Save parodė, iš kitų pasimokė…

Sa­vait­ga­lį pa­jū­ry­je vy­ko Res­pub­li­ki­nis kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­dis. Toks ren­gi­nys vyks­ta kas­met jau šeš­tą kar­tą, ta­čiau šie­met jis iš­si­sky­rė da­ly­vių gau­sa. Į jį su­gu­žė­jo apie pus­an­tro tūks­tan­čio da­ly­vių iš įvai­riau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, tarp jų ir uk­mer­giš­kiai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

06-18-2_straipsnio_1_nuotr

Autorės nuotr. Pa­jū­rio vė­jy­je plaz­dė­jo ir uk­mer­giš­kių vė­lia­va.

Klai­pė­dos ra­jo­ne, Kar­klė­je vy­ku­sio są­skry­džio or­ga­ni­za­to­riai – Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga. Da­ly­viai pri­sta­tė sa­vo ra­jo­no ben­druo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas bei jų veik­lą, ben­dra­vo ir da­li­jo­si pa­tir­ti­mi.

Iš­ra­din­gu­mą pri­sta­tant sa­vo ra­jo­ną su­si­rin­ku­sie­ji de­monst­ra­vo nuo pir­mų­jų ren­gi­nio aki­mir­kų. Tie­siog aky­se iš­au­go di­džiu­lis kai­mas – su sa­vo sti­li­zuo­tais kie­me­liais, re­gio­nams bū­din­gais pa­tie­ka­lais nu­krau­tais vai­šių sta­lais, kai­mo mu­zi­kan­tais.

Kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­džio tra­di­ci­ja ta­po spor­to var­žy­bos. Sa­vo jė­gas da­ly­viai iš­ban­dė mo­te­rų fut­bo­lo, kliū­čių ruo­žo, vy­riš­ko kvad­ra­to ir ki­to­se rung­ty­se.

Sma­gios va­ka­ro­nės me­tu vy­ko ra­jo­nų „žem­čiū­gų“ – dai­nuo­jan­čių, šo­kan­čių, gro­jan­čių ar ki­taip su­ge­ban­čių nu­ste­bin­ti bei pa­svei­kin­ti Lie­tu­vą – pri­sta­ty­mas. Pie­ši­nių kon­kur­so da­ly­viai švie­sio­mis ir ryš­kio­mis spal­vo­mis pie­šė Lie­tu­vos kai­mo at­ei­tį.

Uk­mer­gės kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė sa­ko, kad uk­mer­giš­kių vyk­ti į ren­gi­nį įkal­bi­nė­ti ne­rei­kė­jo – sa­vo at­sto­vus iš­siun­tė be­veik vi­sos ben­druo­me­nės. „Net ne­su­til­po­me į vie­ną au­to­bu­są – mū­sų ra­jo­nui at­sto­va­vo per šim­tą da­ly­vių. Tai dar kar­tą įro­do, kad esa­me ak­ty­vūs ir do­mi­mės ne tik sa­vo kie­mu, bet ir kai­my­nų gy­ve­ni­mu, ne­pra­lei­džia­me pro­gos sa­ve pa­ro­dy­ti ir iš ki­tų pa­si­mo­ky­ti“, – sa­ko ji.

Že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ed­var­das Rau­ga­las pa­si­džiau­gė, kad šių­me­ti­nis są­skry­dis pri­mi­nė tik­rą są­jū­dį. „Ma­nau, kad at­lie­ka­mas di­de­lis ir svar­bus dar­bas. O ryš­kiau­sias re­zul­ta­tas – kai­me ben­druo­me­ni­nio dar­bo dė­ka gy­ven­ti tam­pa vis gra­žiau ir švie­siau. Be ben­druo­me­nių Lie­tu­vos kai­mas at­ro­dy­tų daug liūd­niau“, – kal­bė­jo vi­ce­mi­nist­ras.

„Pa­grin­di­nis to­kių ren­gi­nių tiks­las – su­da­ry­ti są­ly­gas pa­ben­drau­ti, ap­tar­ti vyk­do­mus pro­jek­tus – kuo pla­tes­niam ra­tui kai­mo žmo­nių“, – da­ly­vių gau­sa bu­vo pa­ten­kin­ta Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Guo­da Bu­ro­kie­nė.

Ji ne­su­tin­ka su pa­si­girs­tan­čiais skep­tiš­kais pa­reiš­ki­mais, kad ben­druo­me­nės iš­si­se­mia, kad ak­ty­vių žmo­nių ra­tas ne­si­ple­čia, o esan­tie­ji ne­pa­jė­gūs at­lik­ti su­dė­tin­gų pro­jek­tų: „Kai­mo ben­druo­me­nė – vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja. Ne­rei­kia iš jos ti­kė­tis tų re­zul­ta­tų, ku­riuos at­lik­ti tu­rė­tų vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos.“

 

06-18-2_straipsnio_2_nuotr

Uk­mer­giš­kių kie­me­lį ap­lan­kė že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ed­var­das Rau­ga­las (sto­vi vi­du­ry­je) bei Že­mės ūkio rū­mų di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ur­bo­nas (kai­rė­je).


Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ur­bo­nas pa­ste­bi, kad pro­jek­tai, fi­nan­suo­ja­mi ES pa­gal LEADER pro­gra­mą ir vyk­do­mi ša­lies kai­muo­se, to­bu­lė­ja. Ypač džiu­gi­na kai­mo jau­ni­mo veik­lą ska­ti­nan­tys pro­jek­tai. „No­ri­si ti­kė­tis, kad jie pa­si­tar­naus tiks­lui kuo dau­giau jau­nų žmo­nių ne tik iš­lai­ky­ti, bet ir pri­trauk­ti į kai­mą“, – sa­ko jis.

R. Ur­bo­no nuo­mo­ne, ne­ma­žas stab­dis pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo pa­žan­gai – biu­rok­ra­ti­niai truk­džiai. „Kai­my­ni­nė­se Eu­ro­pos ša­ly­se vie­šie­ji pir­ki­mai vyk­do­mi daug pa­pras­čiau. Ma­nau, kad vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas tu­rė­tų bū­ti di­fe­ren­ci­juo­ja­mas – vie­nos tai­syk­lės tin­ka pel­no sie­kian­čioms bei vals­ty­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ki­tos – ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms“, – svars­to jis.

Anot A. Jo­ku­by­nie­nės, to­kia pra­mo­ga – at­va­žiuo­ti kad ir po­rai die­ne­lių prie jū­ros – šiais lai­kais ne vi­siems pa­gal ki­še­nę. „Mū­sų na­riams ši ke­lio­nė nie­ko ne­kai­na­vo – lė­šų ga­vo­me pa­ra­šę pro­jek­tą, be to, tu­rė­jo­me rė­mė­jų“, – sa­ko ji.

Iš­vy­kos da­ly­vius pa­rė­mė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, UAB „Vil­kmer­gės alus“, ūki­nin­kai G. ir M. Sa­ka­laus­kai bei L. ir V. Bu­ro­kai.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *