Seimas pritarė Mėgėjų žūklės įstatymo pakeitimams

Sei­mas pri­ėmė nau­jos re­dak­ci­jos Mė­gė­jų žūk­lės įsta­ty­mą. Va­do­vau­jan­tis juo mė­gė­jų žve­jy­ba bus lei­džia­ma vi­suo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se ši žve­jy­ba nė­ra ri­bo­ja­ma įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ar Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka žve­jy­ba bus drau­džia­ma ar ri­bo­ja­ma žu­vų nerš­ta­vie­tė­se, mig­ra­ci­jos ke­liuo­se, sau­go­mų ir glo­bo­ja­mų žu­vų rū­šių bu­vei­nė­se.

 

06-12-3_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Mė­gė­jų žve­jy­ba bus re­gu­liuo­ja­ma.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja ga­lės re­gu­liuo­ti mė­gė­jų žve­jy­bą vi­daus van­de­ny­se ir kon­tro­liuo­ti vi­suo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se.

Mė­gė­jų žve­jy­ba bus re­gu­liuo­ja­ma at­si­žvel­giant į žu­vų iš­tek­lių moks­li­nių ty­ri­mų ir ste­bė­se­nos duo­me­nis. Žu­vų iš­tek­lių ty­ri­mai Bal­ti­jos jū­ro­je ir Kur­šių ma­rio­se bus at­lie­ka­mi kiek­vie­nais me­tais, ki­tuo­se di­des­niuo­se kaip 500 ha žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se yra lei­džia­ma už­si­im­ti ver­sli­ne žve­jy­ba, – ne re­čiau kaip kas 2 me­tai. Li­ku­siuo­se di­des­niuo­se kaip 100 ha žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se žu­vų iš­tek­lių ty­ri­mai bus at­lie­ka­mi ne re­čiau kaip kas 5 me­tai.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais nu­tar­ta nu­sta­ty­ti vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais vei­kian­čios Mė­gė­jų žve­jy­bos ta­ry­bos, ku­ri ga­lės teik­ti pa­siū­ly­mus ap­lin­kos mi­nist­rui ir že­mės ūkio mi­nist­rui mė­gė­jų žve­jy­bos klau­si­mais, su­da­ry­mo tvar­ką.

Nau­ja reg­la­men­tuo­ja­ma lei­di­mų nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se tvar­ka įtvir­ti­na­mos žve­jy­bos plo­to nau­do­to­jo tei­sės ir pa­rei­gos, nu­sta­to­mi van­dens tel­ki­niai, į ku­riuos ne­bus iš­duo­da­mi lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą.

Pa­tiks­lin­tos ir nuo­sta­tos dėl tei­sės į mė­gė­jų žve­jy­bą su­tei­ki­mo. Už mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mą žve­jo­ti vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, į ku­riuos ne­iš­duo­ti lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą, ar vals­ty­bi­nia­me žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­ny­je, į ku­rį iš­duo­tas lei­di­mas nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą, bus mo­ka­ma: dviem pa­roms – 5 li­tai, mė­ne­siui – 20 li­tų, me­tams – 50 li­tų. Už mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mą žve­jo­ti vals­ty­bi­nia­me žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­ny­je, į ku­rį ne­iš­duo­tas lei­di­mas nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą ir or­ga­ni­zuo­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba, bus mo­ka­ma: pa­rai – 10 li­tų, sa­vai­tei – 30 li­tų, mė­ne­siui – 50 li­tų. Už mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mą žve­jo­ti vie­ną pa­rą vals­ty­bi­nia­me žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­ny­je, į ku­rį iš­duo­tas lei­di­mas nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą ir or­ga­ni­zuo­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba, bus mo­ka­ma 50 li­tų.

Žve­jo­ti ne­mo­ka­mai, be mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mų, tu­rės tei­sę as­me­nys iki 16 me­tų, vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­nin­kai ir ne­įga­lie­ji vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, ku­riuo­se ne­iš­duo­ti lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą ir ne­or­ga­ni­zuo­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba, taip pat fi­zi­niai as­me­nys, de­kla­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą Rus­nės se­niū­ni­jo­je – Ne­mu­no del­tos re­gio­ni­nio par­ko van­dens tel­ki­niuo­se.

Žve­jo­ti su­mo­kė­ję 50 proc. nu­sta­ty­to mo­kes­čio už mė­gė­jų žve­jy­bos lei­di­mą ga­lės fi­zi­niai as­me­nys nuo 14 iki 16 me­tų, vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­nin­kai ir ne­įga­lie­ji vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, į ku­riuos iš­duo­ti lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą, ir vals­ty­bi­niuo­se žu­vi­nin­kys­tės van­dens tel­ki­niuo­se, į ku­riuos ne­iš­duo­ti lei­di­mai nau­do­ti žve­jy­bos plo­tą ir or­ga­ni­zuo­ta li­mi­tuo­ta žve­jy­ba. Šiuo­se žve­jy­bos plo­tuo­se vai­kai iki 14 me­tų ir ne­įga­lie­ji tu­rės ne­mo­ka­mą mė­gė­jiš­kos žve­jy­bos tei­sę.

Pa­reng­ta pa­gal www.gry­nas.lt

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *