Savivaldybė gelbėsis paskolomis

Po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no me­ti­nį sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Po­li­ti­kai taip pat bu­vo in­for­muo­ti apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją dėl Ūkio ban­ke pra­puo­lu­sių sa­vi­val­dy­bės mi­li­jo­nų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

02-26-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žlugus Ūkio bankui, virš Ukmergės telkiasi ne tik kamuoliniai, bet ir gerokai pilkesni debesys…

Siū­lo­mą tvir­tin­ti biu­dže­tą pri­sta­tė Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė. Ji pri­mi­nė ko­rek­ci­jas, ku­rios bu­vo at­lik­tos svars­tant iš­lai­das. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, biu­dže­tas – su di­de­le sky­le: nu­ma­ty­ta gau­ti 90 mln. 63 tūkst. li­tų pa­ja­mų, o nu­ma­to­mos iš­lai­dos sie­kia 97 mln. 956 tūkst. li­tų.

Pla­nuo­ja­ma nau­ja ei­lu­tė, skir­ta nuo­lat už­lie­ja­mų ke­lių gy­ven­vie­čių dre­na­žo dar­bams at­lik­ti. Tie­sa, su­ma nu­ma­ty­ta la­bai ma­ža, tad dar­bai gal bus tik „po­pie­ri­niai“.

Ke­lis tūks­tan­čius ke­ti­na­ma su­tau­py­ti ap­kar­pant biu­dže­tą ir taip skur­do­kam mies­to ka­lė­di­niam pa­puo­ši­mui. Už­tat 10 tūkst. – ko anks­čiau nie­ka­da ne­bu­vo – ski­ria­ma Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos lei­di­nių pre­nu­me­ra­tai. Šiek tiek ko­re­guo­tos lė­šos sa­vi­val­dy­bės rep­re­zen­ta­vi­mui, Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui, Vie­tos veik­los gru­pei.

Ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais šie­met aki­vaiz­džiai pa­di­dė­jo lė­šos tu­riz­mo plėt­rai. Ta­čiau jas „su­val­gys“ vie­nas ob­jek­tas – re­konst­ruo­ja­mas An­ta­no Sme­to­nos dva­ras Užu­lė­ny­je.  Šiek tiek dau­giau lė­šų nei anks­čiau ati­teks kul­tū­rai, už­tat ma­žiau – spor­tui. To prie­žas­tis – ne­nu­ma­ty­ti jo­kie ryš­kes­ni re­no­va­ci­niai pro­jek­tai.

Aki­vaiz­džiai sto­res­nė rie­kė šie­met at­riek­ta sa­vi­val­dy­bės val­dy­mui. To prie­žas­tis – pa­di­dė­ju­si mi­ni­ma­li al­ga.

 

Nu­ge­si­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vas

 

Ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo pa­kan­ka­mai lai­ko me­ti­nės ra­jo­no pi­ni­gi­nės ana­li­zei – biu­dže­tą svars­tė ko­mi­te­tuo­se. Ne­pai­sant to, prieš pat tvir­ti­ni­mą at­si­da­ro no­rin­čių­jų dar šį tą pa­ko­re­guo­ti – vie­ną ei­lu­tę su­ma­žin­ti, o ki­tą pra­temp­ti.

Ta­čiau vi­sus ban­džiu­sius pa­si­reikš­ti po­li­ti­kus į vie­tas su­so­di­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ap­skri­ty­je Aud­rius Skais­tys. Jis pa­reiš­kė, kad va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu, siū­ly­mus dėl biu­dže­to ko­re­ga­vi­mo ga­li­ma teik­ti li­kus ne ma­žiau kaip 24 va­lan­doms iki nu­ma­ty­tos tvir­ti­ni­mo da­tos.

To­kiu bū­du su­siau­rė­jus dis­ku­si­joms, biu­dže­tas su mil­ži­niš­ka sky­le bu­vo pa­tvir­tin­tas. Vi­sa pro­ce­dū­ra pa­ly­dė­ta skys­tais plo­ji­mais…

 

Nau­jas ap­ra­šas ir pro­gra­mos

 

Pa­si­kei­tus Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo nuo­sta­toms, nuo sau­sio 1 d. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo lė­šos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos tik eks­tre­ma­lioms si­tu­a­ci­joms ir eks­tre­ma­liems įvy­kiams lik­vi­duo­ti, jų pa­da­ri­niams ša­lin­ti, nuos­to­liams iš da­lies ap­mo­kė­ti.

To­dėl ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

Be di­des­nių dis­ku­si­jų pa­tvir­tin­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tur­to pri­va­ti­za­vi­mo fon­do lė­šų 2012 me­tų ata­skai­ta bei šių me­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų są­ma­ta.

Taip pat – Uk­mer­gės mies­to ir vi­sų kai­miš­kų se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mos, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2012 me­tų ata­skai­ta ir šių me­tų są­ma­ta.

Pa­tvir­tin­tas bu­vo ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės trum­pa­lai­kis stra­te­gi­nis veik­los pla­nas 2013–2015 me­tams ir il­ga­lai­kės plėt­ros stra­te­gi­jos 2008–2015 m. nau­ja re­dak­ci­ja. Šie do­ku­men­tai ko­re­guo­ti at­si­žvel­giant į tvir­ti­na­mą biu­dže­tą.

 

For­muos kraš­to­vaiz­dį

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas „Uk­mer­gės mies­to ne­už­sta­ty­tų erd­vių kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo ir po­il­sio or­ga­ni­za­vi­mo spe­cia­lio­jo pla­no pa­ren­gi­mas“ yra įtrauk­tas į Vil­niaus re­gio­no pro­jek­tų są­ra­šą. Ren­gia­ma pa­raiš­ka ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­si­nei pa­ra­mai gau­ti, ta­čiau tam rei­ka­lin­gas ta­ry­bos su­ti­ki­mas.

Pa­gal mies­to ne­už­sta­ty­tų erd­vių kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo ir po­il­sio or­ga­ni­za­vi­mo spe­cia­lų­jį pla­ną bus su­for­muo­tos ur­ba­ni­zuo­tų žel­di­nių ir ki­tų vie­šų­jų erd­vių te­ri­to­ri­jos, įvai­rios po­il­sio, pra­mo­gų, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tų zo­nos. Bus pa­reng­ta vie­šų­jų erd­vių plėt­ros kon­cep­ci­ja.

Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 180 tūkst. li­tų. 85 proc. pro­jek­to ver­tės bū­tų fi­nan­suo­ja­ma ES lė­šo­mis, li­kę ne ma­žiau kaip 15 proc. – iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Ta­ry­bos na­riai pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui pri­ta­rė.

 

Dar­bo krū­vis su­ma­žės

 

Daug klau­si­mų, svars­ty­tų ta­ry­bos po­sė­dy­je, bu­vo su­si­ję su švie­ti­mo įstai­gų dar­bu.

Ly­giai prieš me­tus bu­vo pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2012–2015 me­tais ben­dra­sis pla­nas. O prieš ke­lis mė­ne­sius šia­me pla­ne pa­da­ry­tos ko­rek­ci­jos – nu­tar­ta Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą pri­jung­ti prie Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Tai pa­ska­ti­no lė­šų tau­py­mas – mat mo­kyk­lą ki­tą­met pla­na­vo lan­ky­ti vos 15 mo­ki­nių.

Esant per­mai­noms at­si­ra­do bū­ti­ny­bė tvir­tin­ti mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2012–2015 me­tais ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mus. Ta­ry­ba jiems pri­ta­rė. Po­sė­dy­je pri­tar­ta šių ug­dy­mo įstai­gų su­jun­gi­mo są­ly­goms.

Šiuo me­tu Jau­ni­mo mo­kyk­lo­je dir­ba 15 pe­da­go­gų, iš ku­rių 6 – pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je. Pen­kis mo­ko­muo­sius da­ly­kus dės­to ne spe­cia­lis­tai.

Nu­tar­ta, kad Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau­ni­mo kla­sė­se dar­bą tęs­tų Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je dir­ban­tys spe­cia­lis­tai. Aiš­ku, jų dar­bo krū­vis su­ma­žės.

Po re­or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tą, ku­rio ben­dras plo­tas 2 523 kvad­ra­ti­niai met­rai, siū­lo­ma per­duo­ti Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui, ku­ris šiuo me­tu nau­do­ja­si 194 kvad­ra­ti­niais met­rais šių pa­tal­pų.

Pa­sta­te ga­lė­tų pa­tal­pas nuo­mo­tis ir ki­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

 

Už­da­rys pra­di­nę mo­kyk­lą

 

Nuo ki­tų me­tų mū­sų ra­jo­ne ne­be­liks dar vie­nos ug­dy­mo įstai­gos – Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los Užu­gi­rio An­ta­no Sme­to­nos pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus.

Šiuo me­tu ją lan­ko pen­ki vai­kai, o ki­tą­met lan­ky­tų vos ke­tu­ri.

Pa­gal rei­ka­la­vi­mus pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių tu­rė­tų lan­ky­ti ma­žiau­siai 10 vai­ku­čių.

Vi­si ke­tu­ri pra­di­nu­kai į  Tau­jė­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bus ve­ža­mi au­to­bu­su.

 

Ma­žes­nis prie­das

 

Po tam tik­ros ko­rek­ci­jos ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas.

Ka­dan­gi šios įstai­gos eta­tams fi­nan­suo­ti trūks­ta mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, vie­toj bu­vu­sio 15 pro­cen­tų prie­do prie al­gos jos va­do­vui nu­sta­ty­tas ma­žes­nis – 5 pro­cen­tų prie­das.

 

Klau­si­mą ati­dė­jo

 

Į po­sė­džio dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­tas klau­si­mas „Dėl vien­kar­ti­nių pa­šal­pų ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je tvar­kos ap­ra­šo pa­pil­dy­mo“. Ta­čiau jį nu­tar­ta ati­dė­ti.

Ne­pa­tvir­ti­nus mi­nė­to­ ap­ra­šo ati­dė­tas ir ki­tas klau­si­mas, su­si­jęs su fi­nan­si­nės pa­ra­mos tei­ki­mu vie­nai nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­siai uk­mer­giš­kių šei­mai.

 

Li­ko ne­pa­peik­ta

 

Ne­iš­nag­ri­nė­tas po­sė­dy­je li­ko ir dar vie­nas klau­si­mas – dėl nuo­bau­dos Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro di­rek­to­rei Zi­tai Lium­pa­rai­tei.

Nuo­bau­dą ke­tin­ta skir­ti už tai, kad sau­sio 11 die­ną iš ke­tu­rių Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro są­skai­tų pa­si­nau­do­jant elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­dais bu­vo pa­grob­ta 40 900 li­tų.

Šios įstai­gos bu­hal­te­rė pri­si­pa­ži­no, kad elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­dus ji pa­ti pa­sa­kė te­le­fo­ni­niams suk­čiams, o šie pa­si­sa­vi­no pi­ni­gus.

Sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­li­ko Švie­ti­mo cen­tre pa­tik­ri­ni­mą. Tik­rin­to­jų nuo­mo­ne, įstai­go­je pa­tvir­tin­ta per sil­pna fi­nan­sų kon­tro­lės tvar­ka, ne­bu­vo su­da­ry­ta ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­tis su bu­hal­te­re.

Po pla­čiai nu­skam­bė­ju­sio in­ci­den­to di­rek­to­rė pa­tvir­ti­no nau­jas fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les bei nau­ją bu­hal­te­rio pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą. Su cen­tro bu­hal­te­re Gra­ži­na Ba­čiu­lie­ne pa­si­ra­šy­ta vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­tis. Bu­hal­te­rei už dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą, pa­vie­ši­nant elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­dus, dėl ko įstai­ga pa­ty­rė 40 900 li­tų ža­lą, pa­reikš­tas pa­pei­ki­mas.

Ša­lims su­si­ta­rus, bu­hal­te­rė įpa­rei­go­ta iš da­lies at­ly­gin­ti įstai­gai pa­da­ry­tą ža­lą. Su­tar­ta, kad ji su­mo­kės de­šim­te­rio­pai ma­žes­nę su­mą – 4 153 li­tus – du vi­du­ti­nius mė­ne­si­nius dar­bo už­mo­kes­čius.

Ka­dan­gi mi­nė­to įvy­kio me­tu di­rek­to­rė Z. Lium­pa­rai­tė sir­go, ko­mi­te­tas re­ko­men­da­vo pa­reng­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me bū­tų pa­siū­ly­ta skir­ti Z. Lium­pa­rai­tei ma­žiau­sią draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­sta­bą.

Ka­dan­gi di­rek­to­rė sir­go ir ta­ry­bos po­sė­džio die­ną, mi­nė­tas klau­si­mas bu­vo ati­dė­tas.

 

Dėl pra­ras­tų pi­ni­gų ke­ti­na by­li­nė­tis

 

Žlu­gus Ūkio ban­kui, ku­ria­me bu­vo pa­grin­di­nė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės są­skai­ta, ta­ry­bos na­riams po­sė­dy­je pra­neš­ta apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos But­ke­vi­čie­nės, iš­ki­lu­si di­de­lė pro­ble­ma. Ban­ko žlu­gi­mo die­ną sa­vi­val­dy­bės są­skai­to­je bu­vo be­veik 6 mi­li­jo­nai li­tų. To­kia kaip nie­kad pil­na są­skai­ta su­si­da­rė dėl iš­va­ka­rė­se iš vals­ty­bės biu­dže­to įplau­ku­sių mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų.

Kad su Ūkio ban­ku kaž­kas ne­ge­rai, sa­vi­val­dy­bė su­siz­gri­bo tik li­kus pa­rai iki jo už­da­ry­mo. Tuo­met bu­vo pa­da­ry­tas 5,6 mi­li­jo­no li­tų pa­ve­di­mas į ki­tą – DNB ban­ką.

Ti­kė­ta­si, kad pi­ni­gai į jį įplau­kė, ta­čiau taip ne­nu­ti­ko – Lie­tu­vos ban­kas šį pa­ve­di­mą su­stab­dė ir grą­ži­no pi­ni­gus į Ūkio ban­ką.

Pa­sak ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to, pa­ve­di­mas bu­vo pa­da­ry­tas iš vei­kian­čio, o grą­žin­tas į jau ne­vei­kian­tį ban­ką. Dėl to Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na by­li­nė­tis su Lie­tu­vos ban­ku teis­me.

Jei by­los lai­mė­ti ne­pa­vyk­tų, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei iš pus­šeš­to mi­li­jo­no pa­vyk­tų su­si­grą­žin­ti tik vals­ty­bės drau­džia­mą in­dė­lių  su­mą – 345 tūkst. li­tų. Vi­si ki­ti pi­ni­gai bū­tų pra­ras­ti.

 

Pra­šys pa­sko­los

 

Dėl su­si­da­riu­sios sun­kios fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mui im­ti il­ga­lai­kę, ne di­des­nę kaip 1 mln. 274 tūkst. li­tų ban­ko pa­sko­lą in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams („Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jos pa­plū­di­mių ir pi­lia­kal­nių tvar­ky­mas“, „Uk­mer­gės mies­to vie­šo­sios tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas“, „Užu­gi­rio dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“, „Ba­le­lių uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro plėt­ra“), nu­ma­ty­tiems sa­vi­val­dy­bės 2013 m. biu­dže­te, fi­nan­suo­ti.

Taip pat nu­tar­ta pra­šy­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos iš vals­ty­bės biu­dže­to apy­var­tos lė­šų su­teik­ti 4 mln. 785 tūkst. li­tų pa­sko­lą lai­ki­nam sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų trū­ku­mui pa­deng­ti.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *