Skatina kurti darbo vietas

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Įsi­ga­lio­jo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ti rei­ka­la­vi­mai darb­da­viams. Pa­gal nau­ją tvar­ką ga­li­ma pa­pras­čiau gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą, stei­giant nau­jas dar­bo vie­tas. Taip įmo­nės ska­ti­na­mos įdar­bin­ti dau­giau ieš­kan­čių dar­bo as­me­nų.

Įsi­ga­lio­jus nau­jiems rei­ka­la­vi­mams, darb­da­viai ra­gi­na­mi teik­ti vie­ti­nių už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tų pa­raiš­kas. Pro­jek­tų at­ran­ką nau­joms dar­bo vie­toms steig­ti 2013 me­tais jau pa­skel­bė Lie­tu­vos dar­bo bir­ža.

Ti­ki­ma­si, jog ir mū­sų ra­jo­ne dau­giau darb­da­vių su­si­do­mės pa­ra­mos ga­li­my­bė­mis. Pa­sak Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jos Ra­min­tos Kau­ši­kie­nės, mi­nė­ta prie­mo­ne li­gi šiol pa­si­nau­do­da­vo vos vie­nas ki­tas. Darb­da­vius, anot jos, stab­dy­da­vo per sun­kūs įsi­pa­rei­go­ji­mai.

Kad gau­tų pa­ra­mą kur­ti nau­ją dar­bo vie­tą, rei­kė­da­vo dar­bo bir­žai pa­teik­ti ban­ko ga­ran­ti­ją ar drau­di­mo ben­dro­vės lai­da­vi­mo už vi­są 100 proc. ski­ria­mos sub­si­di­jos su­mą raš­tą. „Jei­gu no­ri įkur­ti, pa­vyz­džiui, ko­kias ke­tu­rias dar­bo vie­tas, bū­da­vo pri­vers­ti ne­ma­žą su­mą ban­ke už­šal­dy­ti“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja.

Da­bar šis rei­ka­la­vi­mas su­ma­žin­tas per­pus. No­rint steig­ti dar­bo vie­tą, už­ten­ka pa­teik­ti su­tar­ties dėl 50 proc. sub­si­di­jos su­mos ga­lio­ji­mo už­tik­ri­ni­mą.

Pa­sak jos, ap­mo­kant dar­bo vie­tos su­kū­ri­mo iš­lai­das, ga­li­ma kom­pen­suo­ti su­ma su­da­ro iki 40 mi­ni­ma­lių mė­ne­si­nių al­gų. Li­ku­sią da­lį įne­ša už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­to vyk­dy­to­jas.

Teik­ti pro­jek­tų pa­raiš­kas kvie­čia­mos vals­ty­bi­nės ir pri­va­čios įmo­nės, vyk­dan­čios veik­lą mū­sų ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je. „Tai itin ak­tu­a­lu ir pa­lan­ku efek­ty­viai dir­ban­čioms įmo­nėms, ku­rios gal­vo­ja apie plė­ti­mą­si“, – sa­ko pa­šne­ko­vė. Ver­sli­nin­kų ini­cia­ty­vos pri­si­dė­tų prie ne­dar­bo, ku­rio ly­gis ra­jo­ne aukš­tes­nis nei ša­lies vi­dur­kis, si­tu­a­ci­jos ge­ri­ni­mo.

R. Kau­ši­kie­nės tei­gi­mu, įdar­bi­na­miems žmo­nėms ne­tai­ko­mos ko­kios nors są­ly­gos: „Jei­gu tin­ka darb­da­viams – pri­ima dirb­ti. Ne­bent pa­tys ke­lia ati­tin­ka­mus rei­ka­la­vi­mus: ta­da mes ren­kam pa­gal kva­li­fi­ka­ci­ją. O ap­mo­ky­ti dar­buo­to­jus jie ga­li pa­tys.“

Ver­ti­nant pa­raiš­kas dėl vals­ty­bės sub­si­di­jų, vie­nas svar­biau­sių kri­te­ri­jų – įmo­nės veik­los re­zul­ta­tai. „Pa­raiš­ka ga­li bū­ti at­mes­ta dėl su­ma­žė­ju­sių pa­jė­gu­mų, fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Jei­gu šie­met pa­dė­tis pra­stes­nė, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, vals­ty­bė pa­ra­mos ne­duo­da“, – sa­kė ve­dė­ja.

Pa­raiš­kos te­ri­to­ri­nei dar­bo bir­žai tei­kia­mos iki ko­vo 15 die­nos. Su­si­do­mė­ju­sie­ji kvie­čia­mi į dar­bo bir­žo­je ren­gia­mus in­for­ma­ci­nius su­si­rin­ki­mus, ku­rie vyks va­sa­rio 22 d. 10 val. ir va­sa­rio 27 d. 14 val. Tei­rau­tis apie kon­kur­so są­ly­gas taip pat ga­li­ma te­le­fo­nu (8 340) 62461.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *