Šaltasis karas

Li­na SUKACKIENĖ

 

Kuo­met ga­vau pa­kvie­ti­mą ap­lan­ky­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų Že­mai­ti­jo­je, su­si­mąs­čiau, ką ap­skri­tai ten ga­li­ma pa­ma­ty­ti. Pla­te­liuo­se, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke įreng­tas vie­nin­te­lis Eu­ro­po­je toks mu­zie­jus bu­vu­sia­me po­že­mi­nia­me ba­lis­ti­nių ra­ke­tų šach­ti­nia­me pa­lei­di­mo kom­plek­se, pa­sta­ty­ta­me 1962 m.

Plokš­čių kai­mo miš­kas ša­lia Pla­te­lių so­vie­tų bu­vo pa­rink­tas ide­a­lia vie­ta to­kiam ob­jek­tui. Sta­tė jį es­tai ka­riai, ku­rių bu­vo per 10 tūkst. Be­veik 30 m gy­lio šach­tos iš­kas­tos ele­men­ta­riau­siais kas­tu­vais.

Nuo 1963 iki 1978 m. Pla­te­liuo­se bu­vo dis­lo­kuo­tos 4 vi­du­ti­nio nuo­to­lio ba­lis­ti­nės ra­ke­tos SS–4, ap­gin­kluo­tos 2 me­ga­to­nų ga­lios ter­mob­ran­duo­li­nė­mis gal­vu­tė­mis. Vi­sos ke­tu­rios ra­ke­tos bu­vo nu­tai­ky­tos į Va­ka­rų Eu­ro­pos mies­tus.

Tiks­las ro­dy­ti vi­sa tai – vie­nas: kiek­vie­nam ap­si­lan­kiu­siam pa­mąs­ty­ti, ant ko­kios be­dug­nės sto­vė­jo pa­sau­lis.

Klau­san­tis eks­kur­si­jos va­do­vės pa­sa­ko­ji­mo apie tai, kad tar­nau­jan­tis ka­rys 6 va­lan­das bū­da­mas pri­seg­tas tro­su–ly­nu prie val­dy­mo punk­to tu­rė­da­vo bu­dė­ti šia­me po­že­my­je ir lauk­ti ko­man­dos, da­ro­si ne­jau­ku. O ko­man­dų bū­da­vo ir me­la­gin­gų, ir pa­tik­ri­na­mų­jų…

La­bai įdo­mu vis­kas, kas ten eks­po­nuo­ja­ma. Svar­bu, kad, pra­ėjus pu­sei am­žiaus, pa­si­kei­tus vals­ty­bė­je ap­lin­ky­bėms, iš­slap­ti­nus da­lį tu­ri­mų do­ku­men­tų, ne­ga­li bū­ti abe­jin­gu. Ne­ga­li, nes ir šian­dien mū­sų pla­ne­to­je yra ne­ra­mių taš­kų.

Tai – ne­pa­pras­tas mu­zie­jus. Tai – tam tik­ra mū­sų gy­ve­ni­mo at­kar­pa. Pa­sak eks­kur­si­jos va­do­vės, ame­ri­kie­čiai šią ba­zę bu­vo ap­ti­kę. Nors ir la­bai slėp­tą…

Po­sa­kis „šal­ta­sis ka­ras“ daž­no­kai nau­do­ja­mas šne­ka­mo­jo­je kal­bo­je, kai no­ri­ma įvar­dy­ti įtam­pą, kon­flik­to spren­di­mo lai­ką.

To­kio lai­ko kas­die­nia­me gy­ve­ni­me, de­ja, tu­ri­me į va­lias. Tai – ži­nios apie nau­ją kri­zės eta­pą, apie aug­sian­čias ši­lu­mos kai­nas, apie ne­au­gan­čias pa­ja­mas biu­dže­te.

Ir la­bai at­sa­kin­ga, kai, įvar­din­da­mas pro­ble­mą, tam­pi ka­riu.

{jcomments off}

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *