Savivaldybė planuoja steigti naują skyrių

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je nu­ma­ty­tos struk­tū­ri­nės per­mai­nos. Ket­vir­ta­die­nį įvyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl nau­jo Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus įstei­gi­mo ir jo są­skai­ta eta­tų ma­ži­ni­mo kai ku­riuo­se ki­tuo­se sky­riuo­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

08-02-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pokyčių numatoma rajono savivaldybės struktūroje.

Da­bar­ti­nę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą ta­ry­ba pa­tvir­ti­no prieš tre­jus me­tus. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­gal veik­los sri­tis su­skirs­ty­ta į 16 sky­rių.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys sa­ko, kad šie da­li­niai struk­tū­ri­niai pa­kei­ti­mai reikš tik eta­tų per­gru­pa­vi­mą tarp sky­rių – dar­buo­to­jų skai­čius ne­pa­si­keis.

Pa­tvir­tin­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kar­tu su se­niū­ni­jų  dar­buo­to­jais eta­tų skai­čius – 196,5 eta­to – ne­si­keis­tų. 83,5 eta­to įsteig­ta se­niū­ni­jo­se, 113 – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Pa­siū­ly­mas įsteig­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių, anot di­rek­to­riaus, su­si­jęs su ge­res­ne dar­bo ko­ky­be vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus. Pa­si­nau­do­ta ir ki­tų ra­jo­nų pa­tik­rin­ta prak­ti­ka – Ute­nos, Vil­niaus ra­jo­nų, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­se to­kie sky­riai įsteig­ti.

Nuo­lat di­dė­ja vie­šų­jų pir­ki­mų ap­im­tys, su­dė­tin­gos pro­ce­dū­ros, die­gia­mos elek­tro­ni­nės pir­ki­mų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos. Per me­tus at­lie­ka­ma pir­ki­mų maž­daug už 40 mi­li­jo­nų li­tų – Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ten­ka į di­džiau­sių per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pen­kias­de­šim­tu­ką. Siū­lo­ma, kad nau­ja­ja­me sky­riu­je bū­tų nu­sta­ty­ti 5 eta­tai.

 

Rinks pa­va­duo­to­ją

 

Se­no­sios struk­tū­ros ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo du ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo eta­tai. Iš šių pa­rei­gų pa­va­sa­rį pa­si­trau­ku­sių Klav­di­jos Ste­pa­no­vos ir Ro­lan­do Ja­nic­ko kol kas nie­kas ne­pa­kei­tė.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se yra 25 ir ma­žiau ta­ry­bos na­rių, ga­li bū­ti stei­gia­ma ne dau­giau kaip vie­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gy­bė. Mū­sų ra­jo­no ta­ry­bo­je – 25 na­riai. Siū­lo­ma vie­ną eta­tą pa­nai­kin­ti.

Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo kan­di­da­tū­rą ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus siū­ly­mu, me­ro tei­ki­mu tvir­ti­na ta­ry­ba. Pa­va­duo­to­jas tu­rė­tų bū­ti iš­rink­tas šio po­sė­džio me­tu.

Po vie­ną eta­tą ke­ti­na­ma ma­žin­ti Švie­ti­mo ir spor­to, Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riuo­se. Dar­buo­to­jai ne­bus at­leis­ti – per­eis dirb­ti į nau­ją­jį Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­rių. Du  spe­cia­lis­tai per­eis iš Ju­ri­di­nio sky­riaus.

 

Nau­jas da­ri­nys – sek­re­to­ria­tas

 

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę steig­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sek­re­to­ria­tą. Ma­no­ma, kad ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je toks žings­nis bū­tų nau­din­gas.

Sek­re­to­ria­tas – prie ta­ry­bos dir­ban­tis struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys, ku­ria­mas ap­tar­nau­ti ta­ry­bos dar­bą.

Pa­grin­di­nės sek­re­to­ria­to funk­ci­jos – reng­ti ir pro­to­ko­luo­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džius, or­ga­ni­zuo­ti ir pro­to­ko­luo­ti ta­ry­bos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, dar­bo gru­pių po­sė­džius, pa­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti me­ro, me­ro pa­va­duo­to­jo dar­bą, tvar­ky­ti jų dar­bot­var­kes.

Šio struk­tū­ri­nio vie­ne­to dar­buo­to­jai teik­tų in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­bą ra­jo­no gy­ven­to­jams, kon­tro­liuo­tų, kaip vyk­do­mi me­ro po­tvar­kiai, ta­ry­bos spren­di­mai.

Šiuo me­tu tai at­lie­ka sa­vi­val­dy­bės Ben­drojo sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Sek­re­to­ria­tą su­da­ry­tų 3 eta­tai. Ma­no­ma, kad vie­ną spe­cia­lis­tą tiks­lin­ga per­kel­ti iš Ben­drojo sky­riaus, dėl ki­tų dar svars­to­ma. At­ly­gi­ni­mai sek­re­to­ria­to dar­buo­to­jams bū­tų mo­ka­mi iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *