Savivaldybę atakuoja kompensacijų gavėjai

Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jus skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos erai, mi­nia žmo­nių sie­kia pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be gau­ti kom­pen­sa­ci­ją už skait­me­ni­nius prie­dėlius. Kom­pen­sa­ci­jos pra­šo ir kuk­lius prie­dėlius, ir pra­ban­gius te­le­vi­zo­rius įsi­gi­ję pa­šal­pų ga­vė­jai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

11-06-4_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kompensacijų prašo ir televizorių, ir priedėlių pirkėjai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių šio­mis die­no­mis ata­kuo­jan­tys kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jai sku­ba – ei­na į pa­bai­gą kom­pen­sa­ci­jų ga­vi­mo lai­kas. To­kia ga­li­my­be yra šan­sas pa­si­nau­do­ti tik iki lap­kri­čio 20-osios. Tie­sa, kom­pen­sa­ci­ja ne to­kia ir di­de­lė – ne dau­giau kaip 100 li­tų.

Tiek pi­ni­gų iš­mo­ka­ma, jei žmo­gus pir­ko 100 ar dau­giau li­tų kai­nuo­jan­čią įran­gą. Jei pir­ko už ma­žes­nę su­mą, ga­li ti­kė­tis tik tiek, kiek nu­ro­dy­ta par­duo­tu­vės iš­duo­ta­me če­ky­je.

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­sa Iva­naus­kie­nė pri­mi­nė, jog ti­kin­tis gau­ti kom­pen­sa­ci­ją, rei­kia pri­sta­ty­ti vi­sų šei­mos na­rių pra­ėju­sių 3 mė­ne­sių pa­ja­mų duo­me­nis. Jei žmo­gus gau­na so­cia­li­nę pa­šal­pą už krei­pi­mo­si mė­ne­sį, ta­da duo­me­nys jau yra sky­riaus sis­te­moj ir pa­žy­mų teik­ti ne­be­rei­kia.

Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys ben­drai gy­ve­nan­tys as­me­nys ar vie­ni gy­ve­nan­tys as­me­nys tu­ri tei­sę į kom­pen­sa­ci­ją, jei­gu pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui ne­vir­ši­ja 525 li­tų.

Be to, žmo­gus jau tu­ri bū­ti įsi­gi­jęs prie­dė­lį ar ki­tą skait­me­ni­nę TV pri­ėmi­mo įran­gą, tu­rė­ti pir­ki­mo są­skai­tą fak­tū­rą ir mo­kė­ji­mo če­kį.

Ga­li­ma pirk­ti skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos prie­dė­lį, im­tu­vą, an­te­ną ar net pa­tį te­le­vi­zo­rių. Ne­pai­sant to, ko­kios ver­tės pre­kė, žmo­gui grą­ži­na­ma ne dau­giau kaip 100 li­tų.

Pi­ni­gų grą­ži­ni­mo ter­mi­nas – nuo 2 iki 6 mė­ne­sių.  Su kom­pen­sa­ci­jos ga­vė­jais at­si­skai­to­ma tuo­met, kai šių Vy­riau­sy­bės lė­šų su­lau­kia pa­ti sa­vi­val­dy­bė.

Pa­sak vyr. spe­cia­lis­tės, kom­pen­suo­ja­mas tik mi­nė­to­sios įran­gos įsi­gi­ji­mas, o, pa­vyz­džiui, lai­dai į tą su­mą jau ne­įei­na. Nors žmo­nės at­ne­ša ir to­kių če­kių.

Dau­giau­siai uk­mer­giš­kiai pra­šo kom­pen­suo­ti prie­dė­lių įsi­gi­ji­mo iš­lai­das. Spa­lio pa­bai­go­je pre­ky­bi­nin­kai už šią įran­gą pra­šė nuo 79 iki 109 li­tų.

Yra pa­šal­pų ga­vė­jų, ku­rie ne­si­ten­ki­no kuk­liais prie­dė­liais – įsi­gi­jo te­le­vi­zo­rius, kai­nuo­jan­čius net pus­an­tro tūks­tan­čio li­tų. Aiš­ku, iš šios su­mos jie taip pat at­gaus tik 100 li­tų.

R. Iva­naus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad di­džiau­sias srau­tas pa­ra­mos ga­vė­jų jų sky­rių už­plū­do spa­lio mė­ne­sį. Nors do­ku­men­tus pa­ra­mai gau­ti ga­li­ma bu­vo teik­ti ge­ro­kai anks­čiau – nuo ge­gu­žės pra­džios.

Ge­gu­žės mė­ne­sį dėl kom­pen­sa­ci­jos krei­pė­si 6, bir­že­lio  ir lie­pos – po 16, rug­pjū­čio – 29, rug­sė­jo – 61, o spa­lio – net 200 uk­mer­giš­kių. Iš vi­so to­kios pa­ra­mos pa­gei­da­vo dau­giau nei 300 uk­mer­giš­kių. Dar bent 100 jų ti­ki­ma­si su­lau­ki iki lap­kri­čio 20-osios.

Be­je, pri­me­na­ma – kom­pen­suo­ja­ma tik įran­ga, ku­ri įsi­gy­ta nuo šių me­tų ba­lan­džio 30 iki lap­kri­čio 20 die­nos.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *