Rajono mokyklos tuštėja

Rug­sė­jo pir­mo­sios skam­bu­tis kas­met su­skam­ba vis tuš­tes­nėms mo­kyk­loms. Ma­žė­jant vai­kų, įstai­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mos. Kai ku­rias ra­jo­no mo­kyk­las per­tvar­ka pa­lie­tė itin skau­džiai.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

08-17-4_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ugdymo įstaigų pertvarka neišvengiama dėl mokinių mažėjimo.

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, jog ra­jo­no mo­kyk­lų tin­klas kei­čia­si kar­di­na­liai.

Pas­ku­ti­nes abi­tu­rien­tų lai­das iš­lei­do Už­upio ir „Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­rios tam­pa pa­grin­di­nė­mis. Abie­jo­se kom­plek­tuo­ja­ma po vie­ną 9-ą ir po vie­ną 10-ą kla­ses. „Ši­lo“ mo­kyk­lo­je šiais moks­lo me­tais lau­kia­ma 520, Už­upio – apie 450 moks­lei­vių. Kiek tiks­liai jų mo­ky­sis šio­se įstai­go­se, bus aiš­ku po rug­sė­jo 1-osios.

Pe­da­go­gai ne­sle­pia – ru­de­nį į mo­kyk­las at­eis su di­de­le nos­tal­gi­ja. Teks su­si­gy­ven­ti ir iš­mok­ti dirb­ti ge­ro­kai tuš­tes­nė­se pa­tal­po­se. Ve­dė­ja už­si­mi­nė, jog svars­to­ma jas pri­tai­ky­ti tech­no­lo­gi­jų dar­bams, po­pa­mo­ki­nei veik­lai, bū­re­liams. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė steig­ti Jau­ni­mo mo­kyk­los, ne­be­su­ren­kan­čios rei­kia­mo mo­ki­nių skai­čiaus, sky­rių.

Prieš­mo­kyk­li­nę 4 va­lan­dų gru­pę siū­ly­ta įkur­ti „Ši­lo“ mo­kyk­lo­je. Jo­je tu­ri bū­ti 20 vai­kų, ta­čiau tiek su­rink­ti ne­pa­vy­ko. To­kio am­žiaus vai­kai pa­pras­tai lan­ko ki­tas iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas.

Su­rink­ti duo­me­nys ro­do, jog apie 50 proc. iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ap­skri­tai nie­ko ne­lan­ko. Be to, su se­niū­ni­jų pa­gal­ba per­žiū­rint są­ra­šus, aiš­kė­ja, kad daug vai­kų gy­ve­na už­sie­ny, nors pri­re­gist­ruo­ti čia.

 

Ma­žė­ja tūks­tan­čiais

 

Skai­čiuo­ja­ma, jog mo­ky­tis į ra­jo­no mo­kyk­las at­ei­nan­čių­jų kas­met bū­na tri­mis šim­tais ma­žiau. 2500 – tiek vai­kų ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo per sep­ty­ne­rius me­tus.

Šie­met šio­se įstai­go­se, ku­rių, skai­čiuo­jant kar­tu su jų sky­riais, ra­jo­ne lie­ka 18, lau­kia­ma 4500 mo­ki­nių. Tarp jų – per 300 pir­mo­kų, ta­čiau ar tiek su­si­rinks, pa­aiš­kės rug­sė­jo pra­džio­je.

Ve­dė­ja sa­ko, jog vie­no­je mo­kyk­lo­je po ke­tu­rias–pen­kias ati­tin­ka­mo am­žiaus moks­lei­vių kla­ses, kaip anks­čiau, ne­be­bū­na. Kad ir pir­mo­kų – daž­niau­siai for­muo­ja­mos ko­kios dvi kla­sės. Pa­vyz­džiui, Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je šie­met kom­plek­tuo­ja­ma vie­na pir­mo­kė­lių kla­sė, Duks­ty­nos, ku­ri pa­gal vai­kų skai­čių yra vie­na di­džiau­sių ra­jo­ne, – trys.

Kad kla­sė bū­tų su­kom­plek­tuo­ta, jo­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 22 ir ne dau­giau kaip 24 pra­di­nu­kai. Ne pra­di­nė­je kla­sė­je – ne dau­giau kaip 30 moks­lei­vių. Vie­na kai­mo mo­kyk­los kla­sė su­da­ro­ma iš 10–15 mo­ki­nių. Pri­ima­mų­jų mo­ky­tis skai­čius pri­klau­so nuo mo­kyk­los ti­po.

 

Nau­jo­vės – gru­pė­se

 

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­mu­nė Ba­ku­čio­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog šie­met ug­dy­mo įstai­go­se taip pat lau­kia­ma 984 iki­mo­kyk­li­nu­kų (iki 6 m.) bei 258 prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų (nuo 6 m.). Juos pla­nuo­ja­ma ug­dy­ti 78 gru­pė­se.

Stei­gia­ma nau­ja iki­mo­kyk­li­nė 4 va­lan­dų gru­pė Žel­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los Že­mait­kie­mio pro­gim­na­zi­jos sky­riu­je. Gru­pę, ku­rios pa­tal­pos jau įren­gi­nė­ja­mos, lan­kys 9 vai­kai. Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Lai­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus iki­mo­kyk­li­nės gru­pės dar­bo lai­ką pla­nuo­ja­ma pra­tęs­ti iki 8 va­lan­dų. Jo­je bus su­da­ry­tos są­ly­gos vai­kų mai­ti­ni­mui, po­il­siui.

 

Dau­giau gim­na­zis­tų

 

Vi­du­ri­nė­mis iki 2014 me­tų dar lie­ka Žel­vos, Vep­rių, Tau­jė­nų, Sie­si­kų mo­kyk­los. Pas­ta­rą­ją, su­kom­plek­ta­vus dvi 11 kla­ses bei ak­re­di­ta­vus ug­dy­mo pro­gra­mą, svars­to­ma re­or­ga­ni­zuo­ti į gim­na­zi­ją. Tai, anot D. Ste­po­na­vi­čie­nės, pir­miau­sia pri­klau­sys nuo mo­ki­nių skai­čiaus.

Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus gim­na­zi­ja, ku­ri da­bar vyk­dys ir su­au­gu­sių­jų vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą, nuo ru­dens pla­nuo­ja ug­dy­ti 450, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja – dau­giau kaip 480 gim­na­zis­tų. Pas­ta­ro­ji šie­met „pa­di­dė­ja“ vie­na vie­nuo­lik­ta kla­se.

 

Gim­na­zi­ja – Už­upy­je?

 

Mies­te ne­be­li­kus vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, tin­klo per­tvar­ka pa­lie­tė jų vy­res­nių­jų kla­sių mo­ki­nius. D. Ste­po­na­vi­čie­nė pri­pa­žįs­ta, jog dau­ge­liui klau­si­mų li­gi šiol ke­lia su re­for­ma sie­ja­mas ati­tin­ka­mų įstai­gų sta­tu­sas.

Re­or­ga­ni­za­ci­ja įpa­rei­go­jo su­skirs­ty­ti ug­dy­mo įstai­gas pa­ko­po­mis, o po 2015-ųjų ne­be­pa­lik­ti vi­du­ri­nių mo­kyk­lų. Kal­bant apie vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tei­kian­čią gim­na­zi­ją Uk­mer­gė­je, iš pat pra­džių, pa­sak ve­dė­jos, bu­vo svars­ty­ta apie is­to­ri­nį pa­sta­tą, sie­ja­mą su pre­zi­den­tu An­ta­nu Sme­to­na ir moks­lo tra­di­ci­jo­mis. Gim­na­zi­ja tu­rė­jo tap­ti vie­ta, skir­ta la­bai mo­ty­vuo­tiems vai­kams. Vė­liau šis sta­tu­sas taip pat su­teik­tas Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus mo­kyk­lai, ku­ri vi­sa­da pa­si­žy­mė­jo stip­riais re­zul­ta­tais.

Ben­dras ra­jo­no mo­ki­nių skai­čius, anot ve­dė­jos, lei­do gal­vo­ti apie to­kią ga­li­my­bę ir Už­upy­je – per­tvar­kos pla­ne kal­bė­ta apie tris gim­na­zi­jas. Ta­čiau ke­ti­ni­mus su­grio­vė mig­ra­ci­jos nu­lem­tas žy­mus vai­kų su­ma­žė­ji­mas. Tiks­li­nant pla­ną pa­aiš­kė­jo, jog rei­kia­mas gim­na­zis­tų skai­čius ne­su­si­da­rys.

 

Jung­tų į vie­ną

 

Įgy­ven­di­nant pla­ną, at­si­žvelg­ta ir į ben­druo­me­nės na­rių ar­gu­men­tus. Vie­nai iš Už­upy­je esan­čių mo­kyk­lų ta­pus gim­na­zi­ja, jos pra­di­nu­kams il­gė­tų ke­lias į mo­kyk­lą. Tai – rū­pes­tis tė­vams. Be to, pa­sak D. Ste­po­na­vi­čie­nės, vie­nas per­tvar­kos tiks­lų – kad pra­di­nu­kams mo­kyk­la bū­tų ar­čiau­siai na­mų.

Svars­ty­ta ir apie vai­kus iš kai­mo vie­to­vių. Jų da­bar abie­jo­se gim­na­zi­jo­se mo­ko­si apie 30–40 proc. Mo­ky­mo­si ne mies­to pa­kraš­ty pa­to­gu­mai ly­gin­ti su au­to­bu­sų sto­ties vie­ta, cen­tre su­telk­to­mis ki­to­mis edu­ka­ci­nė­mis veik­lo­mis. „Bu­vo ap­tar­ta dau­gy­bė va­rian­tų ir nu­spręs­ta, jog ma­žes­nė blo­gy­bė, kai abi gim­na­zi­jos bus cen­tre“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja. Ap­skri­tai, anot jos, jei­gu vai­kų to­liau taip ma­žės, net­gi ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė at­ei­ty su­jung­ti abi gim­na­zi­jas.

 

Pri­klau­so nuo pa­žy­mių

 

Kai ku­riems tė­vams, dar pa­va­sa­rį su­ži­no­ju­siems apie ne­pa­ten­kin­tus pra­šy­mus, ne­aiš­ki ir pri­ėmi­mo mo­ky­tis į gim­na­zi­jas tvar­ka. D. Ste­po­na­vi­čie­nė sa­ko, jog tai pri­klau­so nuo pa­žy­mių vi­dur­kio, ku­ris tu­ri bū­ti kuo di­des­nis: „Tarp gim­na­zi­jų tu­ri bū­ti kon­ku­ren­ci­ja, kad iš­lai­ky­tu­me tin­klą, o ir vai­kus rei­kia pa­ska­tin­ti.“

No­rint į gim­na­zi­ją sto­ti bai­gus aš­tuo­nias kla­ses, bū­ti­nas tam tik­ras pa­sie­ki­mų ly­gis. Ga­li­my­bę at­ei­ti į 11 kla­sę gim­na­zi­jo­je tu­ri bai­gu­sie­ji de­šimt kla­sių. Vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mą taip pat tei­kia Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los gim­na­zi­jos sky­rius.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *