Srutų duobėje naujagimius skandino… dėl skurdo

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pra­dė­jo nag­ri­nė­ti nau­ja­gi­mių žu­di­kės – Ku­rė­jų kai­mo gy­ven­to­jos 30-me­tės Ra­sos Bur­nei­kie­nės bau­džia­mą­ją by­lą.
 

Dai­va ZIMBLIENĖAu­to­rės nuotr. Tei­sia­mą­ją gy­nė Uk­mer­gės ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė.

 

 Į teis­mo po­sė­dį kar­tu su aš­tuo­ne­riais me­tais vy­res­niu vy­ru Gin­tau­tu Bur­nei­ka at­vy­ku­si R. Bur­nei­kie­nė slė­pė sa­vo vei­dą nuo blyk­sin­čių fo­to­apa­ra­tų. Ne­fo­tog­ra­fuo­ti tei­sia­mo­sios pa­gei­da­vo ir jos gy­nė­ja – Uk­mer­gės ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė. „Tai nuo vai­kys­tės už­gui­ta mo­te­ris. Jai ir jos šei­mai rei­kia pa­dė­ti, nes jie gy­ve­na di­džiu­lia­me skur­de.

Kad iš­gy­ven­tų ir iš­mai­tin­tų vai­kus, Ra­sa per­ka va­di­na­muo­se sku­du­ry­nuo­se megz­ti­nius, juos ar­do bei mez­ga nau­jus ga­mi­nius ir juos par­da­vi­nė­ja. Ar ga­li­te įsi­vaiz­duo­ti, jog va­sa­rą šei­ma gy­ve­no tik iš 100 li­tų per mė­ne­sį?“ – kal­bė­jo R. Šal­ti­nie­nė.

Ad­vo­ka­tė tei­gė, jog ir nu­si­kals­ti – nu­žu­dy­ti ką tik gi­mu­sius sa­vo nau­ja­gi­mius R. Bur­nei­kie­nė ry­žo­si tik pri­spaus­ta ne­pri­tek­lių, dėl itin sun­kios ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties.

Pro­ku­ro­rui ir ad­vo­ka­tei pa­gei­dau­jant, teis­mas R. Bur­nei­kie­nės by­lą nu­spren­dė nag­ri­nė­ti už­da­ra­me po­sė­dy­je.

 

Pra­bi­lo po ke­lių ap­klau­sų

 

Tei­sia­mo­sios įvyk­dy­ti krau­pūs nu­si­kal­ti­mai iš­aiš­kė­jo per­nai lie­pos mė­ne­sį, kai Ly­duo­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ne­rin­ga Ja­nuš­ke­vi­čie­nė krei­pė­si į po­li­ci­ją ir pa­si­da­li­no sa­vo įta­ri­mais apie ga­li­mai nu­slėp­tą R. Bur­nei­kie­nės gim­dy­mą.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų su­lai­ky­ta nie­kur ne­dir­ban­ti, pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti dvie­jų ma­ža­me­čių vai­kų mo­ti­na R. Bur­nei­kie­nė iš pra­džių nei­gė gim­džiu­si ir at­si­kra­čiu­si kū­di­kio.

Ta­čiau po in­ten­sy­vių ap­klau­sų ji ne tik pa­pa­sa­ko­jo apie gim­dy­mą, bet ir pa­ro­dė vie­tą, kur pa­slė­pė nu­žu­dy­to nau­ja­gi­mio kū­ną.

Pa­gim­džiu­si sė­do prie te­le­vi­zo­riaus

Iš­ne­šio­tą ir svei­ką ber­niu­ką mo­te­ris pa­gim­dė bir­že­lio 30-osios ry­tą na­muo­se, van­dens skli­di­na­me ke­lio­li­kos lit­rų tal­pos du­be­ny­je.

R. Bur­nei­kie­nė iš­kart ja­me pa­skan­di­no kū­di­kį ir pa­li­ku­si van­de­ny­je nu­sku­bė­jo į ki­tą kam­ba­rį žiū­rė­ti te­le­vi­zi­jos lai­dos. Pa­si­bai­gus lai­dai, mo­te­ris kū­di­kio la­vo­ną nu­ne­šė į są­var­ty­nu pa­vers­tą ūki­nį pa­sta­tą ir įme­tė į čia esan­čią apie vie­no met­ro gy­lio sru­tų duo­bę.

Ka­dan­gi šei­ma jau ke­le­rius me­tus ne­lai­ko gy­vu­lių, duo­bė yra iš­džiū­vu­si ir tuš­čia. Už­me­tu­si ant nu­žu­dy­to sū­naus kū­no au­dek­lo ga­ba­lą, R. Bur­nei­kie­nė duo­bę už­den­gė dang­čiu ir ant jo už­ri­de­no au­to­mo­bi­lio pa­dan­gą.

At­lie­kant teis­mo eks­per­ti­zę, ant ras­to nau­ja­gi­mio pla­cen­tos bu­vo ap­tik­ta ir dar vie­no kū­di­kio kū­no pa­lai­kų lie­ka­nų.

Ku­rė­juo­se ap­si­lan­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš sru­tų duo­bės iš­ka­sė krū­vą dar vie­no ar ke­lių nau­ja­gi­mių kau­lų. R. Bur­nei­kie­nė pri­si­pa­ži­no, jog ir 2007 me­tais to­kiu pa­čiu bū­du at­si­kra­čiu­si bei sru­tų duo­bė­je „pa­lai­do­ju­si“ nau­ja­gi­mį, ku­rio ly­ties net ne­pa­žiū­rė­ju­si.

Tai, jog duo­bė­je ras­ti pa­lai­kai yra dar vie­no kū­di­kio, pa­tvir­ti­no ir at­lik­ta iš­kas­tų kau­lų os­te­o­lo­gi­nė eks­per­ti­zė.

Pa­lai­do­jo se­niū­ni­ja

Pa­aiš­kė­jus nau­joms nu­si­kal­ti­mo ap­lin­ky­bėms, dviems pa­roms bu­vo su­lai­ky­tas ir mo­ters su­tuok­ti­nis G. Bur­nei­ka. Ta­čiau vy­ras nei­gė ži­no­jęs, jog žmo­na lau­kia­si, tvir­ti­no, jog sru­tų duo­bė­je ras­ti nau­ja­gi­miai ne jo.

G. Bur­nei­ka at­si­sa­kė lai­do­ti žmo­nos nu­žu­dy­tą kū­di­kį bei ne­lei­do jo už­kas­ti šei­mos ka­pe. Taut­gin­to var­du pa­va­din­to ber­niu­ko lai­do­tu­vė­mis pa­si­rū­pi­no Ly­duo­kių se­niū­ni­ja ir ben­dro­vė „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

R. Bur­nei­kienė Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pra­lei­do 5 mė­ne­sius, jai bu­vo skir­ta psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė.

Pa­si­bai­gus su­ėmi­mo ter­mi­nui, mo­te­riai bu­vo pa­keis­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė ir ji iš­leis­ta į na­mus.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *