Sąskaitose už šildymą – kainų žirklės

Dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tiems uk­mer­giš­kiams ši­lu­ma kai­nuo­ja ne­vie­no­dai. Gau­na­mo­se są­skai­to­se kai­nų žir­klės įspū­din­gos: am­pli­tu­dė sie­kia nuo tri­jų iki dvy­li­kos li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

01-18-7_straipsnio_nuotr

Dau­giau­siai už gruo­džio mė­ne­sį tiek­tą ši­lu­mą mo­kė­jo Pi­lies gat­vės 6 na­mo gy­ven­to­jai – dau­giau kaip 12 li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Šil­dy­mas ge­ro­kai tuš­ti­na ir Vil­niaus gat­vės 5, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 9, Mai­ro­nio gat­vės 4 dau­gia­bu­čių  gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nes. Jų būs­tų iš­lai­ky­mas žie­mą per­ko­pia 10 li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą.

Pi­giau­siai pra­ėju­sį mė­ne­sį mo­kė­jo nau­jau­sio Uk­mer­gė­je Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės 30 dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai – 2,9 li­to už kvad­ra­tą. 4 li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą šil­dy­mas ne­sie­kia Žie­do gat­vės 3 ir Ku­dir­kos skers­gat­vio 25 na­mų sa­vi­nin­kams.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas sa­ko, kad duo­me­nis apie ši­lu­mos kai­ną at­ski­ruo­se na­muo­se ir bu­tuo­se įmo­nė su­ve­da kiek­vie­ną mė­ne­sį. Apie tai yra in­for­muo­ja­mi ir dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai ar­ba ben­dri­jos.

Kaip pa­grin­di­nę prie­žas­tį, dėl ku­rios kai ku­rių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai mo­ka „kos­mi­nes“ su­mas už ši­lu­mą, įmo­nės va­do­vas įvar­di­no pras­tą pa­sta­tų būk­lę.

Šil­dy­mo sis­te­ma se­nos sta­ty­bos na­muo­se pa­se­nu­si, vamz­džiai už­kal­kė­ję, o tai di­di­na šil­dy­mo kaš­tus. Be to, ne­eko­no­miš­ku būs­tą da­ro ir ši­lu­mai lai­džios sie­nos, lan­gai, du­rys, sto­gas.

Ta­čiau, pa­sak R. Ra­gaus­ko, ne vi­suo­met dėl di­džiau­sių są­skai­tų rei­kė­tų vers­ti bė­dą kiau­roms būs­to sie­noms.

Ne ma­žiau svar­bus ir ki­tas kri­te­ri­jus – ko­kią tem­pe­ra­tū­rą na­me ren­ka­si pa­tys gy­ven­to­jai.  Ne­re­tai jie tar­pu­sa­vy­je su­ta­ria gy­ven­ti ne­tau­py­da­mi ir na­me iš­lai­ko 23–24 laips­nių tem­pe­ra­tū­rą. Tuo tar­pu ki­ti pa­si­ten­ki­na ir 18 laips­nių tem­pe­ra­tū­ra.

Pa­sak di­rek­to­riaus, vie­nu laips­niu dau­giau kam­ba­riuo­se – ir būs­to sa­vi­nin­kui są­skai­ta pa­di­dė­ja apie 5–7 pro­cen­tus.

Pa­si­tei­ra­vus, ar šil­dy­mo se­zo­nu žen­kliai pa­di­dė­ja pri­va­čių būs­tų gy­ven­to­jų sko­los, R. Ra­gaus­kas ti­ki­no, kad taip nė­ra. Jų sa­vi­nin­kai sten­gia­si ap­mo­kė­ti są­skai­tas ir į sko­las ne­lįs­ti.

Gruo­džio mė­ne­sį už šil­dy­mą su­si­mo­kė­jo 96 pro­cen­tai vi­sų cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mą var­to­jan­čių na­mų gy­ven­to­jų. „Ti­kė­jo­mės, kad gruo­dis – šven­čių, do­va­nų me­tas, ir gy­ven­to­jai dau­giau įsi­sko­lins šį mė­ne­sį. Ta­čiau taip ne­nu­ti­ko“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Pa­ste­bi, kad pas­ta­ruo­ju me­tu sko­lų naš­ta la­biau­siai sle­gia ne pri­va­tų var­to­to­ją, o sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nes įmo­nes.

Ta­čiau kiek sa­vi­val­dy­bė sko­lin­ga „Uk­mer­gės ši­lu­mai“, di­rek­to­rius at­skleis­ti ne­no­rė­jo.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *