Sniegas kastuvus pavertė deficitu

Dau­ge­lis su­ju­do ieš­ko­ti kas­tu­vo tik snie­gui už­ver­tus vi­sus ke­lius. Ta­čiau ka­rą su snie­gu pa­skel­bu­sie­siems daž­nai ten­ka nu­si­vil­ti – ši pre­kė jau ta­po de­fi­ci­tu. Nors par­duo­tu­vės iš­šluo­tos, ki­ta par­ti­ja Lie­tu­vą pa­sieks tik apie sau­sio vi­du­rį.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

01-07-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Šiuo me­tu kas­tu­vo pri­rei­kia ne tik ant že­mės…

Uk­mer­giš­kiai ne vie­ną ra­tą per mies­to par­duo­tu­ves ap­su­ka ieš­ko­da­mi kas­tu­vo. Net po to­kios eks­kur­si­jos pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ten­ka grįž­ti tuš­čio­mis. Pre­ky­bi­nin­kai die­va­go­ja­si da­rą už­sa­ky­mus pa­gal pir­kė­jų po­rei­kį, tie­kė­jai tei­si­na­si ne­spė­jan­tys pa­rū­pin­ti.

Šie įran­kiai ta­po vie­na per­ka­miau­sių se­zo­no pre­kių ir iš­tirps­ta vos spė­jus at­vež­ti į par­duo­tu­ves. Kas­tu­vus pre­ky­bi­nin­kai va­di­na die­nos pre­ke – per­dien par­duo­da­ma dau­giau nei ki­to­mis žie­mo­mis per mė­ne­sį.

 

Tie­kė­jai – be­jė­giai

 

„Se­nu­kų“ pre­ky­bos cen­tro sky­riaus va­do­vas Sau­lius Mi­ko­liū­nas kas­tu­vus snie­gui kas­ti ne­dve­jo­da­mas pa­va­di­no Top-1 pre­ke. Sa­ko, kad pir­kė­jai prie jų pri­puo­la vos spė­jus į pre­ky­bos sa­lę at­neš­ti: „Va­kar at­ve­žė apie 100 vie­ne­tų, o va­ka­re jau ne­bu­vo. Per­nai per mė­ne­sį tiek ne­par­duo­da­vom.“

Tie­kė­jai pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis be­veik nie­kuo­met ne­iš­pil­do vi­so pre­ky­bi­nin­kų pa­gei­da­vi­mo. Kar­tais te­įsten­gia pri­sta­ty­ti tik penk­ta­da­lį už­sa­ky­mo.

La­biau­siai graibs­to­mi pi­ges­ni, iki 20 li­tų kai­nuo­jan­tys kas­tu­vai. Šiuo me­tu par­duo­tu­vė­je yra už­si­li­ku­sių 80 li­tų kai­nuo­jan­čių pa­tva­res­nių, ta­čiau gy­ven­to­jai tei­rau­ja­si pi­ges­nių. Anot sky­riaus va­do­vo, la­biau­siai jun­ta­mas ieš­kan­čių kas­tu­vo pir­kė­jų ant­plū­dis, kai įmo­nė­se, ben­druo­me­nė­se or­ga­ni­zuo­ja­mos snie­go ka­si­mo ak­ci­jos.

 

Pa­si­ga­mi­na pa­tys

 

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas snie­gui kas­ti skir­tais kas­tu­vais pre­kiau­ja tik prie tur­ga­vie­tės esan­čio­je ūki­nių pre­kių par­duo­tu­vė­je. Ta­čiau ir čia pir­kė­jas jų ga­li ap­tik­ti tik tuo­met, jei jam nu­si­šyp­sos sėk­mė.

Ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė pri­pa­žįs­ta, kad šią pre­kę ga­li­ma va­din­ti de­fi­ci­tu. Ta­čiau par­duo­tu­vė­je jų nė­ra ne to­dėl, kad ko­o­pe­ra­ty­vo dar­buo­to­jai pa­mirš­ta už­sa­ky­ti – gruo­džio pa­bai­go­je kas­tu­vų tie­kė­jai ne­be­tu­rė­jo.

„Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis tai pre­kė – „nu­me­ris vie­nas“. Gy­ven­to­jams bū­tų pa­to­giau, jei pa­siū­ly­tu­me jų ir ki­to­se par­duo­tu­vė­se, pa­vyz­džiui, „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre. Ne­rei­kė­tų temp­ti nuo cen­tro per vi­są mies­tą“, – ji svars­to, kad bū­tų tiks­lin­ga jų at­si­vež­ti ir į ki­tas par­duo­tu­ves.

Tie­sa, la­biau šių pre­kių pa­si­gen­da­ma mies­to par­duo­tu­vė­se. Kai­muo­se par­da­vė­jos aliar­mo dar ne­ke­lia. Mat kai­mo žmo­nės na­gin­ges­ni – jie nuo se­no pa­tys įpra­tę pa­si­ga­min­ti me­di­nius, pa­tva­rius kas­tu­vus.

 

Iš anks­to ne­si­rū­pi­na

 

Kas­tu­vai – ne ta pre­kė, ku­ria ap­dai­riai ap­si­rū­pi­na­me iš anks­to. UAB „Ma­xi­ma“ Įvaiz­džio ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Li­na Mui­žie­nė sa­ko, kad pir­kė­jams jų pri­rei­kė tik su pir­mu snie­gu. Par­duo­tų kas­tu­vų skai­čius tie­sio­giai pri­klau­so nuo iš­kri­tu­sių kri­tu­lių kie­kio bei nuo ar­ti­miau­sių die­nų oro prog­no­zių.

„Gruo­džio vi­du­ry­je mū­sų pre­ky­bos tin­klo par­duo­tu­vė­se par­duo­tų kas­tu­vų skai­čius vir­ši­jo vi­sų pra­ėju­sių me­tų ro­dik­lius“, – tei­gia ji. Kai ku­rio­se, ypač ne­di­de­lė­se tin­klo par­duo­tu­vė­se, po­pu­lia­rio­sios pre­kės trū­ku­mas jau­čia­mas jau nuo žie­mos pra­džios.

Šių įran­kių kai­nos „Ma­xi­mos“ tin­klo par­duo­tu­vė­se svy­ruo­ja nuo 18 iki 120 li­tų. Po­pu­lia­riau­si – pi­giau­si plast­ma­si­niai, skir­ti kas­ti ne­di­de­liam snie­go kie­kiui.

 

Kas­tu­vų teks pa­lauk­ti

 

Ši žie­ma mu­ša ir IKI pre­ky­bos tin­klo re­kor­dus. Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vas Val­das Lo­pe­ta tei­gia, kad dar ne­įpu­sė­jus žie­mai kas­tu­vų pa­klau­sa pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais iš­au­go be­veik 4 kar­tus.

„Per­nai per vi­są se­zo­ną jų pir­kė­jams pri­rei­kė apie 800, o šie­met jau da­bar esa­me par­da­vę apie 3 tūks­tan­čius. Kas­tu­vų jau trūks­ta, ta­čiau jau už­sa­kė­me nau­ją to­kio pa­ties dy­džio siun­tą, ku­ri tu­rė­tų at­vyk­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis“, – ti­ki­si jis.

Ša­lies „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se per­nai par­duo­ta 2000 vie­ne­tų šios se­zo­ni­nės pre­kės. Šie­met 5000 kas­tu­vų pir­kė­jai iš­šla­vė per ke­le­tą sa­vai­čių. Pre­ky­bos tin­klo at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis sa­ko, kad kas­tu­vai iš dau­ge­lio par­duo­tu­vių din­go jau prieš Ka­lė­das. „Už­sa­kė­me to­kią pa­čią par­ti­ją, ta­čiau iki sau­sio vi­du­rio gau­ti dar ne­si­ti­ki­me“, – sa­ko jis.

Lie­tu­vo­je nie­kas šių įran­kių ne­ga­mi­na, juos tie­kė­jai pri­sta­to iš Len­ki­jos. Pre­ky­bi­nin­kai sa­ko, kad ne­bū­tų pro­ble­mos, jei ap­snig­ta bū­tų tik mū­sų ša­lis. Di­džio­ji da­lis pus­ny­nuo­se sken­din­čios Eu­ro­pos – pui­ki rin­ka kas­tu­vų ga­min­to­jams.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *