Pre­ky­bi­nin­kams pa­trauk­liau­sios Duks­ty­nos ka­pi­nės

 

Vi­sų šven­tų­jų die­ną ir per Vė­li­nes pre­ky­ba gė­lė­mis, puokš­tė­mis bei žva­kė­mis vyks ne tik nuo­la­ti­nės pre­ky­bos vie­to­se, bet ir prie ka­pi­nių. Pre­ky­bi­nin­kams pa­trauk­liau­sios pa­si­ro­dė Duks­ty­nos ka­pi­nės – lei­di­mai pre­kiau­ti gė­lė­mis iš­duo­ti tik prie jų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Uk­mer­gė­je yra tre­jos ka­pi­nės, ša­lia ku­rių ga­li­ma lai­ki­na pre­ky­ba gė­lė­mis, – Duks­ty­nos, Vaiž­gan­to ir Pa­ši­lės. Lei­di­mai pre­ky­bai prie jų iš­duo­da­mi nuo spa­lio vi­du­rio. Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­kė, kad iki tre­čia­die­nio no­rin­čių­jų pre­kiau­ti at­si­ra­do tik prie Duks­ty­nos ka­pi­nių. Pre­kiau­ti Vi­sų šven­tų­jų bei Vė­li­nių die­no­mis lei­di­mai iš­duo­ti sep­ty­niems as­me­nims. „Aikš­te­lė prie Duks­ty­nos ka­pi­nių di­de­lė, ge­rai su­re­mon­tuo­ta. Vie­tos tik­rai ne­pri­trūks – tilp­tų kad ir šim­tas pre­kei­vių. Lei­di­mų skai­čiaus ne­ri­bo­ja­me“, – sa­ko se­niū­nas. Lei­di­mo kai­na – 10 li­tų už pa­rą.

 

 

Žva­ke­lių ga­li­ma nu­si­pirk­ti ne tik par­duo­tu­vė­se, bet ir ša­lia ka­pi­nių.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.Pre­kiau­ti prie Vaiž­gan­to bei Pa­ši­lės ka­pi­nių no­rin­čių­jų ne­at­si­ra­do.

S. Jac­kū­nas sa­ko, kad vi­si įsi­gi­ju­sie­ji lei­di­mus yra per­spė­ti, kad pa­si­bai­gus pre­ky­bai su­si­tvar­ky­tų pre­ky­vie­tę, ne­pa­lik­tų šiukš­lių.

Pre­ky­ba gė­lė­mis prie ka­pi­nių vyks­ta ne tik prieš Vė­li­nes. Iš vi­so nuo me­tų pra­džios iš­duo­ta ke­tu­rio­li­ka to­kių lei­di­mų. Dau­giau­sia pa­gei­da­vi­mų bū­na prieš Mo­ti­nos bei Vi­sų Ššven­tų­jų die­nas. Per­nai pre­kiau­ti gė­lė­mis prie ka­pi­nių no­rė­jo kur kas ma­žiau. Bu­vo įspė­ti ir ke­li „zui­kiai“, pre­kiau­jan­tys be lei­di­mų.

Se­niū­nas sa­ko, kad prieš Vė­li­nes – dar­by­me­tis ne tik gė­li­nin­kams, bet ir pa­tiems se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams: “Prie vi­sų tri­jų mies­to ka­pi­nių at­vež­ta smė­lio. Prie Pa­ši­lės ka­pi­nių iš­vers­ta dvi, prie Vaiž­gan­to – ke­tu­rios to­nos smė­lio. Dau­giau­sia at­ve­žė­me prie Duks­ty­nos ka­pi­nių – net de­šimt to­nų.“

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *