kaip vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įstai­gos veik­los ana­li­zė an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu. Ji įgy­ven­di­na­ma Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ap­ima iš­va­das dėl ko­vos su ko­rup­ci­ja pro­gra­mos pa­ren­gi­mo, prie­mo­nes, siū­ly­mus šioms įstai­goms. Veik­la ver­ti­na­ma pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mą, taip pat at­si­žvel­giant į ki­tas su­si­ju­sias tvar­kas, re­ko­men­da­ci­jas.

***

At­lie­kant ana­li­zę re­mia­ma­si įstai­gos veik­los iš­orės ir vi­daus au­di­to in­for­ma­ci­ja, tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo ir ver­ti­ni­mo sis­te­ma, so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis. Ver­ti­na­ma ga­li­my­bė dar­buo­to­jams pri­im­ti spren­di­mus dėl vals­ty­bės lė­šų ir ki­to tur­to, tei­sė spręs­ti ko­kį nors klau­si­mą sa­vo nuo­žiū­ra, dar­buo­to­jų ir pa­da­li­nių prie­žiū­ros ir kon­tro­lės ly­gis, dar­buo­to­jų ro­ta­ci­jos są­ly­gos, at­lie­ka­mos veik­los ir su­da­ro­mų san­do­rių do­ku­men­ta­vi­mo rei­ka­la­vi­mai.

***

STT pa­rei­gū­nai, at­lik­da­mi ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę įvai­rio­se sa­vi­val­dy­bių veik­los sri­ty­se, an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu įver­ti­na sa­vi­val­dy­bių veik­lą, tei­kia me­to­di­nę pa­gal­bą dėl ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bės nu­sta­ty­mo. Ty­ri­mo vyk­dy­to­jų re­ko­men­da­ci­jos skir­tos pa­dė­ti val­dy­ti nu­sta­ty­tus ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nius, di­din­ti pre­ven­ci­ją, su­kur­ti sa­vi­val­dy­bė­je sis­te­mą, ma­ži­nan­čią ko­rup­ci­jos ri­zi­ką bei pa­pli­ti­mą.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *