Stažas savivaldybėje – pustrečio mėnesio

Ne­se­niai pri­im­tas į dar­bą vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riu­je Juo­zas Al­gir­das Kup­čins­kas pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą nu­trauk­ti ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be. Dar­bo su­tar­tis tu­rė­jo baig­tis šie­met gruo­džio 31 die­ną.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

06-22-1_straipsnio_nuotr

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no ta­ry­ba ke­ti­na svars­ty­ti, ar tin­ka­mai val­do­mas sa­vi­val­dy­bės at­gau­tas ši­lu­mos ūkis.

Iš dar­bo ša­lių su­si­ta­ri­mu jis at­leis­tas bir­že­lio 19 die­ną. Sa­vi­val­dy­bė­je J. A. Kup­čins­kas dar­ba­vo­si vos pus­tre­čio mė­ne­sio – nuo ba­lan­džio 3 die­nos.

67-erių me­tų Juo­zas Al­gir­das Kup­čins­kas – bu­vęs il­ga­me­tis UAB „Uk­mer­gės ener­gi­ja“ bei „Mies­to ener­gi­ja“ va­do­vas. Iš va­do­vo pa­rei­gų, ku­rias jis ėjo 22 me­tus, pa­si­trau­kė 2010 me­tų sau­sio mė­ne­sį.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ap­skun­dė J. A. Kup­čins­ką teis­mui, kal­tin­da­ma bu­vu­sį va­do­vą įmo­nės in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mu. Šį „Mies­to ener­gi­jos“ kal­ti­ni­mą Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­pa­ži­no kaip dar­bo su­si­ta­ri­mo pa­žei­di­mą ir pri­tei­sė su­mo­kė­ti įmo­nei 21 tūks­tan­tį li­tų.

 

Apie nau­dą nu­ty­lė­jo

 

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys tei­gia, kad šis spe­cia­lis­tas į dar­bą bu­vo pri­im­tas pa­gal ter­mi­nuo­tą su­tar­tį su kon­kre­čiu tiks­lu – kon­sul­tuo­ti sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čią UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ši­lu­mos ūkio klau­si­mais.

Ar sa­vi­val­dy­bės va­do­vų lū­kes­čiai iš­si­pil­dė ir spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­jos bu­vo nau­din­gos, J. Varž­ga­lys ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti.

Pa­klaus­tas, ko­kia jo nuo­mo­nė, ko­dėl J. A. Kup­čins­kas iš sa­vi­val­dy­bės iš­ėjo anks­čiau nei nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je, di­rek­to­rius nuo klau­si­mo iš­si­su­ko. „Ne­da­ry­ki­me ažio­ta­žo. Spe­cia­lis­tas iš­ėjo sa­vo no­ru. Ar ma­žai jų iš­ei­na?“ – po­kal­bį bai­gė jis.

Pats J. A. Kup­čins­kas prieš­lai­ki­nio su­tar­ties nu­trau­ki­mo ne­de­ta­li­za­vo, tad su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti.

 

Ap­ti­ko ne­ūkiš­ku­mo žen­klų

 

Sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba ra­jo­no ta­ry­bos pa­ve­di­mu at­li­ko kon­tro­lę UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“. Sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kiu prie tik­rin­to­jų bu­vo pri­skir­tas Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas J. A. Kup­čins­kas.

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai jis pa­tei­kė pa­žy­mą ir jos prie­dą, ku­riuo­se su­ra­šė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus.

J. A. Kup­čins­ko funk­ci­ja ko­mi­si­jos na­rių gre­to­se bu­vo nu­sta­ty­ti, kaip yra val­do­mas sa­vi­val­dy­bės at­gau­tas ši­lu­mos ūkis. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ne vis­kas bu­vo da­ro­ma, kad ši­lu­mos kai­ną bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti – „kai ku­rių są­nau­dų bu­vo ga­li­ma ne­vyk­dy­ti ar­ba ati­džiau kon­tro­liuo­ti jų vyk­dy­mą“.

Jis tei­gia, kad šios jo pa­sta­bos tin­ka pa­sto­vio­sioms są­nau­doms, ku­rias nu­sta­to įmo­nės val­dy­ba, – dar­bo už­mo­kes­čiams, re­mon­tui. Kin­ta­mos są­nau­dos – du­jų, elek­tros, van­dens kai­nos – di­džiau­sios ir nuo įmo­nės ne­pri­klau­so.

„Su­ma­ži­nus pa­sto­vi­ą­sias są­nau­das la­bai žen­kliai ši­lu­mos kai­nos ne­su­ma­žin­si, ta­čiau ne­ga­li­ma ne­pri­pa­žin­ti, kad kai­nai įta­kos tu­ri“, – sa­ko il­ga­me­tis ši­lu­mos ūkio spe­cia­lis­tas.

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba sa­vo iš­va­das pa­teiks svars­ty­ti ta­ry­bai ki­tą sa­vai­tę įvyk­sian­čio po­sė­džio me­tu.

Ką veiks iš­ėjęs iš dar­bo sa­vi­val­dy­bė­je, J. A. Kup­čins­kas sa­ko dar ne­ži­nąs, ta­čiau ma­no, jog ši­lu­mos ūkis yra ta sri­tis, ku­rią jis iš­ma­no ge­riau­siai.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *