Šalies gimtadieniui – bėgikų prakaitas ir politikų sveikinimai

Šalies gim­ta­die­niui – Va­sa­rio 16-ają mi­ni­mai vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai Uk­mer­gė­je kas­met ski­ria­mas tra­di­ci­nis ren­gi­nys – res­pub­li­ki­nis bė­gi­mas „Pa­bais­kas–Uk­mer­gė“.

Šie­met ja­me pa­no­ro da­ly­vau­ti net 118 da­ly­vių iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių. Dar ke­li uk­mer­giš­kiai pri­si­jun­gė prie bė­gi­kų pu­siau­ke­lė­je. Jau­niau­siam šio ren­gi­nio da­ly­viui – 15, vy­riau­siam – 80 me­tų.

02-21-3_straipsnio_1_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ša­lies gim­ta­die­niui – gė­lės ir ka­rių ri­kiuo­tė.

 

Grei­čiau­siai be­veik 12 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­ją įvei­ku­sius spor­ti­nin­kus prie Lais­vės pa­min­klo pa­svei­ki­no Uk­mer­gės ra­jo­no ir Spor­to cen­tro va­do­vai.

Nors pir­mų­jų vie­tų tau­rės ir me­da­liai iš­ke­lia­vo į ki­tus ra­jo­nus, tarp grei­čiau­sių spor­ti­nin­kų bu­vo ir uk­mer­giš­kis – vy­rų gru­pė­je gar­bin­gą bron­zos me­da­lį pel­nė Ge­di­mi­nas Gri­nius.

Ki­ti ge­rai pa­si­ro­dę uk­mer­giš­kiai – Juo­zas Son­gai­la, Me­dar­das Džio­ve­nis bei šio bė­gi­mo pra­di­nin­kas Al­gir­das Blauz­dys.

94-ųjų Vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nių proga mies­to cen­tre su­si­rin­ku­sius uk­mer­giš­kius pa­svei­ki­no Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Gė­lių prie pa­min­klo pa­dė­jo ra­jo­no po­li­ti­nių, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai. Lie­tu­vos gar­bei tra­di­ciš­kai nu­griau­dė­jo pa­tran­kos šū­vis.

02-21-3_straipsnio_2_nuotr

 


Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai bu­vo skir­ti ir kon­cer­tai, pa­ro­dos, fil­mai. Šven­ti­nis kon­cer­tas vy­ko Uk­mer­gės me­no mo­kyk­lo­je, liau­diš­kos mu­zi­kos šven­tė „Grok, ar­mo­ni­ka“ – Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre.

Cen­tro ma­žo­jo­je sa­lė­je bu­vo rodomas V. V. Land­sber­gio do­ku­men­ti­nis fil­mas „Par­ti­za­no žmo­na“, o Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je – ki­no fil­mai ,,A. Sme­to­na 1919–1920 m. ir 1926–1944 m.“, ,,Lie­tu­vos kro­ni­ka“, ,,Kar­ve­dys Jo­nas Va­ria­ko­jis“, ,,Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius“.

02-21-3_straipsnio_3_nuotr


 

Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ta pro­ga ati­da­ry­tos do­ku­men­tų pa­ro­dos „Lais­vės lieps­na“, spau­di­nių pa­ro­dos „Ne­pri­klau­so­my­bę at­ga­vus“, „Ko­vo­jo, kad Lie­tu­va bū­tų lais­va… (ka­ri­nin­kui, Vy­čio apy­gar­dos par­ti­za­nų va­dui Juo­zui Krikš­ta­po­niui – 100)“.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *