Skelbiamas fotokonkursas „Gandrų sezonas“

Lie­tu­vos skirs­to­mų­jų tin­klų ope­ra­to­rius AB LESTO kvie­čia da­ly­vau­ti fo­to­gra­fi­jų kon­kur­se „Gan­drų se­zo­nas“ ir iki rug­pjū­čio 27 die­nos siųs­ti nuo­trau­kas, ku­rio­se įam­žin­ti gan­drai. Ko­mi­si­ja iš­rinks me­niš­kiau­sias gan­drų nuo­trau­kas ir lai­mė­to­jus ap­do­va­nos ga­li­my­bė­mis pa­žvelg­ti į Že­mę iš gan­dro skry­džio ir ra­miu po­il­siu „tarp gan­drų“. Bus iš­rink­ti ir gra­žiau­si re­gio­nų gan­drai.

 

07-20-5_straipsnio_nuotr

Gedimino Nemunaičio nuotr.

„Skirs­to­mų­jų tin­klų veik­los spe­ci­fi­ka įpa­rei­go­ja skir­ti dė­me­sio gan­drams, mū­sų na­cio­na­li­niams paukš­čiams. Lie­tu­viai my­li gan­drus ir rū­pi­na­si jais, daž­nai iš anks­to pa­ruoš­da­mi liz­da­vie­tes. Ko ge­ro, to­dėl kas­met į Lie­tu­vą su­grįž­ta apie 13 tūkst. gan­drų po­rų“, – sa­ko Re­na­ta Gau­dins­kai­tė, LESTO So­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės pro­jek­tų va­do­vė.

Pen­kių me­niš­kiau­sių gan­drų nuo­trau­kų au­to­riai bus ap­do­va­no­ti gan­dro skry­džio lais­vę lei­džian­čiais pa­jus­ti pri­zais: skry­džiu sklan­dy­tu­vu, dviem skry­džiais pa­ras­par­niu, skry­džiu dviem as­me­nims oro ba­lio­nu.

Gan­drai – mėgs­tan­tys ra­my­bę paukš­čiai, to­dėl ga­li­my­bę pail­sė­ti „tarp gan­drų“ – sa­vait­ga­lį dviem as­me­nims Pa­lan­go­je, ar­ti jū­ros, – lai­mė­to­jams do­va­no­ja po­il­sio na­mai „Du gan­drai“.

Bus ren­ka­mi ir gra­žiau­si 7-ių elek­tros skirs­to­mo­jo tin­klo re­gio­nų gan­drai, jų fo­to­gra­fi­jų au­to­riai bus ap­do­va­no­ti spe­cia­liais pri­zais – fo­to­gra­fi­jų iš paukš­čio skry­džio al­bu­mais. To­dėl kon­kur­so da­ly­viai tu­rė­tų nu­ro­dy­ti, ku­riam re­gio­nui at­sto­vau­ja. Elek­tros skirs­to­mo­jo tin­klo re­gio­nų že­mė­la­pis yra skel­bia­mas LESTO sve­tai­nė­je.

Fo­to­gra­fi­ją siųs­ti ad­re­su: gan­drai@les­to.lt. iki rug­pjū­čio 27 d. Nuo­trau­kos dy­dis tu­ri ne­vir­šy­ti 2 MB.

Nuo­trau­kai rei­kia su­teik­ti pa­va­di­ni­mą, nu­ro­dy­ti re­gio­ną, pa­teik­ti kon­tak­ti­nius duo­me­nis.

Rug­pjū­čio 31 d. bus skel­bia­mi kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai.

Dau­giau apie kon­kur­są www.les­to.lt.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *