Savivaldybė pasirašė sutartį su atliekų vežėjais

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su nau­juo­ju at­lie­kų ve­žė­ju. Sa­vi­val­dy­bės skelb­tą vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są lai­mė­jo UAB „Eko­no­vus“ iš Vil­niaus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Bui­ti­nių at­lie­kų ve­žė­jo pa­slau­gos sa­vi­val­dy­bei kai­nuos 173 li­tus 7 cen­tus už vie­ną to­ną.

Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­se da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai. Jų pa­siū­ly­tos kai­nos sky­rė­si ne­di­de­lė­mis su­mo­mis. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė, įver­ti­nu­si ir ki­tus kri­te­ri­jus, pa­si­rin­ko ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­sią įmo­nę.

Į su­tar­ties są­ly­gas yra įtrauk­tas punk­tas apie at­lie­kų rū­šia­vi­mą. UAB „Eko­no­vus“ įsi­pa­rei­go­ja sa­vo lė­šo­mis pa­sta­ty­ti rū­šia­vi­mo li­ni­ją sa­vi­val­dy­bės su­teik­ta­me skly­pe.

Dėl rū­šia­vi­mo aikš­te­lės vie­tos dar neap­si­spręs­ta.

Su­tar­tis su ope­ra­to­riu­mi pa­si­ra­šy­ta 5 me­tams.

Nau­ja­sis bui­ti­nių at­lie­kų ope­ra­to­rius veik­lą pra­dė­ti tu­rė­tų ba­lan­džio pra­džio­je. Iki to lai­ko tu­ri sa­vi­val­dy­bei pri­sta­ty­ti su­tar­ties vyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mo do­ku­men­tus.

Iki tol at­lie­kų ve­ži­mu rū­pin­sis UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Su šia įmo­ne rug­sė­jį bu­vo su­da­ry­ta lai­ki­na su­tar­tis. Jos pri­rei­kė po to, kai UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ ini­cia­ty­va su sa­vi­val­dy­be bu­vo nu­trauk­ta at­lie­kų ve­ži­mo su­tar­tis.

UAB „Eko­no­vus“ – vie­na di­džiau­sių at­lie­kų tvar­ky­mo ben­dro­vių Lie­tu­vo­je, už­si­i­man­ti ant­ri­nių ža­lia­vų, pa­kuo­tės, ga­my­bos at­lie­kų ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mu ir ap­do­ro­ji­mu. Lie­tu­vo­je tu­ri 7 pa­da­li­nius, įstei­gę duk­te­ri­nę įmo­nę Bal­ta­ru­si­jo­je.

Šiuo me­tu ben­dro­vė su­ren­ka bui­ti­nes at­lie­kas ir ant­ri­nes ža­lia­vas Vil­niu­je, Kau­no ra­jo­ne, Klai­pė­do­je, Kai­šia­do­ry­se, Prie­nuo­se, Birš­to­ne, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, Ša­kiuo­se, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je.

UAB „Eko­no­vus“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ma­rius Dva­rec­kas sa­ko, kad ma­žes­nę kai­ną kon­kur­se pa­siū­ly­ti tu­ri ga­li­my­bę, ka­dan­gi yra vie­ni stam­biau­sių ša­ly­je, tu­ri pa­tir­ties, kaip ma­žin­ti pa­slau­gų tei­ki­mo kaš­tus.

„Daug in­ves­tuo­ja­me į nau­jos, mo­der­nios ir efek­ty­vios tech­ni­kos įsi­gi­ji­mą. Tai lei­džia mums pi­giau pa­siū­ly­ti sa­vo pa­slau­gas“, – aiš­ki­na jis.

Va­do­vas sa­ko, kad UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ dar­buo­to­jus, ku­rie dir­ba at­lie­kų rin­ki­mo dar­bus, pa­kvies į sa­vo įmo­nę – taip žmo­nėms iš­liks dar­bo vie­tos.

Iš ant­ri­nių ža­lia­vų rū­šia­vi­mo ir par­da­vi­mo įmo­nė gau­na pu­sę sa­vo pa­ja­mų ir yra pa­ti su­in­te­re­suo­ta sta­ty­ti rū­šia­vi­mo aikš­te­lę. Vyk­dy­ti šį su­tar­ties punk­tą įmo­nė ke­ti­na iš kar­to, kai tik sa­vi­val­dy­bė pa­skirs jiems skly­pą.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *