Prastas obuolių derlius kainų dar nepakėlė

Šie­met so­dai nuo obuo­lių ne­lūž­ta – dau­ge­lis so­di­nin­kų ža­da pri­skin­ti tik treč­da­lį per­nykš­čio der­liaus. Ta­čiau pre­ky­bi­nin­kai lie­tu­viš­kų obuo­lių kai­no­mis ne­gąs­di­na – ti­ki­na, kad jos pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais ne­pa­kils.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

09-09-2_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. So­di­nin­kai sa­ko, kad šie­met – ne obuo­lių me­tai.

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je, Vais­gė­liš­kio vien­sė­dy­je,  ūki­nin­kau­jan­tis Juo­zas Ku­lė­šius šių­me­čiu obuo­lių der­liu­mi ne­si­džiau­gia. 6 hek­ta­rų eko­lo­gi­nį so­dą tu­rin­tis ūki­nin­kas šie­met pla­nuo­ja te­nus­kin­ti apie 7 to­nas vai­sių. Anot jo, der­lin­gais me­tais obuo­lių pri­ski­na­ma tris kar­tus dau­giau.

Va­sa­ri­nių veis­lių, ku­rios už­de­rė­jo gau­siau­siai, vai­sius jau re­a­li­za­vo. Par­da­vi­nė­jo dau­giau­sia tur­gu­je. So­di­nin­kas sa­ko, kad kai ma­žą kie­kį siū­lai, obuo­lių su­pir­kė­jai ne­la­bai no­ri su to­kiu tie­kė­ju pra­si­dė­ti ir kai­nas mu­ša. Tai­gi, ten­ka pa­čiam sto­ti prie pre­kys­ta­lio.

Šie­met už eko­lo­giš­kos pro­duk­ci­jos ki­log­ra­mą pir­kė­jai mo­kė­jo nuo 2 iki 4 li­tų. Pa­si­il­gę „tik­rų“ lie­tu­viš­kų obuo­lių,  bran­giau­siai mo­kė­jo už anks­ty­viau­sių veis­lių vai­sius.

„Vė­ly­vą ru­de­nį, kuo­met ne vi­si tu­ri kur san­dė­liuo­ti, šok­te­li ir kai­na. Bet kad ne­la­bai bus ką ir be­par­duo­ti“, – sa­ko so­di­nin­kas.

Be­si­žval­gy­da­mas po ki­tus so­dus J. Ku­lė­šius pri­ėjo prie iš­va­dos, kad ne eko­lo­giš­kai au­gi­na­mi so­dai at­ro­do „daug gra­žiau“. Mat tik trą­šų, nau­do­ja­mų eko­lo­gi­nia­me ūky­je, ne­pa­kan­ka – nuo ken­kė­jų efek­ty­viau­sios che­mi­nės prie­mo­nės. Kol kas per­ei­ti prie ne eko­lo­giš­ko ūki­nin­ka­vi­mo jis ne­ke­ti­na – ti­ki­si, kad ar­ti­miau­siais me­tais moks­las pa­siū­lys iš­ei­tį.

 

Su­pir­ki­mo kai­na – pa­slap­tis?

 

Anot AB „Anykš­čių vy­nas“ di­rek­to­rės Vio­le­tos La­bu­tie­nės, įmo­nė­je šiuo me­tu – pats dar­by­me­tis. Nuo se­zo­no pra­džios jau pri­im­ta ir per­dirb­ta 6 tūks­tan­čiai to­nų obuo­lių. Sul­tys čia spau­džia­mos tik iš lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos.

Su­pir­ki­mo kai­nų di­rek­to­rė ne­no­rė­jo at­skleis­ti, sa­ky­da­ma, kad tai – įmo­nės ko­mer­ci­nė pa­slap­tis. „Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kai­nos aukš­tes­nės nei per­nai. Kai­na su­tar­ti­nė – ta­ria­mės su kiek­vie­nu klien­tu at­ski­rai. Di­des­nį kie­kį pri­sta­tant, ji  aukš­tes­nė“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Per­nai įmo­nė star­ta­vo su 20 cen­tų kai­na. Spa­lio mė­ne­sį ji pa­ki­lo iki 30 cen­tų už ki­log­ra­mą.

V. La­bu­tie­nė tei­gia, kad va­sa­ros vi­du­ry­je pla­na­vę su­pirk­ti 10 tūks­tan­čių to­nų pro­duk­ci­jos, da­bar prie kon­kre­čių skai­čių „ne­pri­si­ri­ša“. „Steng­si­mės su­pirk­ti kuo dau­giau. Bet tai ne tik nuo mū­sų no­rų pri­klau­so – ir nuo tie­kė­jų, ir nuo oro są­ly­gų, ir nuo įmo­nės tu­ri­mų lė­šų tie­kė­jams su­mo­kė­ti“, – sa­ko ji.

Per die­ną įmo­nės įran­ga „su­si­do­ro­ja“ su 400 to­nų obuo­lių. Ka­dan­gi į Anykš­čius dau­giau­sia so­di­nin­kai ve­ža kri­tuo­lius ir pra­stes­nės pre­ki­nės iš­vaiz­dos obuo­lius, dau­giau pri­im­ti ne­si­sten­gia­ma – san­dė­liuo­jant pra­stė­ja jų ko­ky­bė, vai­siai grei­tai pū­va.

Tie­sa, vie­nas Anykš­čių ra­jo­no so­di­nin­kas keis­tą „Anykš­čių vy­no“ „pa­slap­tį“ iš­da­vė. Ke­le­tą to­nų pri­da­vu­siems ūki­nin­kams įmo­nė su­mo­kė­jo po 25 cen­tus už ki­log­ra­mą.

 

Be­veik pu­sė – lie­tu­viš­ki

 

Pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ol­ga Ma­laš­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad jų pre­ky­bi­nin­kai sten­gia­si  sa­vo pir­kė­jams pa­siū­ly­ti kuo dau­giau lie­tu­viš­kų vai­sių ir dar­žo­vių. Se­zo­no me­tu siū­lo net ke­lio­li­ka rū­šių obuo­lių.

Lie­tu­viš­ka pro­duk­ci­ja su­da­ro apie 40 pro­cen­tų vi­so par­duo­tų obuo­lių kie­kio.

Šie­met lie­tu­viš­kais obuo­liais „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė­se pra­dė­ta pre­kiau­ti nuo lie­pos vi­du­rio. Tai ke­lio­mis sa­vai­tė­mis anks­čiau nei įpras­ta.

O. Ma­laš­ke­vi­čie­nė tei­gia, kad šie­met obuo­lių der­lius yra ma­žes­nis, o vai­siai pra­stes­nės ko­ky­bės ne tik Lie­tu­vo­je: „Vi­so­je Eu­ro­po­je šie­met obuo­lių už­au­gin­ta ma­žiau. Nors kai­my­ni­nės Len­ki­jos ūki­nin­kai obuo­lių iš­au­gi­no šiek tiek dau­giau nei per­nai, ta­čiau ti­kė­ti­na, jog esant obuo­lių trū­ku­mui Eu­ro­po­je, len­kai dau­giau pro­duk­ci­jos eks­por­tuos į Va­ka­rų Eu­ro­pą, to­dėl ti­kė­tis obuo­lių at­pi­gi­mo ne­ver­ta.“

Pre­ky­bos tin­klo at­sto­vė sa­ko, kad lie­tu­viš­ki obuo­liai šie­met brang­ti ne­tu­rė­tų – kai­nos iš­liks pa­na­šios kaip ir per­nai. Pir­kė­jai lie­tu­viš­kus obuo­lius ver­ti­na, ta­čiau pa­si­rin­ki­mas  pirk­ti vie­ti­nius ar im­por­tuo­tus obuo­lius daž­nai pri­klau­so ir nuo kai­nos.

Šiuo me­tu „Ma­xi­mos“ tin­klo par­duo­tu­vė­se fa­suo­tų  lie­tu­viš­kų obuo­lių ki­log­ra­mas kai­nuo­ja apie 3 li­tus.

IKI pre­ky­bos tin­klo Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vas Val­das Lo­pe­ta sa­ko, kad lie­tu­viš­kų obuo­lių su­pir­ki­mo kai­na sie­kia 1,8 li­to už ki­log­ra­mą. Lie­tu­viš­ki obuo­liai su­da­ro maž­daug 25 pro­cen­tus nuo vi­sų par­duo­da­mų obuo­lių. Jie  yra maž­daug penk­ta­da­liu pi­ges­ni už im­por­tuo­tus.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *