Sesuo Rozana paminėjo trigubą sukaktį

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

09-20-2_straipsnio_1_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Se­suo Ro­za­na sek­ma­die­nį sulaukė daugybės svei­kin­to­jų.

Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos ir šv. Te­re­sė­lės vie­nuo­ly­no vy­res­nio­ji se­suo Ro­za­na šie­met mi­ni tri­gu­bą su­kak­tį. Ji šven­čia sep­ty­nias­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jų, ke­tu­rias­de­šim­ties me­tų tar­nys­tės Die­vui ir dvi­de­šim­ties – at­vy­ki­mo į Lie­tu­vą su­kak­tį.

Iš Bel­gi­jos ki­lu­si, vė­liau Pran­cū­zi­jo­je gy­ve­nu­si Ro­za­na į Lie­tu­vą at­vy­ko mū­sų ša­liai at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę. Čia jos pa­stan­go­mis 1994 me­tais bu­vo ofi­cia­liai įkur­ta Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos ir šv. Te­re­sė­lės ben­druo­me­nė.

Vė­liau ben­druo­me­nė pa­li­ko Vil­niaus vie­nuo­ly­ną pa­ra­pi­jai ir, vys­ku­po Juo­za­po Ma­tu­lai­čio kvie­ti­mu, 1996 me­tais per­si­kė­lė į Krikš­tė­nus.

 

09-20-2_straipsnio_2_nuotr

Sekmadienį Rozana buvo apsupta bendraminčių.


Pui­kiai iš­mo­ku­si kal­bė­ti lie­tu­viš­kai, da­bar Lie­tu­vą se­suo va­di­na sa­vo na­mais.

Pra­smin­gų ju­bi­lie­jų pro­ga vie­nuo­lę sek­ma­die­nį svei­ki­no bū­rys ben­dra­min­čių, bi­čiu­lių, drau­gų, pa­ra­pi­jie­čių, dva­si­nin­kų, gi­mi­nai­čių.

Krikš­tė­nų baž­ny­čio­je au­ko­to­se Šven­to­se Mi­šio­se se­se­riai Ro­za­nai svei­ka­tos ir stip­ry­bės lin­kė­jo pen­ki jas au­ko­ję ku­ni­gai.

Su­kak­tu­vi­nin­kei Die­vo na­muo­se su­gie­do­ta „Il­giau­sių me­tų“.

Sau­sa­kim­šo­je baž­ny­tė­lė­je se­suo dė­ko­jo vi­siems pa­dė­ju­siems jai įsi­tvir­tin­ti Lie­tu­vo­je ir čia, Krikš­tė­nuo­se, įkur­ti kai­mo ben­druo­me­nės trau­kos cen­tru ta­pu­sį vie­nuo­ly­ną.

Po Šven­tų Mi­šių gau­siai su­si­rin­kę svei­kin­to­jai Ro­za­nai šil­čiau­sius žo­džius iš­sa­kė mies­te­lio kul­tū­ros na­muo­se su­reng­to­se iš­kil­mė­se. Krikš­tė­nų sa­vi­veik­li­nin­kės su­vai­di­no spek­tak­lį apie se­sers Ro­za­nos gy­ve­ni­mą, jos dve­jo­nes dėl vie­nuo­lys­tės pa­si­rin­ki­mo, ap­si­spren­di­mą tar­nau­ti Die­vui, at­vy­ki­mą į Lie­tu­vą ir ap­si­gy­ve­ni­mą na­mais jai ta­pu­sia­me kai­me.

 

09-20-2_straipsnio_3_nuotr


Šiuo me­tu Auš­ros Var­tų Ma­ri­jos ir šv. Te­re­sė­lės ben­druo­me­nė­je gy­ve­na trys se­se­rys: Ro­za­na, Bri­gi­ta ir Ber­na­de­ta. Vie­nuo­lės daug ke­liau­ja, ta­čiau dau­giau­siai lai­ko pra­lei­džia Krikš­tė­nuo­se.

Se­se­rų ak­ty­vu­mas ne­įti­kė­ti­nas – pra­ėju­siais me­tais mies­te­ly­je, ne­to­li vie­nuo­ly­no, jos su­ge­bė­jo ati­da­ry­ti dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą, skir­tą nuo­lat dva­sios ra­my­bės pa­si­sem­ti čia at­vyks­tan­tiems sve­čiams.

Vie­nuo­ly­ne se­se­rys pri­ima ti­kin­čiuo­sius re­ko­lek­ci­joms, ben­drau­ja ir mel­džia­si su jais. Pa­si­sem­ti dva­si­nės ra­my­bės čia at­vyks­ta žmo­nės iš vi­sos Lie­tu­vos bei ki­tų ša­lių.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *