Siūlo didinti nekilnojamojo turto mokestį

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo di­din­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ju­ri­di­niams as­me­nims. Taip ti­ki­ma­si ap­kam­šy­ti ge­ro­kai sky­lė­tą sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Va­do­vau­jan­tis Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mu, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą, ku­ris ga­lios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, tu­ri nu­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Tai ji pa­da­ry­ti pri­va­lo iki bir­že­lio 1 die­nos. Įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad prie­šin­gu at­ve­ju ki­tą mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį bū­tų tai­ko­mas ma­žiau­sias – 0,3 pro­cen­to mo­kes­čio ta­ri­fas.

Ka­dan­gi to­kį ta­ri­fą tai­ky­ti bū­tų ne­nau­din­ga sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui, val­di­nin­kai su­sku­bo nu­sta­ty­ti ki­tų me­tų mo­kes­čių dy­dį.

Leng­viau at­si­pūs­ti ga­li tik fi­zi­niai as­me­nys bei la­bai ma­žų įmo­nių va­do­vai – jiems mo­kes­čio kel­ti ne­ke­ti­na­ma. Vi­soms ki­toms įmo­nėms šis mo­kes­tis tu­rė­tų pa­di­dė­ti.

Ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bus spren­džia­ma, ar ver­sli­nin­kai ki­tą­met pri­va­lės at­sei­kė­ti į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą di­des­nę da­lį nei šiais me­tais.

2013 me­tais fi­zi­niams as­me­nims siū­lo­ma pa­lik­ti to­kį pat, kaip ir šie­met, – 0,5 pro­cen­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ti­nės ver­tės – ta­ri­fą. Jei tam bū­tų pri­tar­ta, jis ne­si­keis­tų jau tre­čius me­tus iš ei­lės. Už­per­nai fi­zi­niai as­me­nys į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą su­mo­kė­jo 64,5 tūks­tan­čio, per­nai – 49,5 tūks­tan­čio li­tų.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad nuo ki­tų me­tų siū­lo­ma di­fe­ren­ci­juo­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį ju­ri­di­niams as­me­nims pa­gal įmo­nės dy­dį.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­teik­ta­me spren­di­mo pro­jek­te siū­lo­ma la­bai ma­žoms įmo­nėms pa­lik­ti per­nykš­tį ta­ri­fą – 0,7 pro­cen­to, o vi­siems ki­tiems pa­di­din­ti iki 0,9 pro­cen­to tur­to ver­tės.

La­bai ma­žos įmo­nės api­brė­ži­mas yra pa­teik­tas Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo plėt­ros įsta­ty­me. Tai to­kia įmo­nė, ku­rio­je dir­ba ma­žiau kaip 10 dar­buo­to­jų ir ku­rios fi­nan­si­niai duo­me­nys ati­tin­ka bent vie­ną iš šių są­ly­gų: įmo­nės me­ti­nės pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 7 mi­li­jo­nų li­tų  ir įmo­nės ba­lan­se nu­ro­dy­to tur­to ver­tė ne­vir­ši­ja 5 mi­li­jo­nų li­tų.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais, di­džiau­sią įsta­ty­mu nu­sta­ty­tą 1 pro­cen­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­ti­nės ver­tės ta­ri­fą ir įmo­nėms, ir gy­ven­to­jams tek­tų mo­kė­ti už ne­pri­žiū­ri­mus ir ap­leis­tus sta­ti­nius ir pa­tal­pas.

V. But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad nuo pra­ei­tų me­tų su­ma­žė­ju­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė žen­kliai su­ma­ži­no įplau­kas iš ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio į biu­dže­tą.

Jei už­per­nai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas ga­vo apie 2,5 mi­li­jo­no li­tų, tai per­nai bu­vo gau­ta tik apie 1,5 mi­li­jo­no li­tų.

„Šis mo­kes­tis yra vie­nas iš di­des­nių sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų šal­ti­nių, o ga­vo­me vi­su mi­li­jo­nu ma­žiau. Tai­gi su­ma­žė­jus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tei, kad bent kiek iš­ly­gin­tume pra­ra­di­mus, siū­lo­ma pa­di­din­ti šio mo­kes­čio ta­ri­fą“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *