Santarvės skleidėjui ir jo žmonai – kaltinimai apsimelavus

Uk­mer­gės po­li­ci­jos is­to­ri­jo­je – pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis. Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų by­los su­fab­ri­ka­vi­mu ap­kal­tin­tas pa­rei­gū­nas sa­vo gar­bę ban­dys ap­si­gin­ti teis­me ir pa­tei­kė 8 tūks­tan­čių li­tų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį mo­ra­li­nei ža­lai at­ly­gin­ti.

 

Dai­va ZIMBLIENĖ

 

06-14-3_straipsnio_1_nuotr

Prieš teismą stojo Rasa ir Julius Kazėnai.

„Aš gi­nu ne tik sa­vo, bet ir vi­sos po­li­ci­jos gar­bę. Juk esu prie­sai­ką da­vęs pa­rei­gū­nas. Dėl šios is­to­ri­jos prieš ma­ne bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, bu­vau kal­ti­na­mas pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir pa­žei­di­mo iš­gal­vo­ji­mu. Taip pat ma­no at­žvil­giu bu­vo at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas, bu­vo pa­skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da – pa­sta­ba. Pa­šli­jo ma­no, kaip pa­rei­gū­no, re­pu­ta­ci­ja.

Tad dėl to la­bai iš­gy­ve­nau, pa­ty­riau dva­si­nį su­krė­ti­mą, dėl ko su­tri­ko svei­ka­ta ir ku­rį lai­ką net te­ko gy­dy­tis li­go­ni­nė­je“, – sa­ko 35 me­tų Ne­ri­jus Bu­tė­nas, Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas.

17-us me­tus po­li­ci­jo­je dir­ban­tis N. Bu­tė­nas nu­ken­tė­jo nuo Lie­tu­vos „San­tar­vės“ fon­do stei­gė­jo ir di­rek­to­riaus, Uk­mer­gės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ku ap­si­skel­bu­sio Ju­liaus Ka­zė­no ir jo su­tuok­ti­nės, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro ma­dos stu­di­jos va­do­vės bei Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės Ra­sos Ka­zė­nie­nės veiks­mų.

Per šių me­tų rin­ki­mus į ra­jo­no ta­ry­bą ne­sėk­min­gai ban­dę pa­tek­ti su­tuok­ti­niai sto­jo prieš Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą.

 

No­ri ne­mo­ka­mos gy­ny­bos

 

Pir­ma­sis po­sė­dis už­tru­ko trum­pai, ka­dan­gi R. Ka­zė­nie­nė ne­tu­rė­jo sa­vo ad­vo­ka­to. Ma­žiau nei dviems sa­vai­tėms li­kus iki teis­mo po­sė­džio, mo­te­ris at­si­sa­kė ją ir jos vy­rą ap­si­ė­mu­sio gin­ti jo­na­viš­kio ad­vo­ka­to Ed­var­do Ban­da­ra­vi­čiaus pa­slau­gų.

R. Ka­zė­nie­nė nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti ant­ri­ne – ne­mo­ka­ma tei­si­ne pa­gal­ba. Jei vals­ty­bė ne­skirs jai ne­mo­ka­mo ad­vo­ka­to, R. Ka­zė­nie­nė pa­ža­dė­jo pa­ti sau sam­dy­tis gy­nė­ją.

59 me­tų J. Ka­zė­nas ir 45 me­tų R. Ka­zė­nie­nė kal­ti­na­mi da­vę me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus, o J. Ka­zė­nas – dar ir me­la­gin­gu pra­ne­ši­mu apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą. Abu su­tuok­ti­niai sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gia.

 

Vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas tei­sės

 

N. Bu­tė­nas pa­pa­sa­ko­jo, kad 2009 me­tų lie­pos 25-osios va­ka­rą kar­tu su ki­tu pa­rei­gū­nu Aliu­mi Ra­si­ma­vi­čiu­mi pa­tru­lia­vo Uk­mer­gė­je. Pau­pio gat­vė­je po­li­ci­nin­kai su­stab­dė mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­ją, ku­ris ne­tu­rė­jo su sa­vi­mi mo­to­ro­le­rio do­ku­men­tų.

Bu­vo nu­spręs­ta jau­nuo­lį pri­sta­ty­ti į ko­mi­sa­ria­tą, kad nu­sta­ty­tų, ar jo vai­ruo­ja­mas mo­to­ro­le­ris nė­ra vog­tas. Va­žiuo­da­mi ta pa­čia Pau­pio gat­ve, jie pra­si­len­kė su au­to­mo­bi­liu „Opel Ast­ra“ ir pa­ži­no jo vai­ruo­to­ją J. Ka­zė­ną. N. Bu­tė­nas ži­no­jo, kad jam yra at­im­tos tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes, tad ap­si­su­ko ir pa­si­vi­jo „Opel Ast­ra“. Tai pa­ma­tęs J. Ka­zė­nas grei­tai su­sto­jo ir iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio. Vy­ras pa­rei­gū­nui pa­tei­kė vi­sus tu­ri­mus au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tus ir nei­gė jį vai­ra­vęs.

 

06-14-3_straipsnio_2_nuotr

N. Butėnas.


N. Bu­tė­nas pa­tik­ri­no J. Ka­zė­no blai­vu­mą, iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­tru­lių eki­pa­žą, ku­rie pa­gal sa­vo vir­ši­nin­ko tar­ny­bi­nį pra­ne­ši­mą įre­gist­ra­vo J. Ka­zė­no pa­da­ry­tą ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mą.

 

Pa­žei­dė­ją ban­dė gel­bė­ti žmo­na

 

Po ku­rio lai­ko svars­tant J. Ka­zė­no ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo by­lą teis­me, at­vy­ku­si R. Ka­zė­nie­nė pa­reiš­kė, kad au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ji.

Mo­te­ris ti­ki­no, kad prieš at­vyks­tant po­li­ci­nin­kams, su­stab­džiu­si au­to­mo­bi­lį ir nu­ė­ju­si pa­si­vaikš­čio­ti prie ne­to­lie­se te­kan­čios Šven­to­sios upės, o J. Ka­zė­nas li­kęs prie ma­ši­nos.

J. Ka­zė­nas pa­reiš­kė, kad N. Bu­tė­nas su­fab­ri­ka­vo šią ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą kerš­tau­da­mas, ka­dan­gi J. Ka­zė­nas anks­čiau skun­dė jo ir ki­tų Uk­mer­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veiks­mus, dėl ko jiems bu­vo skir­tos draus­mi­nės nuo­bau­dos.

J. Ka­zė­nas pa­pra­šė N. Bu­tė­nui pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Jo me­tu at­li­kus su­tuok­ti­niams pri­klau­san­čių mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų iš­klo­ti­nių ana­li­zę pa­aiš­kė­jo, kad 2009 me­tų lie­pos 25-ąją J. Ka­zė­no mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nas vei­kė Uk­mer­gė­je, o R. Ka­zė­nie­nės – Pa­lan­go­je.

 

Jau­čia­si po­li­ci­jos „me­džio­ja­mas“

 

„Tai po­li­ci­jos ver­si­ja, kad Ra­sa tuo me­tu bu­vo Pa­lan­go­je. San­tar­vės fon­dui iš vi­so pri­klau­so trys mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nai.

Vie­nas iš jų tuo me­tu iš tik­rų­jų bu­vo pa­jū­ry­je, ka­dan­gi ten sto­vyk­la­vo mū­sų vai­kai. Vy­tau­to Pet­ke­vi­čiaus kny­ga „Dur­nių lai­vas“, pa­ly­gi­nus su šia by­la, yra nie­kas. Jau ket­ve­rius me­tus esu po­li­ci­jos „me­džio­ja­mas“. Per tą lai­ką man ke­le­tą kar­tų bu­vo at­im­tas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas, tu­rė­jau įro­di­nė­ti, jog ne­su al­ko­ho­li­kas ir nar­ko­ma­nas.

Da­bar esu ypa­tin­gai pa­vyz­din­gas vai­ruo­to­jas, ka­dan­gi pas­ta­ruo­ju me­tu prie įva­žia­vi­mo į Uk­mer­gė­je esan­čią Gė­lių gat­vę, ku­rio­je gy­ve­nu, pa­sto­viai bu­di po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų eki­pažas“, – ka­lbė­jo J. Ka­zė­nas.

Jis pa­ti­ki­no, jog po­li­ci­nin­kai prie jo dėl įvai­rių smul­kme­nų pra­dė­jo ka­bi­nė­tis po to, kai 2007 me­tų va­sa­rą at­vy­kęs į iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Vil­niaus Ro­tu­šė­je teik­ti San­tar­vės fon­do or­di­no, ne­leis­ti­no­je vie­to­je pa­sta­tė trans­por­to prie­mo­nę ir už tai at­si­sa­kė mo­kė­ti pa­rei­gū­nų rei­ka­lau­ja­mą ky­šį – 400 li­tų.

„Ma­no ma­ny­mu, vil­nie­čiai apie mus pra­ne­šė sa­vo ko­le­goms uk­mer­giš­kiams, ka­dan­gi mums grį­žus, ne­va­ži­nė­ja­mos A. Sme­to­nos gat­vės skers­gat­vy­je mū­sų lau­kė net du po­li­ci­jos eki­pa­žai“, – tvir­ti­no J. Ka­zė­nas.

Apie be­si­tę­sian­čią ko­vą su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais J. Ka­zė­nas yra in­for­ma­vęs bei skun­dais už­ver­tęs be­veik vi­sas ša­lies ins­ti­tu­ci­jas: Pre­zi­den­tū­rą, Sei­mą, Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą ir ki­tas.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *