Pretenduoja į Naujosios sąjungos nuomotas patalpas

Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­las pre­ten­duo­ja įsi­kur­ti prie šios par­ti­jos pri­jung­tos Nau­jo­sios są­jun­gos nuo­mo­to­se pa­tal­po­se. Tuo tar­pu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­riai pri­klau­so iš­ny­ku­siai par­ti­jai nuo­mo­tas tur­tas, rei­ka­lau­ja grą­žin­ti rak­tus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

09-30-2_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bė rei­ka­lau­ja, kad Dar­bo par­ti­ja grą­žin­tų rak­tus nuo Nau­ja­jai są­jun­gai iš­nuo­mo­tų pa­tal­pų.

Spren­di­mas prie Dar­bo par­ti­jos pri­jung­ti Nau­ją­ją są­jun­gą bu­vo pri­im­tas šių me­tų va­sa­rą. Pa­grin­di­nis sie­kis – su­lauk­ti di­džiau­sio Lie­tu­vos vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo 2012 me­tų ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

Iš pra­džių ti­kė­ta, kad dau­gu­ma Uk­mer­gės sky­riaus na­rių per­eis į Dar­bo par­ti­ją. Ta­čiau taip ne­nu­ti­ko. Di­de­lė gru­pė bu­vu­sių nau­ja­są­jun­gie­čių pa­pil­dė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus gre­tas.

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos bi­lie­tai ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je bus įteik­ti il­ga­me­čiam nau­ja­są­jun­gie­čių va­do­vui Val­dui Pet­ro­niui, Tau­jė­nų se­niū­nei El­vy­rai Tu­lu­šie­nei, Pi­vo­ni­jos se­niū­nui Al­vy­dui Grat­kaus­kui, Sa­vi­val­dy­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jai As­tai Le­o­na­vi­čie­nei, dar­bo bir­žos ve­dė­jos pa­va­duo­to­jai Vio­le­tai Kvi­rie­nei, lop­še­lio-dar­že­lio „Bu­ra­ti­nas“ di­rek­to­rei Ri­tai Jakš­tie­nei, UAB „Uk­mer­gės duo­na“ pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kui Vir­gi­li­jui Mi­ko­liū­nui ir ki­tiems ži­no­miems uk­mer­giš­kiams.

Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­kė, kad į jų par­ti­ją iš Nau­jo­sios są­jun­gos per­ėjo 20 na­rių. Vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ju pa­tvir­tin­tas pri­jung­to­sios par­ti­jos sky­riaus va­do­vas Sta­sys Ba­raus­kas. Dar ke­tu­ri bu­vę Nau­jo­sios są­jun­gos na­riai iš­rink­ti į par­ti­jos ta­ry­bą.

Sei­mo na­rė L. Grau­ži­nie­nė pa­tvir­ti­no, kad par­ti­jos sky­rius no­rė­tų įsi­kur­ti bu­vu­sios Nau­jo­sios są­jun­gos būs­ti­nės pa­tal­po­se, esan­čio­se Klai­pė­dos gat­vė­je. Šiuo me­tu par­ti­jos fi­lia­las pa­nau­dos su­tar­ti­mi nuo­mo­ja­si Kau­no g. 16 esan­čias sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čias pa­tal­pas. Ta­čiau mie­lai kel­tų­si į Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čią erd­ves­nę, su­re­mon­tuo­tą būs­ti­nę.

L. Grau­ži­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­nau­dos su­tar­tis au­to­ma­tiš­kai per­ei­na jų par­ti­jai, nes par­ti­jos jun­gė­si ne su­jun­gi­mo, o pri­jun­gi­mo bū­du. Apie tai, pa­sak jos, yra in­for­muo­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Tuo tar­pu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys gal­vo­ja ki­taip. Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad dar­bie­čiai pri­va­lo ati­duo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių pa­tal­pų rak­tus.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­siun­tė Dar­bo par­ti­jai raš­tą, ku­ria­me aiš­ki­na, kad pa­tal­pos, esan­čios Klai­pė­dos gat­vė­je, nė­ra Nau­jo­sios są­jun­gos tur­tas, ku­ris po re­or­ga­ni­za­vi­mo ga­lė­tų ati­tek­ti Dar­bo par­ti­jai. Mi­nė­ta būs­ti­nė par­ti­jai bu­vo per­duo­ta pa­nau­dos pa­grin­dais, o nu­trū­kus par­ti­jos veik­lai, tu­rė­tų bū­ti grą­žin­ta sa­vi­nin­kui. Be to, Dar­bo par­ti­jai jau yra su­teik­tos pa­tal­pos Kau­no g. 16, o an­trų pa­tal­pų, va­do­vau­jan­tis ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mu, su­teik­ti ne­ga­li­ma.

Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad teis­mų ne­pri­reiks ir sa­vi­val­dy­bės tur­tas ar­ti­miau­siu me­tu bus grąžin­tas.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *