Šildymas pinga

Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nos už sau­sio mė­ne­sį Uk­mer­gė­je ma­žė­ja. Taip nu­ta­rė šią sa­vai­tę po­sė­džia­vę Uk­mer­gės ra­jo­no eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos na­riai. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ var­to­to­jams, gau­nan­tiems ši­lu­mą iš mies­to ka­ti­li­nių, kai­na už pa­slau­gą ma­ži­na­ma 5 pro­cen­tais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

02-11-3_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr. Šildymas Ukmergėje pinga, bet „Miesto energijai“ jis gali būti atjungtas už skolas.

Už bu­tų šil­dy­mą sau­sį 23,75 ct/Wh mo­kės gy­ven­to­jai, ku­rių ši­lu­mos punk­tai pri­klau­so var­to­to­jams, ir 23,87 ct/Wh – kai ši­lu­mos punk­tai pri­klau­so tie­kė­jams.

Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je šil­dy­mo kai­na lie­ka to­kia pa­ti, kaip ir gruo­džio mė­ne­sį – 21,22  ct/Wh.

Pa­ti di­džiau­sia pa­tvir­tin­ta cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo kai­na Uk­mer­gė­je bu­vo 2009-ai­siais. Tuo­met ji sie­kė be­veik 30 ct/Wh. Prieš ši­lu­mos ūkį pe­ri­mant iš nuo­mi­nin­kų uk­mer­giš­kiai už šil­dy­mą mo­kė­jo 28,4 ct/Wh.

Anot ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Juo­zo Varž­ga­lio, pa­grin­di­nė pin­gan­čio šil­dy­mo prie­žas­tis – su­ma­žė­ju­si du­jų kai­na ir su­ma­žin­tas nor­ma­ty­vi­nis pel­nas.

Du­jos per mė­ne­sį at­pi­go 70 li­tų už 1000 kub. m. Di­rek­to­rius svars­to, kad du­jų kai­na at­ei­ty­je ne­kils, tai­gi ir šil­dy­mas ne­brangs, o gal net pigs. Jis pri­mi­nė, kad su­tar­tį su du­jų tie­kė­jais Uk­mer­gės ši­lu­ma pa­si­ra­šė gruo­džio 31 die­ną. Iki tol du­jos bu­vo tie­kia­mos be su­tar­ties.

Pa­grin­di­nė kliū­tis, ko­dėl  iki pat gruo­džio pa­bai­gos su du­jų tie­kė­jais ne­bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, – ne­už­tik­rin­tas Uk­mer­gės ši­lu­mos ūkio fi­nan­sa­vi­mas.

Anot ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ši są­ly­ga bu­vo iš­pil­dy­ta me­tų pa­bai­go­je įmo­nei pa­ė­mus 2,5 mi­li­jo­no li­tų pa­sko­lą. Tai nė­ra vie­nin­te­lė „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ pa­sko­la šį šil­dy­mo se­zo­ną. Dar 960 tūks­tan­čių li­tų pa­im­ta in­ves­ti­ci­joms į Mai­ro­nio gat­vės dar­bus. Juos ti­ki­ma­si už­baig­ti pa­va­sa­rį.

Pin­gan­čia ši­lu­ma pa­si­džiau­gęs J. Varž­ga­lys taip pat  in­for­ma­vo apie sank­ci­jas, ku­rias ke­ti­na tai­ky­ti „Mies­to ener­gi­jai“, iš ku­rios pra­ėju­sią va­sa­rą bu­vo per­im­tas ši­lu­mos ūkis.

Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, UAB „Mies­to ener­gi­ja“ pik­ty­biš­kai neat­si­skai­to už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus – šil­dy­mą, elek­trą, van­de­nį. Sko­la jau sie­kia 30 000 li­tų. Jei sko­la ne­ju­dės, sa­vi­val­dy­bė svars­to ga­li­my­bę at­jung­ti įmo­nei ne tik šil­dy­mą, bet ir ki­tas ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *