Savaitgalį Ukmergės centre – eismo apribojimai

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai įspė­ja, kad nuo penk­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio mies­to cen­tre bus už­da­ry­tas eis­mas. Čia šio­mis die­no­mis vyks įvai­rūs Mies­to šven­tės ren­gi­niai.

Kęs­tu­čio aikš­tė­je ir Kau­no gat­vė­je iki A. Sme­to­nos gat­vės trans­por­to prie­mo­nių eis­mas bus drau­džia­mas nuo penk­ta­die­nio, bir­že­lio 1 d., 11 val. iki sek­ma­die­nio, bir­že­lio 3 d., 3 val.

Ap­va­žia­vi­mas bus nu­kreip­tas A. Sme­to­nos, Ra­my­ga­los ir Ge­di­mi­no gat­vė­mis. Klai­pė­dos gat­vė­je vyks įpras­tas vien­pu­sis eis­mas. Trans­por­to prie­mo­nių srau­tus nu­kreips lai­ki­nie­ji ke­lio žen­klai. Lai­ky­da­mie­si nu­ro­dy­mų vai­ruo­to­jai iš­vengs spūs­čių ir ki­tų ne­pa­to­gu­mų. Iš­ki­lus ne­aiš­ku­mams, vai­ruo­to­jams pa­dės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­rių pos­tai bus įreng­ti Kęs­tu­čio a. ir Ge­di­mi­no g. bei Kau­no ir Klai­pė­dos g. san­kry­žo­se.

Au­to­mo­bi­lius siū­lo­ma pa­lik­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se Vie­nuo­ly­no, Klai­pė­dos ir Vil­niaus gat­vė­se.

Sa­vait­ga­lį Pa­ši­lės ši­le vyks tarp­tau­ti­nė miš­ki­nin­kys­tės pa­ro­da, ku­rio­je ti­ki­ma­si su­lauk­ti lan­ky­to­jų ne tik iš vi­sos Lie­tu­vos, bet ir iš kai­my­ni­nių ša­lių. Sie­kiant iš­veng­ti spūs­čių bei ava­ri­nių si­tu­a­ci­jų, trans­por­to prie­mo­nių eis­mas ke­lio at­kar­po­je nuo Pa­ši­lės link Li­nų fab­ri­ko vyks vie­na kryp­ti­mi.

Mies­te šven­tės die­no­mis bus su­stip­rin­tas pa­tru­lia­vi­mas.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­gi­na ke­lio eis­mo da­ly­vius ne­sku­bė­ti ir bū­ti to­le­ran­tiš­kus vie­ni ki­tiems. Svar­biau­sia vai­ruo­to­jams va­žiuo­ti ne­vir­ši­jant leis­ti­no grei­čio, pra­leis­ti pės­čiuo­sius, vyk­dy­ti ke­lio žen­klų rei­ka­la­vi­mus, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nu­ro­dy­mus.

Pa­rei­gū­nai pri­me­na, kad pa­li­kus au­to­mo­bi­lį sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ne­de­rė­tų už­mirš­ti ver­tin­gų daik­tų: ran­ki­nių, do­ku­men­tų, mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų.

PK inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *