Saulė žirgininkams nepamaišė

Šeš­ta­die­nio karš­tis ne­at­bai­dė pa­si­var­žy­ti į Uk­mer­gę su­si­ruo­šu­sių žir­gi­nio spor­to en­tu­zias­tų. Tą­dien Uk­mer­gė­je vy­ko ris­tū­nų žir­gų lenk­ty­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

zirgai

Ukmergės hipodromas šeštadienį ir vėl tapo ristūnų žirgų lenktynių vieta.

Į tra­di­ci­nį, kiek­vie­ną va­sa­rą mies­to hi­pod­ro­me vyks­tan­tį ren­gi­nį at­vy­ko žir­gi­nin­kai iš Ute­nos, Va­rė­nos ir Laz­di­jų ra­jo­nų, Šir­vin­tų, Aly­taus bei Vil­niaus. Lenk­ty­nė­se da­ly­va­vo apie pus­šim­tis žir­gų, ku­rie pa­gal am­žių ir rei­tin­gus bu­vo su­skirs­ty­ti į de­vy­nis va­žia­vi­mus.

 

zirgai2

Vykusiu renginiu džiaugėsi Vytautas Einoris.


Kiek­vie­na­me jų, įvei­kus 1700 met­rų nuo­to­lį, ap­do­va­no­ti trys grei­čiau­siai fi­ni­šo li­ni­ją pa­sie­kę da­ly­viai. Tarp įstei­gu­sių­jų pi­ni­gi­nius pri­zus ge­riau­siems važ­ny­čio­to­jams – Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos ris­tū­nų spor­to aso­cia­ci­ja, Pran­cū­zi­jos ar­klių au­gi­ni­mą re­mian­ti ben­dro­vė. Kas­met lenk­ty­ni­nin­kai taip pat var­žo­si dėl Jo­no Vins­kaus tau­rės, o Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsteig­tas Di­dy­sis pri­zas – 2000 li­tų pa­da­ly­tas pen­kiems pa­čių grei­čiau­sių žir­gų sa­vi­nin­kams.

 

zirgai3

„Skrydis“ nuo žirgo Monikai nuotaikos nesugadino.


Ne­ma­žai pri­zi­nių vie­tų va­žia­vi­muo­se šie­met ir vėl pel­nė mū­sų ra­jo­no at­sto­vai. Tarp da­ly­vių – Ka­zys Tro­ta, Kas­ty­tis Tro­ta, Ed­var­das Vins­kus, Al­fre­das Žar­naus­kas ir ki­ti ži­no­mi važ­ny­čio­to­jai.

Pir­mą sy­kį į lenk­ty­nių pro­gra­mą bu­vo įtrauk­ta jo­ji­mo rung­tis. Jo­je var­žė­si ke­tu­ri jo­ji­kai, ta­čiau 1200 met­rų at­stu­mą už­bai­gė tik trys iš jų. Slys­te­lė­jęs Uk­mer­gės at­sto­vės Mo­ni­kos Vins­ku­tės žir­gas šei­mi­nin­kę ant hi­pod­ro­mo ta­ko pa­li­ko vie­ną ir įveik­ti ki­tus da­ly­vius mė­gi­no pats. Nuo žir­go nu­kri­tu­siai ir ne­men­kai ap­si­broz­di­nu­siai Mo­ni­kai bu­vo su­teik­ta me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba. Ša­lia bu­vu­sius su­si­rū­pi­nu­sius žiū­ro­vus mer­gi­na ra­mi­no juo­kau­da­ma, jog to­kie su­ža­lo­ji­mai – nie­kis, pa­ly­gi­nus su tuo, jog yra su žir­gu ir ap­si­ver­tu­si.

 

zirgai4

Už pinigus pasivažinėti buvo galima ir paprastu arkliuku.


Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas Ma­tiu­kas pa­sa­ko­jo, jog šie­met lenk­ty­nė­se pir­mą­kart da­ly­va­vo Pran­cū­zi­jos žir­gai. Su jais at­vy­ko Lie­tu­vos ris­tū­nų spor­to aso­cia­ci­jos at­sto­vai iš Vil­niaus. Pa­sak ve­dė­jo, šia­me ren­gi­ny­je ap­skri­tai dar nė­ra bu­vę tiek daug žir­gų.

O štai žiū­ro­vų, anot jo, šį kar­tą bu­vo ge­ro­kai ma­žiau, ne­gu įpras­tai. Pa­va­duo­to­jas ma­no, jog žmo­nės pa­bū­go kait­ros.

Ta­čiau Na­cio­na­li­nės ris­tū­nų spor­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Ei­no­ris lenk­ty­nių die­nos, kuo­met sau­lė bu­vo pa­si­slė­pu­si, orą va­di­no Die­vo do­va­na.

Jis pa­sa­ko­jo, jog me­te­o­ro­lo­gams gąs­di­nus 36 laips­nių karš­čiu, svars­ty­ta apie ke­ti­ni­mus at­šauk­ti ren­gi­nį. Bū­ti di­de­lia­me karš­ty­je ne­ge­rai vai­kams, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, o ir pa­tiems gy­vū­nams jis ga­li pa­kenk­ti. „Ta­rė­mės su ve­te­ri­na­rais, ar ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti lenk­ty­nes, kai to­kia tem­pe­ra­tū­ra. Sa­kė, jog ga­li­ma, tik tu­ri bū­ti su­stip­rin­tos žir­gų prie­žiū­ros prie­mo­nės“, – sa­kė V. Ei­no­ris.

 

zirgai5

Pirmą sykį į programą buvo įtraukta jojimo rungtis.


Hi­pod­ro­me „bu­dė­jo“ prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos au­to­mo­bi­lis su 8 kub. m van­dens, lenk­ty­nes ste­bė­jo ve­te­ri­na­rai.

Prieš tra­di­ci­nes žir­gų var­žy­bas te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je jos vy­ko, bu­vo su­tvar­ky­ta. Iš­ly­gin­tas hi­pod­ro­mo ta­kas, nu­rink­ti ak­me­nys, ap­lin­ka nu­šie­nau­ta.


Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *