Savivaldybė didina socialinių būstų fondą

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na pirk­ti ke­tu­ris bu­tus. Taip di­di­na­mas so­cia­li­nių būs­tų fon­das. La­biau­siai sto­ko­ja­ma mies­te esan­čių so­cia­li­nių būs­tų. Kai­mo vie­to­vė­se jų kra­to­si net tei­gian­tie­ji, kad ne­tu­ri kur gy­ven­ti.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

09-25-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Savivaldybė ketina pirkti keturis butus.

Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei skir­ta 152 tūks­tan­čiai li­tų. Dar 23,9 tūks­tan­čio sa­vi­val­dy­bė ga­vo pri­va­ti­za­vu­si ke­le­tą bu­tų se­na­mies­ty­je. Šie pi­ni­gai pri­va­lo bū­ti pa­nau­do­ti so­cia­li­nių būs­tų plėt­rai.

Už tu­ri­mą su­mą ke­ti­na­ma įsi­gy­ti ke­tu­ris bu­tus, ku­rie bū­tų pa­nau­do­ti so­cia­li­niam būs­tui.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė sa­ko, kad per po­rą sa­vai­čių nuo kon­kur­so pa­skel­bi­mo gau­ti 14 uk­mer­giš­kių pa­siū­ly­mai.

Ji ne­sle­pia, kad sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, at­si­žvelg­da­mi į ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ką mū­sų mies­te, ti­kė­jo­si dau­giau pa­siū­ly­mų.

Vo­kų plė­ši­mo pro­ce­dū­ra įvy­ko pra­ėju­sią sa­vai­tę. Tuo­met ir pa­aiš­kė­jo, ko­kius bu­tus ir ko­kia kai­na sa­vi­val­dy­bei pirk­ti siū­lo gy­ven­to­jai.

Šiuo me­tu ko­mi­si­jos na­riai tik­ri­na gy­ven­to­jų pa­teik­tus do­ku­men­tus, jų tei­sin­gu­mą – ar jie už­pil­dy­ti pa­gal nu­ro­dy­tus kon­kur­so rei­ka­la­vi­mus. Jau da­bar aiš­ku, kad kai ku­rie iš par­da­vė­jų to ne­su­ge­bė­jo pa­da­ry­ti ir jų pa­siū­ly­mai bus at­mes­ti.

Ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma su­si­siek­ti su tvar­kin­gai do­ku­men­tus už­pil­džiu­siais bu­tų sa­vi­nin­kais, ap­žiū­rė­ti tin­ka­mus va­rian­tus.

Anot J. Ka­na­pec­kie­nės, pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai, į ku­riuos kreips dė­me­sį ko­mi­si­ja, – tai siū­lo­mo būs­to kai­na, jo vie­ta ir pa­tal­pų būk­lė.

Dau­giau kaip pu­sė iš sa­vi­val­dy­bei siū­lo­mų bu­tų – Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne. Du bu­tai yra mies­to cen­tre – Ge­di­mi­no ir Pi­lies gat­vė­se, po vie­ną – Kau­no ir Žie­do gat­vė­se.

Siū­lo­mų būs­tų kai­nos svy­ruo­ja nuo 38 iki 97 tūks­tan­čių li­tų.

„At­plė­šus vo­kus, pa­aiš­kė­jo, kad ga­li­me įsi­gy­ti ke­tu­ris bu­tus. Pirk­ti su vi­so­kiais eu­ro re­mon­tais ne­si­ruo­šia­me, bet ir ap­leis­tų ne­rei­kia. Dai­ry­si­mės va­rian­to, kad bū­tų tvar­kin­gi bu­tai, ku­riuo­se lau­kian­tie­ji so­cia­li­nio būs­to ga­lė­tų ap­si­gy­ven­ti iš kar­to, nes re­mon­tuo­ti lė­šų ne­tu­ri­me“, – sa­vi­val­dy­bės pla­nus at­sklei­dė pa­va­duo­to­ja.

Taip pat pir­me­ny­bė bus tei­kia­ma 1,5–2 kam­ba­rių bu­tams, esan­tiems mies­to te­ri­to­ri­jo­je.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je – 403 so­cia­li­niai būs­tai. Pa­gal plo­tą jie už­ima be­veik 17 tūks­tan­čių kvad­ra­ti­nių met­rų. Juose ap­gy­ven­din­ti 976 nuo­sa­vo būs­to ne­tu­rin­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Ka­dan­gi so­cia­li­nių būs­tų ra­jo­ne trūks­ta, prie jų nu­tį­so ne­men­ka 312 šei­mų, lau­kian­čių­ bu­to, ei­lė.

Pa­gal būs­to sky­ri­mo mo­ty­va­ci­ją su­da­ry­tos še­šios at­ski­ros ei­lės. Dau­giau­sia šei­mų ben­dro­je ei­lė­je – 126. Būs­to lau­kia 74 jau­nos šei­mos, 63 ne­įga­lie­ji, 25 gau­sios šei­mos, 21 naš­lai­tis ar li­kęs be tė­vų glo­bos. Taip pat 4 as­me­nys ar šei­mos – būs­to pa­ge­ri­ni­mo ei­lė­je.

Pas­ku­ti­nį kar­tą du bu­tus mies­te sa­vi­val­dy­bė įsi­gi­jo 2007 me­tais.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *