Privažiuoti sunkiau, nes slidu

Privažiuoti sunkiau

Smar­kiai kan­dan­ti žie­ma – rū­pes­tis mies­to gat­ves ir ta­kus va­lan­čioms įmo­nėms. Pa­kraš­čiams „už­si­ba­ri­ka­da­vus“ snie­go pus­ni­mis, su sun­ku­mais su­si­dū­rė ir at­lie­kų iš­ve­ži­mo ope­ra­to­rius.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nė Zi­ta Pe­čiu­lie­nė pa­sa­ko­jo, jog gat­vių kel­kraš­čius, ša­li­gat­vius, ta­kus, laip­tus, aikš­tes žie­mos me­tu va­lo ir pri­žiū­ri su­tar­tį dėl šių dar­bų su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šiu­si UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Da­lį mies­to tvar­ko jie, o da­lį – jų pa­gal kon­kur­są pa­si­rink­tas su­bran­go­vas – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Mies­to tvar­ky­mo pa­slau­gas įsi­pa­rei­go­ju­sios teik­ti įmo­nės va­lo snie­gą, bars­to sli­du­mą ma­ži­nan­čias me­džia­gas. „Jei su­si­da­ręs plik­le­dis, tu­ri tvar­ky­ti kas­dien, kai snin­ga – ir­gi kiek­vie­ną die­ną – va­ži­nė­ja trak­to­rius nuo anks­ty­vo ry­to, va­lo­ma ir bars­to­ma po ke­lis kar­tus“, – pa­sa­ko­jo se­niū­nė.

Uk­mer­gės gat­vių, ku­rios su­skirs­ty­tos į tris gru­pes, prie­žiū­ra žie­mos lai­ko­tar­piu vyk­do­ma pa­gal jų svar­bu­mą. Anks­čiau­siai ry­te pra­de­da­mos va­ly­ti pir­mos gru­pės – pa­grin­di­nės mies­to gat­vės. Jei ne­snin­ga, te­ri­to­ri­jos tvar­ko­mos re­čiau – ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

„Į sa­vo dar­bą įmo­nės žiū­ri at­sa­kin­gai, vi­sur gra­žiai nu­va­ly­ta – ir pa­grin­di­nės, ir šo­ni­nės gat­vės, pa­bars­ty­ta“, – pa­ste­bi se­niū­nė. „Uk­mer­gės ver­smė“ pa­rū­pi­no ir dė­žių, pri­tai­ky­tų lai­ky­ti sli­du­mą ma­ži­nan­čias me­džia­gas: „Tai – gel­to­nos ir pil­kos dė­žės su smė­liu, pa­sta­ty­tos mies­to cen­tre. Uk­mer­giš­kiai ga­li nau­do­tis smė­liu, kiek no­ri, nes dė­žės pil­do­mos. Jų yra apie šim­tą.“

Pe­čiu­lie­nės tei­gi­mu, keb­lu­mų dėl mies­to va­ly­mo pa­slau­gų kol kas ne­bu­vo ki­lę. „Nu­si­skun­di­mų iš uk­mer­giš­kių ne­tu­rė­jom. Vie­nin­te­lio su­lau­kėm iš at­lie­kų ve­žė­jo dėl to, kad ne­ga­li pa­tek­ti į dau­gia­bu­čių įva­žia­vi­mus pa­im­ti kon­tei­ne­rių, nes la­bai sli­du. Dėl pus­nų siau­riau, o ap­sun­ki­na dar ir su­sta­ty­tos gy­ven­to­jų ma­ši­nos. Ta­čiau to­kių įva­žia­vi­mų prie­žiū­ra į kon­kur­so są­ly­gas ne­įtrauk­ta, rei­kė­tų sam­dy­ti at­ski­rą ran­go­vą. Se­niū­ni­ja pa­rū­pin­tų trak­to­riu­ką, ta­čiau ne­tu­ri­me tam ga­li­my­bių“, – sa­ko ji.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *