Rajono savivaldybėje ūžia permainų vėjai

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lau­kia di­de­lės per­mai­nos – iš es­mės kei­čia­ma jos struk­tū­ra. To­kios per­tvar­kos ne­bū­ta dau­giau kaip de­šimt­me­tį. Sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pės pa­reng­tą re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tą ki­tą sa­vai­tę svars­tys ra­jo­no ta­ry­ba.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

01-27-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės struk­tū­ro­je su­pla­nuo­tos per­mai­nos.

Apie sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos re­or­ga­ni­za­ci­ją pra­bil­ta jau rug­sė­jį. Tuo­met su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rios už­duo­tis bu­vo iš­si­aiš­kin­ti, ar vi­si sky­riai mak­si­ma­liai at­lie­ka sa­vo funk­ci­jas, ar vie­no­dai už­im­ti jų spe­cia­lis­tai. Pas­ta­rie­ji ga­vo už­duo­tį vi­są mė­ne­sį fik­suo­ti sa­vo dar­bo die­ną mi­nu­čių tiks­lu­mu.

 

Sie­kia op­ti­mi­za­ci­jos

 

Dar­bo gru­pė su­ren­gė 9 po­sė­džius, ku­rių me­tu iš­nag­ri­nė­jo sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jas. Iš­klau­sy­ta sky­rių ve­dė­jų nuo­mo­nė apie esa­mą si­tu­a­ci­ją sky­riuo­se, ry­šius tarp sky­rių.

Pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad at­ski­rų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių bei jų dar­buo­to­jų dar­bo krū­vis pa­si­skirs­tęs ne­to­ly­giai, kai ku­rios funk­ci­jos ne­vyk­do­mos ar­ba dub­liuo­ja­si.

Re­mian­tis šiais duo­me­ni­mis bei ki­tų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiais, pa­reng­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros pro­jek­tas.

 

Spė­ja ir į tur­gų

 

Re­or­ga­ni­za­ci­jos ini­cia­to­riu­mi lai­ko­mas ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ti­ki­na, jog per­tvar­ką pa­dik­ta­vo laik­me­tis – vi­so­se veik­los sri­ty­se pa­dau­gė­jus pro­gra­mų bei so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų, pa­dau­gė­jo ir sa­vi­val­dy­bės at­lie­ka­mų funk­ci­jų. Ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra yra to­kia, kad ne­lei­džia op­ti­ma­liai pa­si­nau­do­ti vi­sų spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ja.

„Ne pa­slap­tis – ne vi­si dar­buo­to­jai vie­no­dai už­im­ti. Kai ku­rie spė­ja ir į tur­gų, kir­pyk­lą dar­bo me­tu su­laks­ty­ti. Tai pa­aiš­kė­jo po dar­bo fo­to­gra­fi­jų ana­li­zės. Kai ku­rių sky­rių dar­bas la­bai pe­ri­odiš­kas – čia jie už­si­ver­tę dar­bu, čia ne­tu­ri ką veik­ti“, – sa­ko vi­ce­me­ras.

Jis ti­ki­na, jog bū­ti­ny­bę sky­rius ir jų funk­ci­jas su­skirs­ty­ti iš nau­jo ma­to ne vie­nas ta­ry­bos na­rys ir pa­tys ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai.

„Dar­bo gru­pės su­dė­ty­je – ir po­zi­ci­jos, ir opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Šis re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tas – ben­dras jų dar­bo re­zul­ta­tas“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

 

Ju­dins ne vi­sus

 

Iš be­maž dvi­de­šim­ties sa­vi­val­dy­bės sky­rių ir tar­ny­bų ke­ti­na­ma ne­ju­din­ti tik Fi­nan­sų, Švie­ti­mo ir spor­to bei ne­se­niai įsteig­to Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių.

Ne­daug po­ky­čių ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je – prie jo pri­jun­gia­mas jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus eta­tas.

Ki­tur lau­kia įvai­rios per­mai­nos – nuo nau­jo pa­va­di­ni­mo iki eta­tų skai­čiaus ir kai ku­rių funk­ci­jų pa­si­kei­ti­mo ar pa­pil­do­mų at­si­ra­di­mo.

Nors po­ky­čių tiks­las – ne eta­tų ma­ži­ni­mas, o dar­bo op­ti­mi­za­ci­ja, R. Ba­ra­vy­kas ne­nei­gia, kad ke­le­tą dar­buo­to­jų at­leis­ti teks. Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je įsteig­ta 196,5 eta­to. Po re­or­ga­ni­za­ci­jos tu­rė­tų lik­ti 194,5.

 

Apie nau­jo­ves ne­in­for­ma­vo

 

Ruo­šiant ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros mo­de­lį, bu­vo re­mia­ma­si ir po­kal­biais su sky­rių ve­dė­jais apie sky­rių dar­bą, san­ty­kius su ki­tais sky­riais bei funk­ci­jų to­bu­li­ni­mo ga­li­my­bes.

Ta­čiau vi­ce­me­ras ne­nei­gia, jog ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – re­or­ga­ni­za­ci­jos pro­jek­tas – jiems ne­bu­vo pri­sta­ty­tas. „Gal kai ku­riems iš jų ir staig­me­na, nes iš­va­dų po dis­ku­si­jų ne­pa­tei­ki­nė­jo­me“, – pa­aiš­ki­no R. Ba­ra­vy­kas. Apie lau­kia­mas nau­jo­ves ne­bu­vo in­for­muo­ti ir spe­cia­lis­tai.

Pa­sak vi­ce­me­ro, kei­čiant eta­tų skai­čių pir­miau­sia bus per­ve­da­mi spe­cia­lis­tai iš ki­tų sky­rių. Į kai ku­rias pa­rei­gy­bes dar­buo­to­jai bus pri­im­ti kon­kur­so bū­du.

Kai tik ta­ry­ba pa­tvir­tins nau­ją­ją ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, bus skel­bia­mas kon­kur­sas kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­to pa­rei­goms už­im­ti.

 

Du į vie­ną

 

Vie­to­je Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo stei­gia­mas Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­rius (5 eta­tai). Ja­me stei­gia­mas dar pa­pil­do­mas sta­ty­bos in­ži­nie­riaus eta­tas.

Per­tvar­ka nu­ma­to­ma Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riu­je. Kei­sis ne tik pa­va­di­ni­mas – Tur­to ir bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rius (6 eta­tai), bet ir nau­jo sky­riaus nuo­sta­tai. Jie bus pa­pil­dy­ti įpa­rei­go­ji­mu ves­ti vi­so sa­vi­val­dy­bės tur­to ap­skai­tą, įskai­tant ir se­niū­ni­jų tur­tą. Taip ke­ti­na­ma iš­veng­ti tur­to ap­skai­tos ne­tiks­lu­mų, nes šiuo me­tu tas pats dar­bas at­lie­ka­mas tri­juo­se – Fi­nan­sų, Sa­vi­val­dy­bės ūkio ir Bu­hal­te­ri­jos sky­riuo­se.

Ju­ri­di­nis ir Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riai tu­rė­tų bū­ti su­jung­ti į vie­ną – Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių (6 eta­tai). Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je su­ma­žės vie­nu eta­tu. Pa­sak R. Ba­ra­vy­ko, šių sky­rių dar­bas pa­na­šus tuo, kad „abie­juo­se daug ju­ri­di­nio dar­bo“.

Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­rių ke­ti­na­ma jung­ti su Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riu­mi. Nau­jas da­ri­nys – Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius (8 eta­tai). Iki šiol Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riu­je bu­vo įsteig­ti 5, o Sa­vi­val­dy­bės ūkio – 9 eta­tai.

Šių sky­rių jung­tį nu­lė­mė dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jų ana­li­zė. Mat pa­aiš­kė­jo, jog Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jai nė­ra pa­kan­ka­mai ap­krau­ti. To­dėl ma­no­ma, kad bū­tų tiks­lin­ga su­jung­ti du sa­vi­val­dy­bės sky­rius ir per­žiū­rė­ti vi­sų dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mus.

 

Jung­sis ir mai­šy­sis

 

Pa­gal pa­reng­tą pro­jek­tą ke­le­tas Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų per­eis į ki­tus sky­rius. Šio sky­riaus funk­ci­jų su­ma­žė­jo, nes nuo šių me­tų sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to ir vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ko­or­di­na­vi­mas iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos per­kel­tas į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją.

Ben­drąjį sky­rių nu­ma­to­ma jung­ti su Sa­vi­val­dy­bės ar­chy­vu (18 eta­tų, iš jų 10 – Ūki­nio ap­tar­na­vi­mo tar­ny­bo­je). Ar­chy­ve eta­tų su­ma­žės nuo 2 iki 1.

Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riu­je (3 eta­tai) pa­gal Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos rei­ka­la­vi­mus stei­gia­mas nau­jas eta­tas.

For­muo­ja­mas nau­jas In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­rius (3 eta­tai), ku­ria­me dirbs in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tai.

Stra­te­gi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­rius (5 eta­tai) su­si­da­rys re­for­muo­jant In­ves­ti­ci­jų ir už­sie­nio ry­šių sky­rių. Nau­ja­ja­me pla­nuo­ja­ma steig­ti sta­ty­bos in­ži­nie­riaus eta­tą.

Už­sie­nio ry­šiai bū­tų pa­ves­ti Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riui (4 eta­tai). Da­bar esa­mas Kul­tū­ros sky­rius per­tvar­ko­mas, jam pa­ve­dant at­lik­ti už­sie­nio ir vie­šų­jų ry­šių funk­ci­jas.

 

Pri­si­mi­nė funk­ci­jas

 

Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­rius (5 eta­tai) pe­rims da­lį da­bar­ti­nio Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus funk­ci­jų. Ja­me stei­gia­mas nau­jas kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­to eta­tas bei pri­jun­gia­mi sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, ne­pri­klau­sę jo­kiems sky­riams, – spe­cia­lis­tas ci­vi­li­nei sau­gai ir dar­bų sau­gai bei prieš­gais­ri­nei ap­sau­gai.

Šie pa­rei­gū­nai nag­ri­nės ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mus. R. Ba­ra­vy­kas sa­ko, kad šios funk­ci­jos iki šiol tin­ka­mai ne­vyk­dy­tos.

Mo­kes­čių sky­rius per­tvar­ko­mas į Mo­kes­čių ir eko­no­mi­nės ana­li­zės sky­rių (5 eta­tai). Nau­jojo funk­ci­ja – vyk­dy­ti sa­vi­val­dy­bė­je skai­čiuo­ja­mų mo­kes­čių ana­li­zę, pa­grįs­tu­mą ir su­rin­ki­mą.

 

Dar­bo pa­dau­gės

 

Po re­for­mos „pū­sis“ So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius (16 eta­tų). Šiuo me­tu čia įsteig­ta 12 eta­tų. Taip nu­tar­ta nuo­lat dau­gė­jant pa­ra­mos ga­vė­jų ir vyk­do­mų nau­jų pro­gra­mų.

Šiam sky­riui pri­ski­ria­mas ir  sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo eta­tas.

R. Ba­ra­vy­kas sa­ko, kad nuo­la­ti­nė in­te­re­san­tų ap­gul­tis įstai­gos ko­ri­do­riu­je įro­do, kad rei­kia dau­giau spe­cia­lis­tų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad šie­met gau­nan­čių­jų so­cia­li­nes pa­šal­pas pa­dau­gės 600 šei­mų.

Be to, nuo lie­pos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius tu­rės kom­pen­suo­ti ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams iš­lai­das, su­si­ju­sias su skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos įve­di­mu. Ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma apie 5200 šei­mų, ku­rios ga­lės gau­ti to­kias iš­mo­kas.

 

Nau­jas da­ri­nys

 

Ne­pai­sant kil­nių re­or­ga­ni­za­ci­jos sie­kių val­di­nin­kų, ku­riems at­ly­gi­ni­mai bus mo­ka­mi iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės, dau­gės.

Šių me­tų ra­jo­no biu­dže­te bus nu­ma­ty­tos lė­šos dar vie­no nau­jo sa­vi­val­dy­bė­je ku­ria­mo da­ri­nio funk­cio­na­vi­mui. For­muo­ja­ma­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Sek­re­to­ria­te bus stei­gia­mi trys eta­tai – ve­dė­jo, sek­re­to­riaus ir re­fe­ren­to-vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to.

Ga­li­my­bę steig­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Sek­re­to­ria­tą nu­ma­to Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas.

Pa­grin­di­nės Sek­re­to­ria­to funk­ci­jos – reng­ti ir pro­to­ko­luo­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džius, or­ga­ni­zuo­ti ir pro­to­ko­luo­ti ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, dar­bo gru­pių po­sė­džius, pa­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti me­ro, vi­ce­me­ro dar­bą, tvar­ky­ti jų dar­bot­var­kes.

Šio struk­tū­ri­nio vie­ne­to dar­buo­to­jai teiks in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­bą ra­jo­no gy­ven­to­jams, kon­tro­liuos, kaip vyk­do­mi me­ro po­tvar­kiai, ta­ry­bos spren­di­mai.

 

Re­or­ga­ni­za­ci­ja se­niū­ni­joje

 

Se­niū­ni­jų dar­bo op­ti­mi­za­vi­mas – ki­tas per­tvar­kos eta­pas. Jis tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų at­lie­ka­mos dar­bo die­nos fo­to­gra­fi­jos.

Į klau­si­mą, ar po re­or­ga­ni­za­ci­jos pla­nuo­ja­ma su­tau­py­ti biu­dže­to lė­šų, R. Ba­ra­vy­kas at­sa­kė, jog „kaž­kiek lė­šų ma­no­ma su­tau­py­ti“. Kiek – dar anks­ti kal­bė­ti. Vis tik pa­grin­di­nė per­tvar­kos es­mė – to­ly­ges­nis funk­ci­jų pa­da­li­ji­mas tarp sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *