Smurtautojai atskiriami nuo aukų

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je.

Apie 12.33 val. te­le­fo­nu gau­tas pra­ne­ši­mas iš Dai­na­vos – na­muo­se siau­tė­jo ne­blai­vus A. J. (g. 1959 m.). Jis pri­mu­šė sa­vo po­duk­rą 21-erių me­tų D. V., tam­pė ją už plau­kų ir spar­dė. Vė­liau kir­viu ir pis­to­le­tu gra­si­no po­duk­ros vy­rui. At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­blai­vų vy­riš­kį su­tram­dė, pri­sta­tė į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Jis bu­vo dviems pa­roms su­lai­ky­tas.

Ki­tas mo­ters, pra­šan­čios pa­gal­bos, skam­bu­tis su­skam­bė­jo 14.13 val. Vy­ro smur­tą te­ko pa­tir­ti uk­mer­giš­kei M. U. (g. 1950 m.). Gir­tas su­tuok­ti­nis N. U. (g. 1956 m.) vi­są ag­re­si­ją iš­lie­jo muš­da­mas žmo­ną, ją stum­dė ir smau­gė. N. U. pas­ta­rą­sias de­šimt die­nų ger­da­vo kas­dien. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai smur­tau­to­ją pri­sta­tė į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą ir su­lai­kė dviems pa­roms, jam nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mo laips­nis.

Pas uk­mer­giš­kę V. P. (g. 1960 m.) pa­rei­gū­nai nu­sku­bė­jo apie 17.21 val., kuo­met bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad J. P. (g. 1960 m.) na­muo­se smur­tau­ja. Vy­ras, mu­šęs, spar­dęs ir smau­gęs žmo­ną, bu­vo su­lai­ky­tas dviem pa­roms ir pa­tal­pin­tas į areš­ti­nę. Jam nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės  po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė In­ga Ma­li­naus­kie­nė pa­ste­bi – to­kių pra­ne­ši­mų pa­daž­nė­ja sa­vait­ga­liais, o smur­tą vi­suo­met ly­di al­ko­ho­lis.

Nuo gruo­džio 15 d., kuo­met įsi­ga­lio­jo Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te jau pra­dė­ti 22 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Tiek iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl smur­to šei­mo­je ne­bu­vo pra­dė­ta per vi­sus pra­ėju­sius me­tus. „Tai pa­ro­do, ko­kia gi­li ši pro­ble­ma. Mo­te­rys ty­lė­jo, nes pra­dė­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui bu­vo rei­ka­lin­gas jų pa­reiš­ki­mas. Da­bar pa­reiš­ki­mas nė­ra bū­ti­nas, o smur­tau­to­jas iš­ kar­to yra at­ski­ria­mas nuo au­kos“, – sa­ko I. Ma­li­naus­kie­nė.

Vi­sais at­ve­jais, kai bu­vo pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, smur­tau­to­jai bu­vo su­lai­ky­ti ir už­da­ry­ti į areš­ti­nę. Vė­liau jiems bu­vo pa­skir­tos Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se nu­ma­ty­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti ir ne­si­ar­tin­ti bei ne­ben­drau­ti su nuken­tė­ju­siuo­ju ar­ba  gy­ven­ti sky­riu­mi. Taip pat va­do­vau­jan­tis Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mu, už­tik­ri­nant smur­tą pa­ty­ru­sio as­mens ap­sau­gą, smur­tau­to­jai bu­vo įpa­rei­go­ti lai­ki­nai iš­si­kel­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *