Sąskaitos pribloškė

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

_0440105

Šią sa­vai­tę kai­my­nai, ben­dra­dar­biai, gat­vė­je su­tik­ti pa­žįs­ta­mi gvil­de­na pa­grin­di­nę po­kal­bių te­mą – „Są­skai­tos už šil­dy­mą“.

Ne­ma­žai skai­ty­to­jų su­rin­ko ir mū­sų re­dak­ci­jos te­le­fo­no nu­me­rį. Paš­to dė­žu­tė­se ra­dę UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ są­skai­tas už gruo­džio mė­ne­sį uk­mer­giš­kiai pa­stė­ro – val­džia vi­su bal­su šau­kė, kad ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kas va­gia iš ra­jo­no žmo­nių, kad pe­rė­mus ši­lu­mos ūkį „pra­si­dės gy­ve­ni­mas“.

„Dar nie­kuo­met tiek daug ne­mo­kė­jo­me už ši­lu­mą. Ką ta val­džia ge­ro gal­vo­ja? Kad žmo­nės ken­tės ir ty­lės?“ – klau­sia mo­ky­to­ja Lai­ma. Ji svars­to, kad šil­dy­mo se­zo­nas po sa­vi­val­dos rin­ki­mų bus dar di­des­nis siur­pri­zas uk­mer­giš­kiams.

„Tai pri­si­ko­vo­jo­me… Gai­la tų uk­mer­giš­kių, ku­rie nak­ti­mis prie ka­ti­li­nių ša­lo. Aš net nė­jau, nes jau tuo­met įta­riau, kad čia tik akių dū­mi­mas“, – sa­ko ki­ta pa­šne­ko­vė – Žie­do gat­vė­je gy­ve­nan­ti Al­do­na.

Anykš­čių gat­vės 31 na­mo gy­ven­to­ja Bo­gu­mi­la at­virkš­čiai – per­nakt bu­dė­jo prie mies­to ka­ti­li­nės, bu­vo vie­na iš pa­si­ry­žu­sių gy­va sie­na sto­ti už sa­vi­val­dy­bės tiks­lą. Ga­vu­si są­skai­tą už ši­lu­mą mo­te­ris ti­ki­na su­pra­tu­si, kad bu­vo ap­gau­ta. Per­nai va­sa­rio mė­ne­sį, kai ši­lu­mą tie­kė „Mies­to ener­gi­ja“, ji mo­kė­ju­si 256 li­tus, o jau už gruo­dį su­ma iš­si­pū­tė iki 341.

„Jau­čiuo­si ap­gau­ta. Ra­jo­no va­do­vai spjo­vė ir man, ir to­kiems kaip aš į vei­dą“, – pen­si­nio am­žiaus mo­te­ris tvir­ti­na pra­ra­du­si pa­si­ti­kė­ji­mą val­džia.

Ji tvir­ti­na są­skai­tą jau ap­mo­kė­ju­si, ta­čiau da­bar tik­rai sto­tų į prie­šin­gą ba­ri­ka­dų pu­sę. „Jei reiks, da­bar jau tik­rai ei­siu už Pa­ne­vė­žio ber­niu­kus“, – ryž­tin­gai nu­si­tei­ku­si pa­šne­ko­vė.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ra­jo­no val­džia taip pat su­lau­kė ne­ma­žai gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų dėl ne­iš­pil­dy­tų pa­ža­dų. Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas sa­ko, kad la­biau­siai žmo­nės su­tri­kę, nes per daug ši­lu­mos pa­ly­gin­ti su ki­tais „žie­miš­kais“ mė­ne­siais at­ei­na į na­mą.

Me­ras pri­pa­žįs­ta dėl iš­si­pū­tu­sių są­skai­tų įžiū­rįs ir sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bų kal­tės. Ki­tą sa­vai­tę ra­jo­no va­do­vai bei sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai svars­tys šį klau­si­mą. Ra­jo­no va­do­vas tei­gia siū­ly­si­ąs su­teik­ti ga­li­my­bę są­skai­tas už gruo­dį gy­ven­to­jams ap­mo­kė­ti da­li­mis.

„Ki­tuo­se mies­tuo­se ta pa­ti pro­ble­ma. Kol kas te­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kaip žmo­gus su­pran­tu tuos gy­ven­to­jus, ku­rie nu­si­vy­lę. Ta­čiau jei šil­dy­tų „Mies­to ener­gi­ja“, mo­kė­ti rei­kė­tų dar dau­giau“, – ma­no A. Ko­pūs­tas ir vi­lia­si, kad už sau­sį su­nau­do­tą ši­lu­mą gy­ven­to­jams rei­kės mo­kė­ti kur kas ma­žiau, nes šis mė­nuo šil­tes­nis.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *