Sko­li­nin­kų ar­mi­ja di­dė­ja

Nors šil­dy­mo se­zo­nas jau pa­si­bai­gė se­no­kai, UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui iš­lie­ka už­da­vi­nys nu­si­mes­ti sko­li­nin­kų už­krau­tą naš­tą. O ji ga­na ap­va­li – uk­mer­giš­kiai įmo­nei už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas sko­lin­gi dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės bu­tų ūkis ad­mi­nist­ruo­ja apie 200 dau­gia­bu­čių na­mų. Da­lis jų įmo­nei at­si­skai­to ir už šil­dy­mo pa­slau­gas.

Įmo­nės di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad gy­ven­to­jų įsi­sko­li­ni­mai už ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius sie­kė 550 tūks­tan­čių li­tų. Sko­li­nin­kų įsi­pa­rei­go­ji­mai įmo­nei ten­den­cin­gai di­dė­ja – vien nuo šių me­tų pra­džios sko­la pa­di­dė­jo 46 tūks­tan­čiais li­tų.

Di­džiau­sios gy­ven­to­jų sko­los su­si­da­ro už šil­dy­mo pa­slau­gas.

Anot J. Rin­ke­vi­čiaus, vie­nas pa­grin­di­nių bū­dų nu­si­kra­ty­ti sko­li­nin­kų už­krau­na­mos fi­nan­si­nės naš­tos – nuo­la­ti­nis by­li­nė­ji­ma­sis. Per mė­ne­sį įmo­nė pa­tei­kia apie 10–15 ieš­ki­nių.

„Kai ku­rie gy­ven­to­jai ap­si­me­ta nu­ste­bę su­ži­no­ję, kad jiems bu­vo pa­teik­tas ieš­ki­nys. Nors vi­siems vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du bū­na pra­neš­ta. Spren­di­mą dėl įsi­sko­li­ni­mų teis­mas ga­li pri­im­ti ir ne­da­ly­vau­jant at­sa­ko­vui. Daž­niau­siai su to­kiais ban­do­me ieš­ko­ti kom­pro­mi­sų“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Nors di­džio­ji dau­gu­ma teis­mo spren­di­mų yra vyk­do­mi, di­rek­to­rius ne­sle­pia, kad kai ku­rie jų sko­li­nin­kai – „am­ži­ni“, o jų sko­los kas­met au­ga arit­me­ti­ne pro­gre­si­ja.

Di­džiau­sia sko­la bu­vo 17 tūks­tan­čių li­tų. Yra gy­ven­to­jų, ne­su­mo­kė­ju­sių 12 tūks­tan­čių li­tų.

Kaip už­kirs­ti ke­lią to­kiam reiš­ki­niui, įmo­nės va­do­vas tei­gia ne­iš­ma­nąs. Ši­lu­mos at­jung­ti įmo­nė ne­tu­ri tei­sės – tai prieš­ta­rau­tų Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mui. Ke­le­tą di­džiau­sių sko­li­nin­kų yra nu­bau­dę ne­iš­ei­da­mi iš įsta­ty­mo ri­bų – at­jun­gė karš­tą van­de­nį.

„Be­pi­gu ko­kiems te­le­fo­no ar elek­tros tin­klams – ne­su­mo­kė­jai už pa­slau­gą, tai ir ne­si­nau­do­si. Mes esa­me ki­to­kio­je pa­dė­ty­je, ko­vo­jant su sko­li­nin­kais. Įsta­ty­mas drau­džia at­jung­ti ši­lu­mą, o dau­gu­ma ne­mo­kan­čių už ši­lu­mą as­me­nų tuo nau­do­ja­si“, – aiš­ki­na di­rek­to­rius.

Jis ma­to vie­nin­te­lę iš­ei­tį iš šios skaus­min­gos var­to­to­jams pa­dė­ties. Tai – dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja. Anot jo, net­gi vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­čios ša­ly­je bio­ka­ti­li­nės pro­ble­mos iki ga­lo ne­iš­spręs. At­si­ra­du­si rin­ka ne­dels pa­kel­ti ir jo­se nau­do­ja­mų ža­lia­vų – me­die­nos pro­duk­tų, šiau­dų – kai­nas.

Apie eko­no­mi­nį efek­tą, ku­rį ga­li­ma gau­ti ap­šil­ti­nus būs­tą, vaiz­džiai by­lo­ja nau­jau­sio dau­gia­bu­čio Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je gy­ven­to­jų są­skai­tos. Jie už šil­dy­mą va­sa­rio mė­ne­sį mo­kė­jo per­pus ma­žiau nei ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jai.

Be­ne bran­giau­siai ra­jo­ne ši­lu­ma kai­na­vo Pi­lies gat­vės 5, 6, 8, Vil­niaus gat­vės 5 na­mo bei Del­tu­vo­je esan­čios Švie­sos gat­vės 3 na­mų gy­ven­to­jams. Jie už ši­lu­mą mo­kė­jo re­kor­di­nes su­mas – be­veik po 16 li­tų už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.

Sau­sio mė­ne­sį, kuo­met net „šal­čiau­sio“ Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai mo­kė­jo vi­du­ti­niš­kai po 6 li­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą, šių na­mų gy­ven­to­jai už to­kį pa­tį plo­tą pa­klo­jo dvi­gu­bai dau­giau.

J. Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad ši­lu­mos ūkio klau­si­mus ana­li­zuo­ti su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės dar­bo gru­pė svars­to ga­li­my­bę pa­siū­ly­ti bran­giau­siai už šil­dy­mą mo­kan­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams ga­li­my­bę at­si­jung­ti nuo cen­tra­li­zuo­tos sis­te­mos, įren­giant in­di­vi­du­a­lius šil­dy­mo ka­ti­lus.

„Be­veik vi­si šių na­mų gy­ven­to­jai gau­na kom­pen­sa­ci­jas iš biu­dže­to – tai ne­men­kas krū­vis sa­vi­val­dy­bei, mo­kes­čių mo­kė­to­jams. Tai­gi sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pri­si­dė­ti tų kom­pen­sa­ci­jų są­skai­ta, įren­giant tiems gy­ven­to­jams vie­ti­nę šil­dy­mo sis­te­mą“, – svars­to di­rek­to­rius.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *