Skolos, remontai ir karpymai

 

Nors pats vi­dur­va­sa­ris, atos­to­gų me­tas, mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riai la­bai ak­ty­vūs ir stro­pūs. Į pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sį ta­ry­bos po­sė­dį ne­at­vy­ko tik vie­nas ta­ry­bos na­rys. Nega­na to, mū­sų ra­jo­no iš­rink­tie­ji ir la­bai tau­pūs – jie ap­si­kar­pė ir taip la­bai men­ką ta­ry­bos na­rių at­ly­gį.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ėju­sių me­tų biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­ta. Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė ta­ry­bą in­for­ma­vo, kad sa­vi­val­dy­bės kre­di­to­ri­nis įsisko­li­ni­mas sie­kia 24 mi­li­jo­nus li­tų. Per me­tus jis iš­au­go 4 mi­li­jo­nais. Dau­giau­siai sko­la iš­au­go dėl re­konst­ruk­ci­jos dar­bų, už šil­dy­mą, re­mon­tą, taip pat šok­te­lė­jo Au­to­bu­sų par­ko sko­la.

 

Sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė skir­ti pu­sę lė­šų, skir­tų šio na­mo sto­go re­mon­tui.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. 
Ne­su­ren­ka

Lie­pos 1 die­nos duo­me­ni­mis, gau­ta 52,2 mi­li­jo­no li­tų pa­ja­mų. Iš jų – 28,7 mi­li­jo­no li­tų tiks­li­nių do­ta­ci­jų. V. But­ke­vi­čie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad la­bai su­ma­žė­jo su­ren­ka­mas pa­ja­mų mo­kes­tis. Jo su­rink­ta 1,7 mi­li­jo­no li­tų ma­žiau nei per­nai. 175 tūks­tan­čiais ma­žiau nei per­nai su­rin­kta nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nę že­mę, ma­žiau su­rink­ta ir bau­dų. Šiek tiek dau­giau – tik ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio.

Pa­ra­ma

Į sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių ne­se­niai krei­pė­si uk­mer­giš­kė Van­da Si­ma­no­nie­nė. Ji pra­šė iš da­lies pa­deng­ti iš­lai­das, su­si­ju­sias su Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ge­gu­žės 29 d. mi­ru­sio jos vy­ro Na­po­lio Si­ma­no­nio pa­lai­kų par­ga­be­ni­mu. Ben­dra pa­lai­kų par­ga­be­ni­mo iš­lai­dų su­ma su­da­ro 7780 li­tų. Kom­pen­suo­ja­ma su­ma – 7020 li­tų.

Ta­ry­ba pa­ten­ki­no šį pra­šy­mą. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ga­vu­si sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą dėl vals­ty­bės fi­nan­si­nės pa­ra­mos už­sie­ny­je mi­ru­sio pi­lie­čio pa­lai­kams par­vež­ti į tė­vy­nę su­tei­ki­mo mi­ru­sio­jo ar žu­vu­sio­jo ar­ti­mie­siems, kar­tą per ket­vir­tį kom­pen­suo­ja vie­tos sa­vi­val­dy­bėms jų iš­mo­kė­tas su­mas iš vals­ty­bės biu­dže­te tam tiks­lui nu­ma­ty­tų lė­šų.

Sto­vyk­la

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­ja jau dvy­lik­tus me­tus vyk­do svei­kos gy­ven­se­nos va­sa­ros po­il­sio pro­jek­tus. So­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mų Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ko­or­di­na­vi­mo ko­mi­si­ja šie­met sky­rė 10 000 li­tų Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ski­ria­mų lė­šų gim­na­zi­jos pro­jek­to „Svei­ka­tin­gu­mo mo­ko­mės mo­ky­da­mi ki­tus“ įgy­ven­di­ni­mui. Ta­čiau mi­nė­tos do­ta­ci­jos ne­pa­kan­ka, to­dėl ta­ry­ba pa­ten­ki­no pra­šy­mą ir nu­sta­tė 30 li­tų mo­kes­tį už ke­tu­rių die­nų po­il­sį svei­ka­tin­gu­mo sto­vyk­lo­je, vyk­sian­čio­je Re­čio­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ba­zė­je. Mo­kes­tį už pa­slau­gas mo­kės tik mo­ki­niai, ne­tu­rin­tys tei­sės į Vals­ty­bės pa­ra­mą. Sto­vyk­lo­je po­il­siau­ja 60 įvai­rių ra­jo­no mo­kyk­lų mo­ki­nių (iš jų – še­ši, tu­rin­tys tei­sę į vals­ty­bės pa­ra­mą). Vie­no vai­ko iš­lai­ky­mo kai­na sto­vyk­lo­je – 166,60 Lt.

Ap­ra­šas

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­to se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mų su­da­ry­mo tvar­ką ir asig­na­vi­mų pa­skirs­ty­mo kri­te­ri­jus. Ren­giant se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mų su­da­ry­mo tvar­kos ap­ra­šą ir pa­ren­kant asig­na­vi­mų pa­skirs­ty­mo kri­te­ri­jus, bu­vo tar­ta­si su se­niū­nais. Va­do­vau­jan­tis pa­tvir­tin­ta tvar­ka, se­niū­ni­jos rengs veik­los pro­gra­mas, ku­rias tvir­tins ir joms lė­šas skirs sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Po­sė­dy­je ji pa­tvir­ti­no se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mų su­da­ry­mo ir asig­na­vi­mų pa­skirs­ty­mo kri­te­ri­jų tvar­kos ap­ra­šą.

Gat­vės

Ke­li se­niū­nai krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, pra­šy­da­mi su­teik­ti pa­va­di­ni­mus se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­se esan­čių kai­mų gat­vėms. Jų pa­va­di­ni­mus su­gal­vo­jo se­niū­ni­jų ir kai­mo ben­druo­me­nių na­riai. Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jo­je III Ant­akal­nio kai­me nuo šiol yra Slė­nio ir Vil­kmer­gės, Krikš­tė­nuo­se – Kle­vų, Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jo­je, Ra­diš­kio kai­me – Ši­li­nių ir Žo­ly­nų, Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jo­je, Mart­no­nių kai­me – Alau­šo, Ąžuo­lų ir Šal­ta­lan­kių gat­vės.

Pe­rė­mė

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me, kad ša­ly­je įsteig­tus tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trus Ūkio mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na per­duo­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bėms. Lig šiol to­kių cen­trų da­li­nin­kė­mis bu­vo sa­vi­val­dy­bės ir Ūkio mi­nis­te­ri­ja. Pa­siū­ly­mą ga­vu­si ir jį ap­svars­čiu­si mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba nu­ta­rė tap­ti vie­nin­te­le VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro sa­vi­nin­ke. Uk­mer­gė­je įreng­tos mo­der­nios cen­tro pa­tal­pos, tad ta­ry­bos na­riai sun­kiai pa­ti­kė­jo, kad sa­vi­val­dy­bei tur­to pe­rė­mi­mas nie­ko ne­kai­nuos. Da­li­nin­ko – Ūkio mi­nis­te­ri­jos ka­pi­ta­las bu­vo 76 200, mū­sų sa­vi­val­dy­bės – 11 000 li­tų. Ta­čiau yra ir ki­ta me­da­lio pu­sė – mi­nis­te­ri­ja ne­be­fi­nan­suos cen­tro veik­los. Per­nai cen­tro iš­lai­ky­mas at­siėjo 220 tūks­tan­čių li­tų.

Ta­ry­ba

Po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta nau­jos su­dė­ties Uk­mer­gės ra­jo­no smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ta­ry­ba. Jo­je dar­buo­sis sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas, ra­jo­no ta­ry­bos na­riai Ro­mas Pi­vo­ras ir An­drius Ka­les­ni­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dia­na Ger­vins­kie­nė, Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Ri­mas, UAB „Au­di­to­rių pro­fe­si­nė ben­dri­ja“ va­do­vė Al­do­na Ka­bo­kie­nė, UAB „Kom­for­ta“ di­rek­to­rius Vy­das Pa­knys. G. Mal­ča­no­vas pa­skir­tas Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo rė­mi­mo fon­do ta­ry­bos pir­mi­nin­ku.

Mo­kyk­los

Prieš pri­imant spren­di­mą dėl Se­na­mies­čio ir Še­šuo­lių pa­grin­di­nių bei Tau­jė­nų, Vep­rių ir Žel­vos vi­du­ri­nių mo­kyk­lų nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo, ta­ry­bos na­rys An­drius Ka­les­ni­kas pa­siū­lė už­da­ry­ti Liau­šių pra­di­nę mo­kyk­lą, o vai­ku­čius ve­žio­ti į ar­ti­miau­sią ug­dy­mo įstai­gą. Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė pri­ta­rė, kad šios mo­kyk­los li­ki­mas tik­rai ne­aiš­kus. Ru­de­nį į ją pla­nuo­ja su­si­rink­ti vos de­vy­ni pra­di­nu­kai. Tė­ve­liams bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jei bent vie­nas iš jų sa­vo pa­reiš­ki­mą at­si­ims ir nu­tars vai­ką leis­ti į ki­tą ug­dy­mo įstai­gą, mo­kyk­lė­lė bus už­da­ry­ta. Liks ar ne mo­kyk­la Liau­šiuo­se, pa­aiš­kės pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams.

Reg­la­men­tas

Iš da­lies pa­keis­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas. Po­sė­džio da­ly­viai vien­bal­siai nu­ta­rė ket­vir­ta­da­liu su­si­ma­žin­ti ir taip ne­di­de­lį sa­vo at­ly­gį. Kiek­vie­nam ta­ry­bos na­riui kar­tą per mė­ne­sį bus iš­mo­ka­ma ne 200, kaip lig šiol, o 150 li­tų dy­džio iš­mo­ka už paš­to, te­le­fo­no, in­ter­ne­to iš­lai­das, kan­ce­lia­ri­nes pre­kes. Šios iš­mo­kos ne­mo­ka­mos me­rui ir jo pa­va­duo­to­jui. Toks ap­kar­py­mas ga­lios iki šių me­tų pa­bai­gos. Pa­tvir­tin­ta ir dau­giau ta­ry­bos reg­la­men­tų pa­kei­ti­mų.

Au­to­bu­sai

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­din­da­ma Mo­kyk­lų ap­rū­pi­ni­mo gel­to­nai­siais au­to­bu­sais pro­gra­mą, nu­pir­ko mo­kyk­li­nius au­to­bu­sus „TEMSA – OPALIN 8“. Vie­ną iš va­di­na­mų gel­to­nų­jų au­to­bu­sų nu­spręs­ta skir­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Ta­ry­bai pri­ta­rus, sa­vi­val­dy­bė pe­rė­mė au­to­bu­sė­lį nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti juo pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Nu­tar­ta jį skir­ti Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niams pa­vež­ti iš re­or­ga­ni­zuo­tos Ba­le­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Šil­dy­mas

Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Al­gi­man­tas Šu­mins­kas ta­ry­bai pri­sta­tė in­for­ma­ci­ją apie siū­lo­mas šil­dy­mo kai­nas. Prieš po­rą sa­vai­čių vy­ku­sia­me Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo at­mes­tos ir UAB „Mies­to ener­gi­ja“, ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės siū­ly­tos šil­dy­mo ir karš­to van­dens kai­nos. Ko­mi­si­jai pa­teik­ti nau­ji kai­nų pa­siū­ly­mai. Mies­to ener­gi­ja siū­lo 24,25 ct/kWh už šil­dy­mą ir 17,03 – už kub. met­rą karš­to van­dens, sa­vi­val­dy­bė siū­lo ge­ro­kai ma­žes­nių kai­nų „kom­plek­tą“ – 18, 21 ct/kWh ir 14,4 už kub. met­rą karš­to van­dens. Be­lie­ka lauk­ti ko­mi­si­jos iš­va­dų.

Sto­gas

Ta­ry­ba nu­ta­rė biu­dže­to lė­šų skir­ti Vy­tau­to gat­vės 12 na­mo sto­go re­mon­to dar­bams. Šis ša­lia Vil­kmer­gė­lės upe­lio esan­tis pa­sta­tas yra mies­to pa­vel­do zo­no­je. Jį ad­mi­nist­ruo­ja UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis. 50 pro­cen­tų sto­go re­no­va­ci­jai rei­kia­mų lė­šų bū­tų pa­deng­ta iš su­kaup­tų gy­ven­to­jų rin­klia­vų. Li­ku­sią da­lį įsi­pa­rei­go­jo skir­ti sa­vi­val­dy­bė.

Ka­dan­gi vi­si na­mo bu­tai ir biu­rai pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims, dėl sto­go den­gi­mo ta­ry­bo­je už­vi­rė dis­ku­si­ja. Val­das Pet­ro­nis siū­lė den­giant sto­gus se­na­mies­ty­je rink­tis vie­no­dą jų dan­gą, o ne taip, kaip da­bar, – kur­ti sto­gų mar­gu­my­ną, Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius kvie­tė pa­reng­ti do­ku­men­tus, kaip sa­vi­val­dy­bei de­rė­tų elg­tis pa­na­šiais at­ve­jais, ga­vus pra­šy­mą pri­si­dė­ti prie re­mon­to dar­bų. An­ta­nas Damb­raus­kas pa­si­ge­do pri­ori­te­tų, Eval­das Čir­ba pri­mi­nė bai­sų ki­to sta­ti­nio – Uk­mer­gės vieš­bu­čio vaiz­dą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys ap­gai­les­ta­vo, kad bai­si ne tik šio, bet ir dau­ge­lio ki­tų sto­gų būk­lė. Po svars­ty­mų spren­di­mas pri­im­tas vos vie­no bal­so per­sva­ra.

Gim­na­zi­joms

Ta­ry­bos na­riai pri­ta­rė spren­di­mui re­mon­tuo­ti ir dar du pa­sta­tus. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je at­lik­ta re­no­va­ci­ja, fi­nan­suo­ta iš struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų. De­ja, jų pri­trū­ko ho­lo re­mon­tui. Ta­ry­ba pri­ta­rė iš ki­tų me­tų biu­dže­to skir­ti 40 tūks­tan­čių li­tų šiems dar­bams at­lik­ti. Dar 100 tūks­tan­čių nu­tar­ta skir­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čius gim­na­zi­jos fa­sa­do re­mon­tui. Šie pi­ni­gai bus grąžin­ti iš Vy­riau­sy­bės in­ves­ti­ci­nių lė­šų.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *