Rajono merui – teisiniai ir rinkimų rūpesčiai

Ra­jo­no va­do­vui Al­gir­dui Ko­pūs­tui iš­kel­to­je ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­lo­je teis­mui vėl ne­pa­vy­ko pri­im­ti spren­di­mo. Nag­ri­nė­ji­mas ati­dė­tas, ne­at­vy­kus Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vui. Į ki­tą teis­mo po­sė­dį me­rui teks sku­bė­ti iš kar­to po Sei­mo rin­ki­mų, ku­riuo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti ir pats.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

08-10-1_straipsnio_nuotr

Au­to­rės nuotr. Me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­lo­je jo ad­vo­ka­tui Val­dui Ker­snaus­kui daug kas ne­aiš­ku.

By­la A. Ko­pūs­tui bu­vo iš­kel­ta pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 126 straips­nio pir­mą da­lį. Įro­džius me­ro kal­tę, jis bū­tų bau­džia­mas dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo ne­blai­viam, kai nu­sta­to­mas leng­vas gir­tu­mo laips­nis.

Me­ro vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „To­y­o­ta Land Crui­ser“ Uk­mer­gė­je pa­tru­lia­vę du vil­nie­čiai po­li­ci­nin­kai su­stab­dė per­nai lap­kri­čio 25 die­ną 18.12 val. Vil­niaus gat­vė­je, ne­to­li miš­kų urė­di­jos. Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­ją, jam bu­vo nu­sta­ty­tas leng­vas – 0,81 pro­mi­lės – gir­tu­mas.

Apie įvy­kio ap­lin­ky­bes A. Ko­pūs­tas pa­sa­ko­jo va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me teis­mo po­sė­dy­je. Sa­kė in­ci­den­to die­ną da­ly­va­vęs ren­gi­ny­je, ku­ria­me iš­gė­rė du ne­di­de­lius bo­ka­lus alaus. Tei­gė ne­ke­ti­nęs iš­kart sės­ti prie vai­ro. Ta­čiau su­ži­no­jęs, kad pa­blo­gė­jo jo ser­gan­čios ma­mos svei­ka­ta, tu­rė­jo sku­biai nu­vež­ti jai vais­tų.

Ne­tru­kus jo au­to­mo­bi­lį su­stab­džius pa­rei­gū­nams, te­ko po­rą kar­tų pūs­ti į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį. Al­ko­tes­te­rio rod­me­nys abu kar­tus esą sky­rė­si: pir­mą kar­tą ro­dė 0,89 pro­mi­lės, vė­liau – 0,81. Me­rui bu­vo su­ra­šy­tas pa­žei­di­mo pro­to­ko­las.

A. Ko­pūs­tas pa­sa­ko­jo su­ti­kęs su po­li­ci­nin­kų siū­ly­mu vyk­ti į me­di­ci­nos įstai­gą. Į Uk­mer­gės li­go­ni­nę pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mo jį nu­ve­žė žmo­na. Kai at­vy­ko, bu­vo pra­ėju­si maž­daug va­lan­da. At­li­kus me­di­ci­ni­nę ap­žiū­rą ir al­ko­tes­te­riu pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jo būk­lę, pa­aiš­kė­jo, kad jis yra vi­siš­kai blai­vus.

 

Su­ra­do kliū­čių

 

Tą­syk teis­me me­ro ad­vo­ka­tas Val­das Ker­snaus­kas su­abe­jo­jo po­li­ci­jos al­ko­tes­te­rio tiks­lu­mu. Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Pa­tru­lių kuo­pos va­das Ar­tu­ras Be­lia­nas tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, jog tar­ny­bos pa­tru­liai ne­ga­lė­jo ap­si­rik­ti. Ta­čiau ad­vo­ka­tas po­li­ci­jos ir li­go­ni­nės al­ko­tes­te­rių duo­me­nis va­di­no per­ne­lyg prieš­ta­rin­gais.

Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chiat­ri­jos tar­ny­bos prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vil­niaus 1-am teis­mo psi­chiat­ri­jos sky­riui bu­vo pa­ves­ta at­lik­ti eks­per­ti­zę. Eks­per­tai tu­rė­jo iš­si­aiš­kin­ti, ko­kia bu­vo A. Ko­pūs­to fi­zio­lo­gi­nė bū­se­na pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo me­tu.

Ga­vus iš­va­das, ki­tas teis­mo po­sė­dis tu­rė­jo įvyk­ti ba­lan­džio 30-ąją. Ta­čiau į Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą tą­syk at­vy­ko tik A. Be­lia­nas. V. Ker­snaus­kas in­for­ma­vo, jog sun­kiai su­sir­gęs me­ras jau ke­lias die­nas gy­do­mas Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je.

Apie by­lą truk­dan­čias nag­ri­nė­ti kliū­tis kal­bė­ta ir šią sa­vai­tę, ant­ra­die­nį, vy­ku­sia­me po­sė­dy­je, ku­ria­me pa­si­ges­ta A. Be­lia­no. Nors jam, anot tei­sė­jo Ri­nal­do Ada­mo­nio, bu­vo įteik­tas šau­ki­mas, pa­rei­gū­nas ne­in­for­ma­vo apie ne­at­vy­ki­mo prie­žas­tis.

Nors Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas nu­ma­to ga­li­my­bę by­lą nag­ri­nė­ti ne­da­ly­vau­jant su­in­te­re­suo­tam as­me­niui, po­sė­dį vėl nu­tar­ta ati­dė­ti. V. Ker­snaus­kas ste­bė­jo­si ne tik dėl ne­pa­si­ro­džiu­sio pa­rei­gū­no ar ki­to Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vo. Jis pa­si­ge­do al­ko­ho­lio ma­ta­vi­mo prie­tai­so in­struk­ci­jos, ku­rią A. Be­lia­nas bu­vo įsi­pa­rei­go­jęs įteik­ti.

 

Aiš­kin­sis ir su pa­rei­gū­nais

 

Ne vis­kas ad­vo­ka­tui aiš­ku ir dėl teis­mo psi­chiat­ri­jos eks­per­ti­zės ak­to. Eks­per­tai, anot jo, iš­va­das da­rė, va­do­vau­da­mie­si al­ko­tes­te­rio rod­me­ni­mis ir pa­rei­gū­nų ne­va ap­ta­kiai api­bū­din­tos ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo būk­lės ap­ra­šu. „Kva­pas gal ir bu­vo – juk alų gė­rė, bet kad nuo 0,8 pro­mi­lės su­tri­ko kal­ba, ko­or­di­na­ci­ja… Bū­na 3 pro­mi­lės – tie pa­tys pas žmo­gų po­žy­miai“, – svars­tė ad­vo­ka­tas.

Jam at­ro­do, kad bū­tų tiks­lin­ga į teis­mą pa­kvies­ti ne tik eks­per­ti­zės at­sto­vą, bet ir abu pa­rei­gū­nus, ku­rie da­ly­va­vo su­stab­dant A. Ko­pūs­tą, su­ra­ši­nė­jo pro­to­ko­lą, nu­ša­li­ni­mo ak­tą. Ko­dėl jį, anot ad­vo­ka­to, ra­šė be­maž va­lan­dą – jam ir­gi ne­aiš­ku, kaip ir tai, ko­dėl pa­tys pa­rei­gū­nai vai­ruo­to­jo ne­ve­žė į gy­dy­mo įstai­gą.

V. Ker­snaus­kas pra­šė ati­dė­ti teis­mo po­sė­dį, už­tik­ri­nant mi­nė­tų as­me­nų da­ly­va­vi­mą bei ga­li­my­bę iš anks­to su­si­pa­žin­ti su prie­tai­so do­ku­men­tu.

 

Ar­tė­ja se­na­tis

 

Šios by­los nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nas pa­si­bai­gė ge­gu­žės 25 die­ną. Ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da ga­li bū­ti ski­ria­ma ne vė­liau kaip per še­šis mė­ne­sius nuo tei­sės pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo die­nos ar­ba per še­šis mė­ne­sius nuo jo pa­aiš­kė­ji­mo die­nos.  Ta­čiau pa­gal ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­so tvar­ką teis­mas ter­mi­ną ga­li pra­tęs­ti ne il­giau kaip me­tams. Pa­sak tei­sė­jo R. Ada­mo­nio, ge­gu­žę me­ras bu­vo ne­dar­bin­gas ir ne­bu­vo ži­no­ma, ka­da ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mas bus nu­trauk­tas. To­dėl A. Ko­pūs­to by­los ter­mi­nas bu­vo pra­tęs­tas iki lap­kri­čio pa­bai­gos.

Lap­kri­tį šio­je by­lo­je su­ei­tų ir se­na­ties ter­mi­nas. „Jei teis­mas per me­tus ne­iš­nag­ri­nė­jo, fak­tiš­kai reik­tų by­lą nu­trauk­ti, ir at­sa­ko­my­bės klau­si­mas ta­da ne­be­spren­džia­mas“, – ko­men­ta­vo tei­sė­jas.

 

Į po­sė­dį – po rin­ki­mų

 

Kol kas lau­kia­ma dar vie­no teis­mo po­sė­džio, ku­ris nu­ma­ty­tas spa­lio 15 die­ną. Ta­čiau jo iš­va­ka­rė­se me­ro lau­kia ki­tas svar­bus įvy­kis – Sei­mo rin­ki­mai, ku­riuo­se jis da­ly­vau­ja su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Jos skel­bia­ma­me kol kas pre­li­mi­na­ria­me dau­gia­man­da­čia­me par­ti­jos ke­lia­mų kan­di­da­tų są­ra­še A. Ko­pūs­tas ra­jo­nui at­sto­vau­ja kar­tu su LVŽS Uk­mer­gės sky­riaus val­dy­bos na­re Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­ne.

LVŽS sek­re­to­ria­to at­sto­vė Kris­ti­na Kir­slie­nė in­for­ma­vo, jog par­ti­jos ta­ry­ba kol kas ne­pa­tvir­ti­no ga­lu­ti­nio są­ra­šo. Šiuo me­tu vyks­ta vi­di­nis jo rei­tin­ga­vi­mas, ku­rio re­zul­ta­tai bus pa­grin­das ei­liš­ku­mui su­da­ry­ti. Tai pa­aiš­kės rug­pjū­čio pa­bai­go­je. Kol kas, anot jos, anks­ti kal­bė­ti ir apie par­ti­jos kan­di­da­tus vien­man­da­ti­nin­kus Uk­mer­gės apy­gar­do­je.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *