Sma­gūs ei­lė­raš­tu­kai

Avelės riestainiai

Nori avinas pyrago,
Ir avelė krosnį kuria.
Liepsnos šoka, malkos spraga,
Keldamos ugnies kepurę.

Krosnį burė iškūreno,
Kepti kepinius pašovė
Ir skylėm ant rago seno
Karštus riestainius sumovė.

Avinas papurto ragą:
– Noriu, tau sakau, pyrago!.. 
Išdaiga
 
Su voratinkliais rugsėjo
Bobų vasara atėjo.
Krykštauja smagus voriukas
Ir voratinkly tik supas:
 
– Pažiūrėk, pulkai kasėjų
Bulvių pasirinkt išėjo! –
Ir voriukas sau kvatojas:
– Jums voratinkliais supinsiu kojas!..
 

Tai – sma­gūs ei­lė­raš­tu­kai iš uk­mer­giš­kės li­te­ra­tės, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­mų ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rės, ku­rian­čios ir ma­žie­siems, Apo­lo­ni­jos Gri­go­ny­tės pa­čios nau­jau­sios ei­lė­raš­čių vai­kams kny­gu­tės „Kai­my­nė­liai“. Po­ezi­ją mėgs­tan­tys ma­žie­ji skai­ty­to­jai jo­je ras links­mų pos­mų apie gam­tą, jos gy­ven­to­jus, kai­mą, drau­gys­tę ir ki­tus gra­žius jaus­mus.

Ne vie­ną ei­lių rin­ki­nį vai­kams iš­lei­du­si ra­šy­to­ja sa­ko, jog šis ne­se­niai iš­ėjęs lei­di­nu­kas – tai tar­si ir pa­sau­lio pa­ži­ni­mo kny­ge­lė, ku­rio­je ei­lė­raš­čiais pa­sa­ko­ja­ma apie žmo­gų, gam­tą. „Kai­my­nė­liuo­se“ mie­lą vai­kys­tės pa­sau­lį su­ku­ria El­vy­ros Vai­čiū­nie­nės pie­ši­nė­liai: čia – ir klou­nai, ir sau­ly­tės, dru­ge­liai, avi­nu­kai, paukš­čiu­kai… Vis­kas taip šil­ta ir jau­ku!

„Ši kny­ge­lė – tam, kad su­pras­tu­me, jog pa­sau­ly­je gra­žu ir ge­ra. O ge­riau pa­ži­nę pa­sau­lį jį pa­mil­si­me…“ – tei­gia pa­ti au­to­rė.

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *