Stambiosiomis atliekomis atsikratysime legaliai

Apie ga­li­my­bę uk­mer­giš­kiams tin­ka­mai at­si­kra­ty­ti stam­bių­jų ar pa­vo­jin­gų at­lie­kų kal­bė­ta ke­le­tą me­tų. Dėl lė­šų sty­giaus šių pla­nų ne­pa­vyk­da­vo įgy­ven­din­ti. Ta­čiau di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė grei­tai at­si­ras ir mū­sų mies­te.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

11-11-2_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kol nėra specialios aikštelės, tam tikros atliekos keliauja į neleistinas vietas.

Bui­ti­nės tech­ni­kos, elek­tro­ni­kos ir ki­to­kioms at­lie­koms skir­ta aikš­te­lė bus įreng­ta Ger­se­niš­kių g. 5. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Vi­li­jos Gra­baus­kie­nės, ką tik gau­tas lei­di­mas pra­dė­ti sta­ty­bos dar­bus. Apie 0,6 ha skly­pą čia nuo­mo­ja­si UAB Vil­niaus ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras. Ši ben­dro­vė vyk­do aikš­te­lės įren­gi­mo pro­jek­tą.

UAB VAATC di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas plėt­rai Ju­ri­jus Va­liū­nas sa­ko, jog spręs­ti at­lie­kų klau­si­mus gy­ven­to­jams bus pa­pras­čiau. Aikš­te­lė­je jie pa­liks tai, ko ne­ga­li­ma mes­ti į šiukš­lių ki­bi­rą ar kon­tei­ne­rį. Čia ga­li­ma at­ga­ben­ti ne­be­tin­ka­mų nau­do­ti bal­dų, bui­ti­nės tech­ni­kos, sta­ty­bi­nių, re­mon­to at­lie­kų, bus pri­ima­mos ša­kos ir ki­tos ža­lio­sios at­lie­kos. Taip pat – pa­dan­gos bei pa­vo­jin­go­mis at­lie­ko­mis lai­ko­mos te­pa­lų, da­žų lie­ka­nos, įvai­rios lem­pos.

Sta­ty­bos dar­bus at­liks kon­kur­są lai­mė­ju­sios jung­ti­nės veik­los pa­grin­du vei­kian­čios įmo­nės „Lau­gi­na“ ir „Sta­to­vi­ta“. At­lie­koms lai­ky­ti skir­ta 20 arų te­ri­to­ri­ja, pa­sak J. Va­liū­no, bus įreng­ta pa­gal vi­sus ga­my­bi­nėms aikš­te­lėms tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus. Ji bus iš­as­fal­tuo­ta, skir­tin­gos at­lie­kos su­krau­tos at­ski­ro­se san­da­rio­se tal­po­se, tvar­ko­mos pa­vir­ši­nės nuo­te­kos. Tal­pų tu­ri­nys iš­ke­liaus į per­dir­bi­mo įmo­nes.

Dar­bų pa­bai­ga nu­ma­ty­ta at­ei­nan­tį pa­va­sa­rį. Pro­jek­tui skir­ta apie 850 000 li­tų. 85 proc. dar­bų iš­lai­dų fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­ga, 15 proc. – VAATC ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis.

Pa­šne­ko­vas ma­no, jog di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės nau­dą gy­ven­to­jai įver­tins. An­tra ver­tus, tai pri­klau­sys ir nuo žmo­nių ge­ra­no­riš­ku­mo bei su­pra­ti­mo, jog svar­bu at­lie­kų at­si­kra­ty­ti tin­ka­mai, ne­da­rant ža­los ap­lin­kai. Vyk­dant šią veik­lą, ūkio sub­jek­tai ne­bus ap­tar­nau­ja­mi.

Kal­bė­da­mas apie aikš­te­lės eks­plo­a­ta­ci­ją, at­si­skai­ty­mus su ve­žė­ju, J. Va­liū­nas už­si­mi­nė apie ga­li­mas gy­ven­to­jams tek­sian­čias iš­lai­das. Įskai­čiuo­ti tam tik­rą mo­kes­tį į da­bar­ti­nę rin­klia­vą už at­lie­kas ar ieš­ko­ti ki­tų ap­mo­kė­ji­mo bū­dų, sa­vi­val­dy­bė dar spręs.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *